Tuesday, 04.08.2020, 10:56
Добре дошъл Гост | RSS
Съдържание
Вход
Търсене
Икономика [16]
Право [14]
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Анкета
Коя услуга бихте възложили на външна фирма?
Total of answers: 64
Tags
Бизнес счетоводни услуги София одит преводи счетоводители счетоводна къща София счетоводство ТРЗ данс оптимизиране на данъци София възражение данъчни данъчни консултации възстановяване на данъци данък данък дивидент данък печалба данъчни облекчения кредит войни войници граждани Гърция данък номади автор анализ бизнес партньор гаранции за качество главен счетоводител счетоводител счетоводна къща преобразуване на дружества агенция по вписванията вписвания договори СИДДО възстановяване на данък двойно данъчно облагане консултации zamestvane_v_dalg годишни финансови отчети ГФО заверки легализации бързи преводи видове пенсии всички езици данъци вписване
Main » Articles » Икономика

Примерен сметкоплан на 2 езика
Индивидуален сметкоплан Individual Chart of accounts

ГРУПА 10- ОСНОВЕН КАПИТАЛ, MAIN CAPITAL

101 основен капитал, изискващ регистрация; capital share , registered
102 основен капитал, не изискващ регистрация main capital share, not registered
104 ликвидация , капитал при несъстоятелност и ликвидация liquidation, liquidation and insolvency capital
108 премии, свързани с капитал capital premiums

ГРУПА 11 - КАПИТАЛОВИ РЕЗЕРВИ capital reserves

111 ЗАКОНОВИ РЕЗЕРВИ statutory reserves
112 резерв от последващи оценки на активи reserves on asset evaluation
114 езерв от последващи оценки на финансови инструменти reserves on evaluations of financial tools
115 резерв от емисия на акции и други финансови инструменти reserves for treasury shares and other financial tools
117 допълнителни резерви additional reserves
119 други резерви other reserves

ГРУПА 12 profits and losses
121 непокрити загуби от минали години accumulated loss or prior year losses
122 неразпределена печалба от минали години retained earnings for last (or past) years
1231 загуба от текущата година current period losses
1232 печалба от текущата година current period profit

ГРУПА 15 loans and debts
151 получени краткосрочни заеми received short term loans
152 получени дългосрочни заеми received long terms loans
158 дългови инструменти debt tools
159 други заеми и дългове other loans and debts

ГРУПА 20 дълготрайни материални активи tangible fixed assets
200 съоръжения equipments, outfit, installations
201 земи , терен lands , terrains
202 подобрения върху земите land improvements
203 сгради и конструкции buildings, constructions
204 машини и оборудване machines, equpment
205 транспотни средства transport, vehicles
206 офис обзавеждане inventory
207 разходи за придобиване на ДМА expenses for fixed tangible assets
208 разходи за ликвидация на ДМА expenses for fixed tangible assets liquidation
209 други дма other fixed tangible assets

ГРУПА 21 дълготрайни нематериални активи fixed intangible assets
211 разходи за учредяване и разширяване expenses for establishing and expansion
212 продукти от развойна дейност products from development activities
213 права върху интелектуална собственост copirights
214 програмни продукти software
215 права върху индустриална собственост rights on industrila property
219 други днма other fixed intangible assets

ГРУПА 22 дългосрочни финансови активи longterm financial assets
220 дялове и съучастия в предприятия shares and participations in mixed companies
221 дялове и съучастия в дъщерни дружества shares and participations in subsidiaries
222 дялове и съучастия в асоциирани предприятия shares and participations in associete companies
223 държавни ценни книги government securities
224 инвестиционни имоти investment properties
225 финансови активи, държани до настъпване на падеж financial assets , held to maturity
227 финансови активи , обявени за продажба financial assets for sale
228 дялове и участия в други предприятия shares and participations in other companies
229 други дългосрочни финансови активи other fixed financial assets
229.01 предоставени дългосрочни аванси granted long term advances

ГРУПА 23 търговска репутация goodwill
231 положителна търговска репутация goodwill
232 отрицателна търговска репутация negative goodwill

ГРУПА 24 амортизации depriciations
241 амортизация на ДМА depriciation of tangible non cirrent (fixed) assets
242 амортизация на ДНМА depriciation of fixed intangible assets

ГРУПА 26 дългосрочни заеми longterm claims
261 дългосрочни вземания и предоставени заеми на банки long term claims and bank loans
262 дългосрочни вземания и предоставени заеми на неф tradeloans (granted)
263 просрочени вземания и предоставени заеми overdue claims and loans
264 дългосрочни вземания и предоставени заеми, заложени като обезпечение long term claims and loans, pledged as financial security
269 други дългосрочни заеми other long term claims

ГРУПА 27 дългосрочни биологични активи long term biological assets
271 гори forests
272 животни в основни стада animals in main flocks
273 трайни насаждения, плододаващи perennial plants- fructiferous
274 неплододаващи non- fructiferous
279 други дълготраини биологични активи other long term biological assets

ГРУПА 30 доставки, стоки, материали , продукция supplies, goods, materials, production
301 доставки supplies
302 материали materials, stocks
303 продукция production
304 стоки goods or release

ГРУПА 31 краткотрайни биологични активи current biological assets
311 млади животни young animals
312 животни за угояване animals for fattening
313 пчелни семейства swarm of bees
314 птици- основни стада birds- main flocks
315 дребни продуктивни животни small and productive animals
319 други краткотрайни биологични активи other current biological assets

ГРУПА 40 разчети с доставчици payables and receivables from suppliers
401 доставчици suppliers
402 доставчици по аванси advances to suppliers
403 доставчици по търговски кредити suppliers under trade credit terms
409 други разчети с доставчици other payables and receivables from suppliers

ГРУПА 41 разчети с клиенти payablesand receivables with customers
411 клиенти customers ( accounts receivables)
412 клиенти по аванси advances from customers
413 клиенти по търговски кредити customers under trade credit terms
416 клиенти по продажби на свързани лица receivables from related parties
417 други разчети с клиенти other accounts receivables

ГРУПА 42 разчети с персонал payables and receivables from personnel
421 персонал personnel
422 подотчетни лица petty cash advances
423 задължения по неизползвани отпуски obligations for unused leaves
424 вземания от съучастия receivables from participating interest
425 задължения за съучастия payables for participating interest
426 вземания от записани дялови ввноски receivables from subscribed shares
427 доховди на персонала след напускане personnel earnings after dismissal
429 други разчети с персонала и съдружниците other payables and receivables from the personnel and the partners

ГРУПА 43 вътрешни разчети - internal payables and receivables accounts
4301 вътрешни разчети – активна internal account –active
4302 вътрешни разчети – пасивна internal account- passive

ГРУПА 44 вземания - claims
441 вземания по рекламации claims against suppliers
442 вземания по липси и начети receivables according to deficits and thefts
443 ценови разлики по липси и начети price differences on shortages and deficits
444 вземания по съдебни спорове receivables from court cases (court litigations)
445 присъдени вземания writs

ГРУПА 45 разчети с общините municipality tax payables
452 разчети за данък печалба tax on profit payables and receivables
4521 авансови плащания на данък печалба advance payments of tax on profit
4531 ДДС върху покупките VAT input
4532 ДДС върху продажбите VAT output
4533 ДДС при ВОП – вътрешно общностно придобиване VAT- inter EU
4538 Данък за възстановяване tax repayable
4539 данък за внасяне tax payable
454 данък върху доходите на физическите лице ДДФЛ personal tax income
456 разчети за акции excise duties
457 разчети с митници payables and receivables from customs authorities
458 разчети с министерства payables and receivables from ministries
459 разчети с бюджета и ведомствата payables and receivables from the state budget and government

ГРУПА 46 разчети с осигурители payables and receivables from socal securities
461 земания от НОИ social insurances receivables
462 задължения към нои social insurances payables
463 Допълнително задължително пенсионно осигуряване Additional obligatory pension social contribution
464 Професионален пенсионен фонд professional pension fund social contribution
465 доброволно социално осигуряване voluntary social security payments
466 здравно осигуряване health insurance
469 други разчети с осигурители other payables and receivables for social insurance

ГРУПА 49 задължения към кредитори liabilitis, creditors
491 доверители trustee
492 гаранции guarantees
493 собственик owner
494 разходи по поръчения expenses for special assignments
495 разчети за застраховане payables and receivables from insurances
496 разчети за лихви payables and receivables for interests
4971 разчети по отсрочени данъци- активна deferred taxes – active
4972 разчети по отсрочени данъци- пасивна deferred taxes – passive
498 други дебитори (още може други длъжници) Other debtors
499 други кредитори other creditors

ГРУПА 50 парични средства financies
500 парични средства , заложени като обезпечение
501 каса в лева cash in hand
502 каса във валута cash in currency
503 разплащаелна сметка лева bank current account
504 банка във валута foreign currency account
505 акредитиви letters of credit
506 акредитиви във валута letters of credit in foreign currency
507 предоставени депозити deposits
508 разплащателни чекове cheques
509 други парични средства other finances

ГРУПА 51 краткосрочни финансови активи current financial assets
511 финансови активи държани за търгуване financial assets for trade
512 изкупени собствни акции own shares bought back
514 изкупени собствени облигации own bonds , bought back
515 други ценни книги other treasury stocks
519 други краткосрочни финансови активи other current financial assets

ГРУПА 60 финансови разходи financial expenses
601 разходи за материали cost for materials
602 разходи за външни услуги costs for hired services
603 разходи за амортизации depreciation costs
604 разходи за заплати costs for salaries and wages
605 разхои за социални осигуровки и надбавки costs for social insurances and premiums
606 разходи за данъци, такси и други плащания costs for taxes, charges and other payments
607 разходи за провизии provision costs
608 разходи от последващи оценки на активи losses from revaluation of assets
609 други финансови разходи other financial expenses

ГРУПА 61 разходи за дейността operating expenses
610 приходи от активи incomes from sold assets
612 разходи за спомагателна дейност expenses for supporting activity
613 разходи за ликвидация и несъстоятелност expenses for liquidation and insolvency procedure
614 административни разходи general administrative expenses
615 разходи за продажаба на продукция selling and distribution expenses
616 разходи по дейности в предприятия с нестопанска цел expenses for the activity of non profit organizations
617 разходи за приидобиване на ДМА expenses for fixed tangible assets in progress
618 разходи за ликвидация на ДМА – expenses for liquidation of fixed tangible assets
619 други разходи за дейността other operating expenses

ГРУПА 62 финансови активи financial assets
621 разходи за лихви – interests’ expenses
622 разходи за провизии на рискови активи expenses for provisions of risky assets
623 разходи по операции с финансови активи иинструменти –losses from dealing with financial assets and tools
624 разходи по валутни операции – losses arising as a result of dealing with foreign currencies
626 разходи по последващи оценки на финансови активи – expenses for next evaluations of financial assets
629 други финансови активи – other financial assets

група 63 обезценки devaluations
631 загуни от обезценки – losses from devaluations

ГРУПА 65 разходи за бъдещи периоди deferred expenses
651 разходи за бъдещи периоди deferred expenses
652 финансови разходи за бъдещи периоди financial deferred expenses
699 други разходи other extraordinary expenses

ГРУПА 70 приходи от дейността incomes from theactivity of the company
700 приходи от ликвидация и банкрут incomes from liquidation and bankrupt
701 приходи от продажби на продукция– incomes from selling and distribution of production
702 приходи от продажби на стоки – incomes from sells of merchandise
703 приходи от продажби на услуги incomes from services
705 приходи от финансирания subsides and grants
706 приходи от продажби на материали – incomes from sells of materials
707 приходи от продажби на дълготрайни акиви profit on disposal of fived assets
708 приходи от наеми rents
709 други приходи от дейността other incomes

ГРУПА 72 финансови приходи financial incomes
721 приходи от лихви - interest earned
722 приходи от съучастия - earnings from investments
723 приходи от операции с финансови активи – gains arising as a result of dealing with financial assets
724 приходи от валутни операции incomes from foreign currency operations
726 приходи от последващи оценки на финансови активи –incomes from next revaluations of financial assets and tools
729 други финансови приходи – other financial incomes

група 75 извънредни приходи extraordinary incomes
751 нефинансови приходи за бъдещи периоди – nonfinancial incomes for future periods
752 финансови приходи за бъдещи периоди future financial incomes
753 финансиране на даълготрайни активи financing of fixed assets
754 финансиране на текуща дейност – financing of current activity
777оперативна сметка –internal operations
799 други извънредни приходи –other extraordinary incomes

ГРУПА 91 чужди активи -other's assets
910 чужди дълготрайни и недълготрайни материални активи –other’s fixed tangible and intangible assets
911 чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение –others tangible and intangible assets, granted as collateral
912 чужди наети активи other’s assets for rent
913 чужди активи, получени по консигнация – other’s tangible assets, received on consignment contract

ГРУПА 92 чужди финансови активи other's financial assets
920 чужди финансови активи other’s financial assets

група 93 чужди материални запаси other's inventories
930 чужди материални запаси other’s inventory

група 95 кредитори по условни задължения contingent liabilities

950 кредитори по условни задължения contingent liabilities

група 96 активи, неквалифицирани в стопанскичт оборот assets excluded from the economic turnover
960 собствени активи, неквалифицирани в стопанскичт оборот own assets excluded from the economic turnover

група 98 активи, задбалансови сметки - assets, passes and off-balance accounts
980 разни активи и задбалансови сметки - other assets off-balance accounts

група 99 пасиви, задбалансови сметки passive, off balance accounts
990 разни пасиви, задбалансови сметки other passive, off balance accounts
Category: Икономика | Added by: Muchakova (01.11.2011)
Views: 2652 | Rating: 5.0/4
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Последно от форума
 • Правила за поверителност (GDPR) (0)
 • Счетоводна къща Веста Консулт на нов сайт (0)
 • как чужденец може да работи в БГ и как може да се командиров (1)
 • Ами сега? Забравих да подам декларация 1 и 6 за предходния м (1)
 • Прекъсване на самоосигуряването (0)
 • Заплащане на извънреден труд, положен на официален празник (3)
 • Моите здравно-осигурителни права в ЕС (0)
 • Taxes in Bulgaria (0)
 • Import of vehicle in BG from third country (0)
 • BANK ACCOUNT OF A COMPANY WHICH IS OWNED BY FOREIGN COMPANY (0)
 • Търсене
  Приятели на сайта
 • Create a free website
 • Online Desktop
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits

 • Vesta Consult © 2020