Saturday, 15.08.2020, 16:32
Добре дошъл Гост | RSS
Съдържание
Вход
Търсене
Икономика [16]
Право [14]
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Анкета
Коя услуга бихте възложили на външна фирма?
Total of answers: 64
Tags
Бизнес счетоводни услуги София одит преводи счетоводители счетоводна къща София счетоводство ТРЗ данс оптимизиране на данъци София възражение данъчни данъчни консултации възстановяване на данъци данък данък дивидент данък печалба данъчни облекчения кредит войни войници граждани Гърция данък номади автор анализ бизнес партньор гаранции за качество главен счетоводител счетоводител счетоводна къща преобразуване на дружества агенция по вписванията вписвания договори СИДДО възстановяване на данък двойно данъчно облагане консултации zamestvane_v_dalg годишни финансови отчети ГФО заверки легализации бързи преводи видове пенсии всички езици данъци вписване
Main » Articles » Право

Видове търговски дружества, търговци и друга полезна информация ЕТ, АД, ООД, СД, КД, КДА, кооперации и др. Част 2

Втори етап- вписване на търговското дружество в търговския регистър

 

Възникването на търговските дружества НЕ СЪВПАДА с подписването на техния учредителен договор. За да може те да „възникнат” , трябва да бъдат ВПИСАНИ в търговският регистър към Агенция по вписванията. Това  задължение е нормативно закрепено от действащото търговско законодателство. Заявлението за вписване се попълва и подава от избраният управителен орган (според Устава или Учредителният акт на дружеството). Заявленията са по образец за всеки отделен случай и могат да бъдат изтеглени от сайта на агенцията . Успоредно с това в Търговският закон , установява задължителни изисквания към учредителите , за да може вписването да е допустимо. Те са различни за различните видове дружества.

Търговският закон възприема НОРМАТИВНИЯ СПОСОБ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.  Решаващо е постигането на съгласие между учредителите, а неговият е израз е учредителния акт.

Правни значение на вписването:

Ø  При вписването Агенцията осъществява предварителен контрол върху законосъобразността на действията на учредителите.

Ø  Фактът на вписването обявява дружеството за самостоятелен правен субект. Отварям скоба.  При вписването на ЕТ, след вписването има разширена правосубектност, т.е. лицето придобива правото да участва в търговския оборот като сключва търговски сделки, но НЕ СЕ СЪЗДАВА нов правен субект. При вписването на търговско дружество възниква нов правен субект след акта на вписването.

Ø  Следователно ВПИСВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В РЕГИСТЪРА ИМА КОНСТИТУТИВНО ЗНАЧЕНИЕ, за възникналото юридическо лице. С вписването се създава самото юридическо лице на дружеството, което се превръща в пълноправен член на стопанския оборот.  

До момента на вписването между учредителите съществуват договорни отношения. Те са доста сходни с онези в гражданското дружество.  Именно поради тази причина в Търговския закон е предвидено, че „действията на учредителите , извършени от името на учреденото дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили” и „лицата, сключили сделките отговарят солидарно за поетите задължения”.  Казано с други думи действията на учредителите са си изцяло за тяхна сметка ( а не за сметка на дружеството) до момента на вписването в регистъра.

 

Недействителност на учредяването

 

Недействително има две проявления- унищожаемост и нищожност. И в двата случая се касае за недействителност на учредителния договор. Недействителността най-често е последица от:

a.       Липса на учредителен договор (или договорът не е съставен в предвидената от закона форма- писмена)

b.      Не са спазени изискванията при учредяване, като:

·         За ЕАД- да се утвърди уставът на АДи да се назначи първият надзорен съвет/ съвет на директорите с учредителен акт, съставен в писмена форма;

·         За КДА – на учредителното събрание да присъстват всички лица, които записват акции;

·         да се вземе единодушно решение за учредяване на дружество и приемането на устава, за което следва да бъде съставен протокол;

·         да се установи размерът на вноските по учредяването и да се избере надзорен съвет;

·         предметът на дейност противоречи на добрите нрави или на закона;

·         уставът/ учредителният договор не съдържат фирмата, предмета на дейността, размера на вноските / или на капитала/ и пр.;

·         Капиталът не е внесен /или поне изисквания от закона минимум/;

·         В дружеството участват по-малко от предвидените в закон учредители и др.

Унищожаемост на договора

Според Търговския закон учредителният договор трябва да се счита за унищожем, когато предметът на дейност противоречи на закона или на добрите нрави, не съдържа името на фирмата, предметът на дейност размера на вноските. Когато тези пороци се премахнат своевременно или в срока даден с определение на съда,  договорът се санира и учредяването се счита за действително.  В противен случай след констатирането им, съдът обявява договорът за нищожен , съответно дружеството за недействително.

 

Нищожност на догора

Това са случаите, когато договор направо липсва или не е съставен в предвидената от закона форма. Тук отварям скобка. Под „предвидена в закона форма” се разбират поне предвидените в Търговския закон изисквания към формата. Най- често тя е писмена форма. Ако договорът се състави в по-лека форма, тогава същият се приема за нищожен. При случаи обаче, в които се изисква частна писмена форма, а договорът е създаден например в писмена форма с нотариална заверка на подписите (т.е. по-тежката форма), се приема, че изискванията са спазени и документът е напълно редовен.

Други случаи на нищоност има , когато при учредяването са участвали по-малко дееспособни лица от предвидените в нормативните изисквания. Тези нарушения са толкова съществени, че правят санирането невъзможно. Недействителност на дружеството може да бъде поискано от всяко заинтересовано лице , в т.ч. и прокурорът, в срок от една година след възникването му.  Решението за недействителност започва да действа от влизането му в сила.  От този момент нататък дружеството се смята за прекратено (Прекратено от тук нататък, а не за невъзниквало, т.е. решението няма обратна сила и поетите задължения към трети лица преди прекратяването са действителни).

Съдът изпраща решението за недействителност на Агенция по вписванията. Вписването е служебно.  След това се назначава ликвидатор, който трябва да ликвидира дружеството. Ликвидаторът се назначава от длъжностно лице по регистрация към Агенция по вписванията.

Недействителността на учредителният договор се различава в доста отношения от недействителността в гражданското законодателство.

На първо място се употребява общото родово понятие „недействителност”, без да се конкретизира дали става на въпрос за унищожаемост или за нищожност. 

На второ място Търговския закон се явява специален и като такъв изключва общите правила по ГПК, чл 498 за недопустимост или нищожност на учредяването.

Тези различия произтичат от необходимостта от стабилност на търговските взаимоотношения.

Недействителността и в двете й форми следва да се обяви с решение на съда по седалище на дружеството.  Въпреки пороците, сделките, сключени с трети лица, остават действителни до излизането на решението на съда.  Това прави дружеството реален стопански субект до обявяване на неговото прекратяване- влизането в сила на съдебното решение. Ако въпреки прекратяването на дружеството, от негово име и за негова сметка се извършват правни действия, то тогава учредителите отговарят за поетите задължения солидарно и неограничено.

 

 

 

Category: Право | Added by: Muchakova (12.11.2011) W
Views: 1408 | Comments: 2 | Rating: 5.0/3
Total comments: 2
0
1 Yamary   [Entry]
Shiver me tibmres, them's some great information.

0
2 Muchakova   [Entry]
I hope it is useful smile smile smile

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Последно от форума
 • Правила за поверителност (GDPR) (0)
 • Счетоводна къща Веста Консулт на нов сайт (0)
 • как чужденец може да работи в БГ и как може да се командиров (1)
 • Ами сега? Забравих да подам декларация 1 и 6 за предходния м (1)
 • Прекъсване на самоосигуряването (0)
 • Заплащане на извънреден труд, положен на официален празник (3)
 • Моите здравно-осигурителни права в ЕС (0)
 • Taxes in Bulgaria (0)
 • Import of vehicle in BG from third country (0)
 • BANK ACCOUNT OF A COMPANY WHICH IS OWNED BY FOREIGN COMPANY (0)
 • Търсене
  Приятели на сайта
 • Create a free website
 • Online Desktop
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits

 • Vesta Consult © 2020