Monday, 21.06.2021, 22:02
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване ДОО
Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване ДОО
BoyanovaDate: Thursday, 07.07.2011, 17:37 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Държавното обществено осигуряване /ДОО/ е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Основният източник на осигурителното право, който събира социалноосигурителното законодателство в един законов акт е Кодексът за социално осигуряване /КСО/

Основни принципи: задължителност и всеобщност на осигуряването; солидарност на осигурените лица; равнопоставеност на осигурените лица; социален диалог при управлението на осигурителната система; фондова организация на осигурителните средства

Лицата, които подлежат на ДОО, се осигуряват във:

.........фонд "Общо заболяване и майчинство" за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;

.........фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

.........фонд "Трудова злополука и професионална болест" за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;

..........фонд "Безработица" за безработица.

За осигурените лица по чл. 4, ал. 1 от КСО се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фондовете "Общо заболяване и майчинство", "Пенсии", "Трудова злополука и професионална болест" и "Безработица".

За осигурените лица за трудова злополука и професионална болест се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд "Трудова злополука и професионална болест".

За осигурените лица за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт се внасят осигурителните вноски в размерите, определени за фонд "Пенсии"

Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, както и реда за осигуряване на българските граждани на работа в чужбина и морските лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5 от КСО / трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година./.

Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5 от КСО.

Осигурителните вноски се внасят по съответната сметка на компетентната ТД на НАП чрез банки или лицензиран пощенски оператор, като;

.......се ползва единния идентификационен код по БУЛСТАТ и/или ЕГН;

........осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на ДОО

.........осигурителите, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и в пощенските клонове и станции по съответната сметка на ДОО

Размери на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице. Вижте таблицата за 2011 г.

Осигурителен доход
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Размери на месечния осигурителен доход за 2011 г. - с чл. 8 от ЗБДОО за 2011 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

.......минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2011 г.;

Със Заповед № РД 01-1082/30.12.2009 г. на Министъра на труда и социалната политика са утвърдени: списък с включени нови длъжности; списък с длъжности с променени наименования и списък с длъжности с променени кодове, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите 2005 год.

....... минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

- до 5400 лв. - 420 лв.;

- от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

- от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

- над 7500 лв. - 550 лв.;

.......минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

.......максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.;

Осигурителният доход, върху който се правят осигурителни вноски, е регламентиран в Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни за:

.........осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване

.........декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите са регламентирани в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване ДОО
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2021