Saturday, 15.08.2020, 14:55
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Актуално за обезщетението за безработица
Актуално за обезщетението за безработица
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:29 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Материалът принадлежи на НОИ и съдържа полезна информация за клиенти.

1. какво трябва да знаем във връзка с правото на парично обезщетение за безработица?

- Такова право имат лицата, за които са внесени или дължими осигуровките във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
а/имат регистрация като безработни в Агенция по заетостта;
б/нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
в/ не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО

- за придобиване на право на парично обезщетение се зачита и времето:
а/ на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете
б/на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане
в/на неплатения отпуск до 30 дни за една календарна година;
г/зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който РБ е страна.

- Парично обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес
-Изплаща се от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
а/ заявлението е подадено в три месечен срок от тази дата;
б/ лицето се е регистрирало като безработен в Агенция по заетостта в срок от 7 работни дни от тази дата.

- Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичане на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период , намален със закъснението.

- Ако заявлението е подадено в три месечен срок, а регистрацията на лицето като безработно в Агенция по заетостта е направена след изтичане на 7 работни дни, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрация за определение период, намален със закъснението.

- Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните за осигурителния доход и данните , декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на МС.

- Паричните обезщетения за безработица се изплащат от НОИ на лицата по декларирана от тях лична банкова сметка.

Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица?

- Дневното парично обезщетение за безработица е в размер на 60 на 100 от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход , върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.

- Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по описания по-горе ред дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

- Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя със З за бюджета на държавното обществено осигуряване и за 2011 то е 7.20 лв на ден.

- Безработните лица, чийто правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание на чл. 325, т. 1 и 2, 326 и 330 КТ, чл. 103, ал. 1, т 1,2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т.1-4 от ЗДС, чл. 162,т.1 и 6, чл. 163 и чл.165, т.2 и 3 от З за отбраната и въоръжените сили на РБ, чл. 245, ал.1,т.4,6,8 от З за МВР и чл. 165 ал.1, т. 2,3,5 и чл. 271, т. 2,3,5 от З за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца.

- Безработните лица , придобили правото на парично обезщетение за безработица преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на такова обезщетение, получават минималния размер на обезщетението за срок от 4 месеца.

- Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на парично обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер на 50 на 100 от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането.

-Когато в периода от 18-те календарни месеца, от които се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
а/ за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и бременност и раждане и неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година- среднодневната минимална р. з., установена за страната за съответния период;
б/ за време на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане - доходът, от който е определено паричното обезщетение;
в/ за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който РБ е страна-среднодневната минимална р.з., установена за страната за съответния период от време.
в/ за времето, през което лицето не е осигурено за безработица- среднодневната минимална р.з., установена за страната за съответния период.

3. Какви са сроковете за изплащане на паричните обезщетения за безработица?

- Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се отнасят, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период както следва:

до 3 години се плаща 4 месеца
от 3 до 5 години се плащат 6 месеца
от 5 до 10 години се плащат 8 месеца
от 10 до 15 години се плащат9 месеца,
от 15 до 20 години се плащат 10 месеца,
от 20 до 25 години се плащат 11 месеца и над 25 години се плащат 12 месеца.

4. Кога се спира изплащането на паричните обезщетения за безработица?

- Изплащането се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание на 222 ал 1 от КТ, чл. 106 ал 2 и чл. 107 ал. 3 от ЗДС и чл. 58 ал 3 от З за висшето образование.

- Безработният е длъжен да декларира пред съответното ТП на НОИ настъпването и отпадането на тези обстоятелства в срок от 7 работни дни.

- Изплащането на обезщетението се възобновява от деня на отпадането на основанието за спиране за оставащия период от време към датата на спирането.

- Длъжностните лица, на които е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, спират с разпореждане изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване на изплащането.

5. В кои случаи се прекратява изплащането на обезщетение за безработица?
- При:
а/ започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КСО;
б/ прекратяване на регистрацията в Агенция по заетостта;
в/ отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или за ранно пенсиониране;
г/ смърт

- Лицето е длъжно да декларира пред съответното ТП на НОИ за настъпването на обстоятелствата по а, б и в в срок до 7 дни.

- Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност- основание за задължително осигуряване по чл. 4 КСО, която бъде преустановена след по -малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период., ако регистрацията на лицето в Агенция по заетостта е направена в 7 дневен срок от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

6. Възстановява ли се добросъвестно получено обезщетение за безработица?

- Изплащането на паричните обезщетения за безработица се възстановяват от лицето, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225 ал. 1 КТ, чл. 104 ал 1 от ЗДС, чл. 172 ал1 от З за отбраната и въоръжените сили на РБ, чл. 254 от З за МВР и чл. 226 от З за съдебната власт.

- В 7 дневен срок от изплащането на обезщетенията при незаконно уволнение осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното ТП на НОИ.

- Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицето за периода, за който му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или за ранно пенсиониране и за периода, през който са получавали парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

- За възстановяване на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в ТП на НОИ издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на ДОПК.

- Лицата, на които осигурителят е изплатил обезщетение за незаконно уволнение нямат право на парично обезщетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми, с изключение на случаите, в които тези суми могат да бъдат прихванати от отпуснатото парично обезщетение за безработица.

7. Какъв е редът за отпускане, изплащане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица?

- Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностно лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ.

- Длъжностното лице издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица. Дължимите суми по разпорежданията могат да се прихващат от вземанията на лицата от държавното обществено осигуряване по реда на чл. 114 ал 4 и подлежат на принудително изпълнение по реда на ДОПК.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Актуално за обезщетението за безработица
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020