Saturday, 15.08.2020, 16:19
Добре дошъл Гост | RSS
Съдържание
Вход
Търсене
Икономика [16]
Право [14]
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Анкета
Коя услуга бихте възложили на външна фирма?
Total of answers: 64
Tags
Бизнес счетоводни услуги София одит преводи счетоводители счетоводна къща София счетоводство ТРЗ данс оптимизиране на данъци София възражение данъчни данъчни консултации възстановяване на данъци данък данък дивидент данък печалба данъчни облекчения кредит войни войници граждани Гърция данък номади автор анализ бизнес партньор гаранции за качество главен счетоводител счетоводител счетоводна къща преобразуване на дружества агенция по вписванията вписвания договори СИДДО възстановяване на данък двойно данъчно облагане консултации zamestvane_v_dalg годишни финансови отчети ГФО заверки легализации бързи преводи видове пенсии всички езици данъци вписване
Main » Articles » Право

Пенсии. Видове пенсии, пенсиониране – част 3


Пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

Субекти на това право са широк кръг от лица. Тази пенсия е контрибутовна. За това лицата, които включва са тези, които предварително са участвали в набирането на вноските по фондовете, а именно:

А) Задължително осигурените за всички социални рискове, т.е. работниците и служителите, държавните служители и др.

Б) Задължително осигурените за някои социални рискове, в.т.ч. и старост.

В) Доброволно осигурените за този вид пенсия. Това са лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, пенсионерите, които осъществяват някоя от дейностите по чл. 4 КСО,съпрузите на дългосрочно командировани в чужбина дипломати.

1. Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (пенсия за ОСВ). Установени са в чл. 68 от КСО. Свеждат се до достигане на определена сума от точки от възрастта и осигурителния стаж.

Придобиване право на пенсия

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.

(2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г. ) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.

Придобиване право на пенсия от военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите

            a) Възраст

Обща възраст. Изискването за осигурителен стаж определя контрибутовният характер на пенсията, който предполага предходно участие в осигуряването. Възрастта и осигурителния стаж са предпоставки за придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст (  ОСВ) . Освен това те зависят от пола на осигуреното лице. Разликите по пол се обуславят от различната до скоро социална функция на мъжа и на жената не само на работното място, но и в семейството, където жената по презумпция полага повече грижи и труд. Възрастта за придобиване на право на пенсия е обща. За жените е 61 години, а за мъжете е 64. Възрастта е обща, защото се прилага за всички случаи, за които изрично не е установено нещо друго. 

В три хипотези е предвидена по-ниска възраст. 1. За учителите, пенсиите им се изплащат от учителски пенсионен фонд.; 2. Лица, които работят при по-неблагоприятни условия – първа и втора категория. Тук има две под хипотези. Първата се свързва с наличие на необходимия брой точки по чл. 68 КСО. В този случай възрастта зависи от категорията труд и пола.  Възможността е приложима за всички работници и служители при условията на първа и втора категория труд. Втората хипотеза е свързана с наличие на сбор от възрастта и осигурителния стаж (90). Това се отнася само за определени работници и служители (например на работа под земята). ; 

Право на пенсия придобиват независимо от възрастта кадровите военнослужещи + някои категории държавни служители. При уволнение те придобиват право на пенсия при наличие на предвиден в закона осигурителен стаж, независимо от възрастта. Хипотезата е отнася само за случаите, в които служителят е уволнен. Уволнението е основание за придобиване на правото.

 

Пенсия в намален размер. Когато се установява възрастта за придобиване на право на пенсия за ОСВ, трябва да се разбира възрастта, на която възниква правото на пенсия в пълен размер. Законът допуска да бъде придобито право на пенсия в намален размер. За нея се изисква определен осигурителен стаж и също има изискване за определена възраст. Тя е по-висока от нормалната и е еднаква и за двата пола. Без достигане на тази възраст, не може да бъде отпусната пенсия в намален размер.

Като предпоставка за придобиване право на пенсия за ОСВ, възрастта се установява с лична карта или акт за раждане.

            b) Осигурителен стаж.

Осигурителният стаж се определя като разлика между необходимата сума (точки) и възрастта. От посоченото правило съществуват няколко изключения. Това са случаите, когато необходимият осигурителен стаж е определен фиксирано в закона. Най-често това се свързва с характера на изпълняваната работа. Това са случаите, на: 1. Изчерпателно изброени държавни служители с минимум 25 години осигурителен стаж, от които поне 2/3 на кадрова военна служба или действително изслужени на съответната служба в определени от закона ведомства. Това право възниква при уволнение от съответната служба; 2. Друга категория държавни служители придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при наличие на 15 години осигурителен стаж на съответната длъжност. Това са лицата от летателния състав, парашутисти, екипажи на подводните съдове, водолази. 3. Учителите придобиват право на пенсия от учителски пенсионен фонд при наличие на 30г за мъжете и 25 за жените.; 4. Когато осигуреният има необходимата сума от възраст и осигурителен стаж по чл. 68 КСО за пенсиониране при по-благоприятни условия. Изискването е 10 години осигурителен стаж при 1ва категория труд и 15 при втора. Сборът на възрастта и осигурителния стаж трябва да е 90.

В закона в фиксирано минимално необходимия осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия в намален размер. Изискват се поне 15 години осигурителен стаж, от които 12 действителен.  Действителен е стажът през действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, както и времето, през което лицето се е осигурявало за своя сметка. Следователно не се включват периодите, които са приравнени на осигурителен стаж.

По правило стажът, нужен за придобиване на право на пенсия за ОСВ е общ. Това означава, че е придобит както по време на изпълнение на правоотношението, така и в приравнени условия по чл. 9 КСО (неплатен отпуск, гледане на малко дете и др. ).

В някои случаи закона предвижда специални изисквания към осигурителния стаж- той трябва да е придобит при точно определени условия. Такива са случаите на:

            А. Действителен стаж. Той е необходим за особените условия на пенсиониране на военнослужещите и някои категории държавни служители. Означава, че е придобит при заемането и изпълнението на съответната длъжност. Действителен стаж може да бъде част от общия осигурителен стаж (две трети), но с не по-малка продължителност от определената в закона. Тя фиксирана- 15 години или съотношение с общия стаж – 2/3. Действителният стаж е необходим за придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер. Т.е. съществува изискването лицата да са работили определен брой години при условията на 1 или 2 категория труд.

Учителски стаж. Той е нужен за специалния режим за пенсиониране на учителите. Това е времето, през което осигуреният е заемал длъжност учител, възпитател или директор. Изчислява се по общите правила в дни, месеци, години. За пенсионното осигуряване съществува една особеност в категоризирането.

Категорията труд изразява неблагоприятното въздействие на условията и характера на работа върху лицата, които го полагат. Всички видове трудова дейност се разпределят в 3 категории. В третата се включват дейности при нормални условия на труд. При пенсиониране всички дейности се привеждат към трета категория. Това става чрез превръщането на осигурителния стаж, придобит при различни категории труд както следва: 3 години от 1ва категория се равняват на 5 години от трета и 4 години от 2ра категория труд се равняват на 5 от трета.

Установени са няколко отклонения. Например осигурителния стаж на военно служещите по чл. 69 КСО се превръща като 3 години от действително отслуженото време се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.

Установяването на осигурителния стаж за пенсиониране става по общия ред – с трудова, служебна книжка или друг документ.  До края на 2015г  е в сила една временна наредба при хипотеза на недостиг на осигурителен стаж- до 5 години. Целта е да се предостави възможност на граждани, които не са могли да придобият  необходимия осигурителен стаж, също да получат дългосрочна осигурителна закрила. Тези граждани могат да внесат осигурителни вноски в отклонение от общото правило. Предпоставки: а) когато лицето е навършило възрастта за придобиване на право на пълна пенсия за ОСВ; б) липсва му необходимия осигурителен стаж за достигане на необходимата сума от точки. Този липсващ стаж не може да бъде произволно продължен и трябва да е не повече от 5 години. ; в) лицето не трябва да е използвало възможността за внасяне на осигурителни вноски за целия период на обучение във ВУЗ. Тази възможност съществува за всички видове неконтрибутивни пенсии, а не само за пенсията за осигурителен стаж и възраст. В този случай лицето заплаща необходимите осигурителни вноски по фонд „Пенсии” за не достигащия осигурителен стаж. Вноските се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващо се лице  към датата на внасяне . Внасянето може да се осъществи по 2 начина: наведнъж по банков път или чрез регулярни удръжки всеки месец от отпуснатата пенсия. В този случай се изготвя план за разсрочено плащане за срок до 5 години. Планът се утвърждава от длъжностно лице в ТП на НОИ.

следва продължение ...

 

Category: Право | Added by: Muchakova (03.05.2012)
Views: 4980 | Rating: 3.9/10
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Последно от форума
 • Правила за поверителност (GDPR) (0)
 • Счетоводна къща Веста Консулт на нов сайт (0)
 • как чужденец може да работи в БГ и как може да се командиров (1)
 • Ами сега? Забравих да подам декларация 1 и 6 за предходния м (1)
 • Прекъсване на самоосигуряването (0)
 • Заплащане на извънреден труд, положен на официален празник (3)
 • Моите здравно-осигурителни права в ЕС (0)
 • Taxes in Bulgaria (0)
 • Import of vehicle in BG from third country (0)
 • BANK ACCOUNT OF A COMPANY WHICH IS OWNED BY FOREIGN COMPANY (0)
 • Търсене
  Приятели на сайта
 • Create a free website
 • Online Desktop
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits

 • Vesta Consult © 2020