Tuesday, 04.08.2020, 11:15
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравно осигурителна карта за Европа
Здравно осигурителна карта за Европа
MuchakovaDate: Saturday, 03.09.2011, 11:52 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Информацията е взета от езок.бг

Европейска Здравно осигурителна карта (ЕЗОК) СЕ ИЗДАВА САМО КОГАТО ЛИЦАТА ЩЕ ПРЕБИВАВАТ ВРЕМЕННО ЗА ПЕРИОД ПО-ДЪЛЪГ ОТ 2 (ДВА) МЕСЕЦА В СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС),ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН, НОРВЕГИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ.
В ОСТАНАЛИТЕ СЛУЧАИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ РЗОК.

НОВИ ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ НЗОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ, КАКТО И ДРУГ ДОКУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ВИДЕН ПЕРИОДА НА ПРЕСТОЯ. ТАКЪВ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДА БЪДЕ:

- РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ХОТЕЛ,
- КОМАНДИРОВЪЧНА ЗАПОВЕД,
- ПОКАНА ОТ ПРИЕМАЩАТА СТРАНА,
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ,
- САМОЛЕТЕН, АВТОБУСЕН, ИЛИ ЖП БИЛЕТ,
- МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПЛАНУВАНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРЕСТОЙ НАД 2 МЕСЕЦА - КОПИЕ САМОРЪЧНО ЗАВЕРЕНО ОТ ЛИЦЕТО С ГРИФ „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”.

От 19 Август 2011 г. НЗОК премахва изискването за предоставяне на документи удостоверяващи пътуването и престоя на здравноосигурени лица родени през годините 1991, 1992 и 1993 продължаващи образованието си в университети и други учебни заведения в държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. При подаване на заявление за издаване на ЕЗОК, здравноосигурените лица родени през годините 1991, 1992 и 1993 да представят само подписана декларация в свободен текст, че през 2011 година продължават обучението си в държава членка на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.

Всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право на медицинска помощ във всички страни от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако се разболеят или наранят по време на временен престой в някоя от тях.

За да се възползвате от това си право, се нуждаете от валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която ще ви бъде издадена безплатно в най-близкия Ви дистрибуционен център.

Всяка ЕЗОК е поименна и лична за всеки един човек или член на семейството Ви.

Вие се нуждаете от ЕЗОК, ако:

- Планирате посещение на страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
- Редовно посещавате някоя от тези страни например за бизнес или удоволствие
- Планирате да си търсите работа в която и да е от тези държави
- Сте изпратен да работите временно в някоя от тези страни, но продължавате да плащате данъците си в България
- Възнамерявате да проведете обучение в някои от тези държави, но продължавате да се считате за постоянно пребиваващ в България
- Желаете да посетите която и да е от тези страни временно, като целта на престоя Ви не е лечение или от медицински характер.

Надявам се да сме били полезни!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Saturday, 03.09.2011, 12:11 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
КАК БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ПРЕБИВАВАНЕ ИЛИ ПРЕСТОЙ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

От 1 януари 2007 година за България станаха директно приложими разпоредбите на европейските регламенти, уреждащи въпросите на социалното и здравното осигуряване - в контекста на правото на свободно придвижване на хора в рамките на Обединена Европа.
При евентуално противоречие между националното и европейското законодателства - в социално - и в здравноосигурителната сфера, задължително се прилагат разпоредбите на европейското право.
Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност – когато пребивават на различно основание в останалите държави от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария:
краткосрочно (временен престой) или дългосрочно (пребиваване).
Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава. Определянето на компетентната държава за социалното и здравното осигуряване на гражданите се извършва съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) 1408/71 за координация на системите за социална сигурност в Европа. Основно правило за определяне на компетентната държава е, че това е държавата по основната трудова заетост – като наети или самостоятелно заети лица. В тази категория влизат всички граждани, които извършват (активно население), или са извършвали (пенсионери) някаква трудова дейност на територията на някоя от държавите от Обединена Европа. Към същата категория се причисляват и лицата в нетрудоспособна възраст (непълнолетни, ученици, редовни студенти и редовни докторанти) и безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца). Следователно всички граждани подлежат на задължително здравно осигуряване само в една (компетентната) държава. Ако правата на здравно осигуряване са непрекъснати в компетентната държава, гражданите имат право при необходимост да ползват медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване от държавата по престоя или пребиваването им. Медицинска помощ в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да бъде получена само от лечебни заведения или лекари, работещи с договор към обществената система на здравеопазване в съответната държава. Това право се реализира по следния начин:

ТУРИЗЪМ – КРАТСКОСРОЧНА КОМАНДИРОВКА - ГОСТУВАНЕ

При временен престой (туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и др.) на български здравноосигурени граждани в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария:
- Българските граждани следва да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска здравноосигурителна институция (НЗОК). При възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ българските граждани следва да представят своята ЕЗОК на лекуващия ги лекар и ще бъдат равно третирани с местните здравноосигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва предварително планираният временен престой в съответната държава - по медицински причини. Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса – тя се заплаща и от българските граждани, като не подлежи на възстановяване при завръщането в България;

- Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично заведение, но не носи в себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или осигурителната институция в мястото на престоя) трябва спешно да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане (чрез писмо или с формуляр Е 107) за изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за не повече от два месеца. Районната здравноосигурителна каса (или НЗОК) следва да изпрати исканото удостоверение в болницата (или на осигурителната институция), с което ще удостовери, че лечението ще е за сметка на НЗОК – само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България. Ако пациентът не разполага с координатите на своята РЗОК, той може да се обърне за съдействие към българския орган за връзка за здравното осигуряване – Централно управление на НЗОК, дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” (тел. : 00 359 2 965 9 116/130, факс 00 359 2 965 91 24);

РАБОТА – ДЪЛГОСРОЧНА КОМАНДИРОВКА - ПЕНСИОНЕРИ

Дългосрочно пребиваване на български здравноосигурени граждани в ЕС и ЕИП:
- Когато работещ български здравноосигурен гражданин е командирован от български работодател за извършване на определена работа в друга държава– членка (ДЧ) за срок, не по-кратък от 12 месеца, той може да се регистрира към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр Е 106. С Е 106 командированият гражданин, и придружаващите го членове на семейството му, се регистрират към чуждата здравна система за срока на командироването. Членовете на семейството се вписват от приемащата държава, чието законодателство определя кръга на „членове на семейството”. Тези лица ще могат при необходимост да ползват медицинската помощ в държавата по пребиваване, която е гарантирана за местните осигурени лица. Ако командированият българин и семейството му отидат временно в трета държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на валидни ЕЗОК, издадени в България. Формуляр Е 106 се издава от съответната РЗОК, като там се попълва заявление до директора на касата; прилага се копие от личната карта или от задграничния паспорт; прилага се копие от заповедта за командироване в другата държава; задължително в РЗОК се представя и европейски формуляр Е 101 „Удостоверение за приложимото законодателство” или Е 103 „Упражняване на право на избор” (на приложимо за лицето законодателство). Формуляри Е 101 и Е 103 от началото на 2008 година ще се издават от Националната агенция за приходите (НАП). Формуляр Е 106 се използва в следните случаи:
- за командировани на работа в друга държава от ЕО граждани;
- за погранични работници;
- за сезонни работници – за времето на сезонната работа, но за не повече от 8 месеца;
- за дипломати и консулски служители, и за членове на семействата им;
- за моряци, живеещи в една държава от ЕС, но плаващи под флага на кораб, регистриран в друга държава от ЕС;
- за държавни служители, командировани от българска държавна институция на работа в официалните европейски структури;
- За регистрация на членове на семейството на работещо в България лице, към здравноосигурителната система на друга държава от ЕС се използва европейски формуляр Е 109. Той се издава на здравноосигурени в България членове на семейството на лице, което остава в България, а членовете на семейството му ще пребивават дългосрочно в държава от ЕС/ЕИП. Тъй като в България здравноосигурителните права са лични, тези членове на семейството следва да не прекъсват заплащането на здравните си вноски в България. Ако тези лица прекъснат здравноосигурителните си права в България, НЗОК ще изпрати на чуждата осигурителна институция формуляр Е 108 за прекратяване или спиране правото на медицинска помощ за сметка на българската система. След регистрацията на членовете на семейството в другата държава, те следва да върнат на НЗОК своите издадени в България ЕЗОК. Европейска здравна карта ще им бъде издадена от местната здравноосигурителна система. Срокът на валидност на Е 109 се декларира пред НЗОК от заявителя. Следва да се отбележи, че удостоверяването на здравноосигурителни права в чужбина може да се осъществи и срещу представяне на валидна българска ЕЗОК.;
- За регистрация в ЕС/ЕИП на кандидати за българска пенсия (до момента на отпускането на пенсията) и за членовете на семействата им, които ги придружават, се използва формуляр Е 120. Процедурата за получаване на формуляра и за извършване на регистрацията в чужбина е същата, както за Е 109. Срокът на валидност на Е 120 е до началото на отпускане на пенсията. Употребата на този формуляр е крайно ограничена, като в тези случаи при необходимост от медицинска помощ се използва валидна ЕЗОК;
- За регистрация в ЕС/ЕИП на пенсионери и за членовете на семействата им, които ги придружават, НЗОК издава формуляр Е 121. Част от данните във формуляра се попълват от РЗОК по местоживеене, а друга част се попълва от районните поделения на НОИ. Формулярът може да бъде изискан от НЗОК от чуждата здравна система и по официален път – с изпращане на формуляри Е 107 или Е 001. При регистрацията на лицата в чужбина, те са задължени да върнат в България своята ЕЗОК. Такава карта ще им бъде издадена от другата държава. Срокът на валидност на Е 121 е една година от посочената от НЗОК дата за регистрация в чужбина.

ОБРАЗОВАНИЕ - ОБУЧЕНИЕ

Особености за ползването на медицинска помощ в ЕС/ЕИП от български ученици, редовни студенти и докторанти:
- Медицинската помощ се ползва само срещу предоставяне на валидна българска ЕЗОК. За целта учащите следва да не прекъсват своето здравно осигуряване в България. Ако те са редовни студенти до 26-годишна възраст, непълнолетни или ученици (до завършване на средното образование), здравните им вноски са за сметка на републиканския бюджет на България. Необходимо е редовните студенти до 26-годишна възраст да представят в Националната агенция за приходите удостоверение от чуждото учебно заведение, че са редовни студенти там - с цел заплащане на здравните им вноски от републиканския бюджет;
- Ако български студент в държава от ЕС/ЕИП започне и легална работа там, той ще трябва да се осигурява в държавата по извършване на трудовата дейност. Тогава компетентна държава за здравното му осигуряване и за издаване на всички необходими европейски документи ще е държавата по месторабота. Когато такъв студент се завърне за ваканция или на гости в България, той ще ползва при необходимост само спешна и неотложна медицинска помощ в страната – срещу представяне на валидна чуждата ЕЗОК;
- Ако от български студент чуждата здравноосигурителна институция поиска да се осигурява и там, студентът може да се позове на Решения № 190, 194 и 198 на Административната комисия за социална сигурност на работници мигранти в ЕС (АК). Разпоредбите на тези решения са задължителни за всички държави, които прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност в ЕС. В Решение № 190 са описани всички задължителни параметри и реквизити на ЕЗОК, а в Решения № 194 и 198 е записано, че ЕЗОК замества и формуляр Е 128 (за право на медицинска помощ в друга държава – за студенти и учащи). Ако студентът разполага с валидна българска ЕЗОК, срещу нея той може да получи необходимата му медицинска помощ в другата държава. Информация за вида на всички европейски ЕЗОК на държавите в ЕС може да бъде прочетена и на официалния сайт на НЗОК – www.nhif.bg, в рубриката „Международно сътрудничество” („Европейска интеграция” – The European Health Insurance Cards);
- Ако български редовен студент в държава от ЕС/ЕИП е бил здравноосигурен в България, а е заплатил вноски и към чуждата здравноосигурителна система, сумите за тези вноски след 01.01.2007 г. могат да бъдат възстановени от осигурителната институция на другата държава след представяне на формуляр Е 104 „Удостоверение за сумиране на осигурителни периоди”. Формуляр Е 104 се издава от ЦУ на НЗОК.

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/ ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО В СЛУЧАИТЕ НА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Съгласно Решение № 195 от 23.03.2004 г. на Административната комисия за социална сигурност на работници мигранти (АК), бременността и раждането попадат в обхвата на неотложно необходимите медицински грижи, поради което необходимата медицинска помощ при временен престой в друга ДЧ се предоставя единствено срещу представяне на валидна ЕЗОК и документ за самоличност – без ограничения във вида на помощта. Същото се отнася и за студентките, на които предстои раждане в друга ДЧ.
Бременните жени, осигурени в друга ДЧ и пребиваващи временно в България (вкл. и като редовни студентки), трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар, който да ги включи в своята пациентска листа за срока на престоя им у нас – до раждането на детето. Необходимите медицински грижи (извънболнична помощ, специализирана помощ, лабораторни изследвания, болнична помощ и раждане) се получават по реда, определен за гражданите на съответната държава.

ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ

Удостоверяване на здравноосигурителни периоди, придобити в друга държава от ЕС/ЕИП - за български граждани, които се завръщат в България:
- С формуляр Е 104 съответната осигурителна система удостоверява пред българската система (пред Националната агенция за приходите) какви са периодите на трудова заетост в конкретната ДЧ, през които лицето е било социално и/или здравно осигурявано там. По този начин периодите на здравно осигуряване от ЕС/ЕИП ще бъдат признати и лицето отново ще „влезе” в българската здравноосигурителна система.
- Ако осигуреното лице е било регистрирано в чужбина с Е 109 или с Е 121, при окончателно завръщане в България то трябва да се обърне към РЗОК по местоживеене и да удостовери, че действието на издадения формуляр следва да се прекрати. За тези лица НЗОК заплаща в ЕС разходи за медицинска помощ по средни суми - независимо дали такава помощ е ползвана по време на дългосрочния престой в чужбина. Ето защо ако здравната каса в България не е информирана за завръщането на тези лица в България, тя ще продължи да изплаща средните суми в другата държава. След това НЗОК ще търси по съдебен ред от тези лица възстановяване на неправомерно изплащаните в чужбина разходи и лихвите по тях.
- При временно пребиваване в България (отпуск, екскурзия, гостуване при роднини и др.), осигурените в други държави от ЕС/ЕИП български граждани, могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване срещу представяне на валидна ЕЗОК, издадена от другата държава по осигуряването. Те трябва да представят Европейска здравноосигурителна карта или Сертификат за временно заместване на ЕЗОК (на хартиен носител), издадени от съответната осигурителна институция.
- Български граждани, които се осигуряват в друга държава членка, и желаят да получат планово болнично лечение в България, представят пред българското лечебно заведение (което предварително е потвърдило приема им за планово лечение) формуляр Е 112, издаден от компетентната чужда осигурителна институция. С този формуляр тя потвърждава своето съгласие за лечение в България за нейна сметка.

Важно е да знаете:

- Съгласно Регламент (ЕИО) 1408/71, всички здравноосигурени граждани в Обединена Европа са длъжни да информират компетентната си здравноосигурителна институция за всяка промяна в тяхното състояние (осигурително, здравно) и за промените в тяхното място на пребиваване.
- Ако в държавата по пребиваване или престой местното законодателство изисква от собствените осигурени граждани да заплащат определена потребителска такса или има регламентирано доплащане за медицинска помощ, това се прилага и спрямо гражданите на останалите държави от ЕО. Тези суми са за сметка на осигуреното лице.
- Ако в държавата по пребиваване или престой се наложи ползване на медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет срещу заплащане (когато не може своевременно да бъде представена ЕЗОК или удостоверение за временното й заместване, или по други обективни причини), последващо НЗОК може да възстанови направения в чужбина разход след завръщане в България. Сумите, подлежащи на възстановяване, се уточняват между НЗОК и местната здравна институция в чужбина. При заплащане на здравни услуги от извънболничната или амбулаторната медицинска помощ (когато състоянието на пациента не е било неотложно или спешно), възстановяването на направения разход на гражданите е по нормативно установените за същата помощ български тарифи.
- При необходимост от болнична помощ, компетентната здравноосигурителна институция заплаща в чужбина само стойността на влизащите в здравноосигурителния пакет медицински грижи. Транспортните разходи, разходите за хотел, разходите за придружител, както и всички „екстри” се заплащат от пациента.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Saturday, 03.09.2011, 12:13 | Message # 3
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Кои страни участват?

Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър (Република Кипър), Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Каква е целта на европейската здравноосигурителна карта, когато пътувам в Европа?

Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява вашия достъп до медицинско лечение, което може да се наложи при временното ви пребиваване в друга държава-членка. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната от вас държава-членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава-членка тарифи. Например, ако медицинската помощ в посещаваната от вас държава-членка е безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при представяне на своята карта или еквивалентен документ. Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на вашите медицински разходи на място или скоро след завръщането ви у дома.

Еднакво ли изглежда европейската здравноосигурителна карта във всички държави членки, които я издават?

Да, всички държави-членки използват един и същ дизайн, който включва европейски символ. Целта е да се гарантира лесното разпознаване на картата от лекари или здравни центрове. Картата съдържа известно количество задължителна информация, представена по стандартен начин, така че да може да бъде прочетена независимо от езика на притежателя. Този стандартен дизайн е разположен само от едната страна на картата. Държавитечленки могат да избират свободно дизайна на обратната страна.

Кой има право да притежава европейска здравноосигурителна карта?

Всички лица, осигурени или покрити от уредена от закона социалноосигурителна система в страна от ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, могат да получат европейска здравноосигурителна карта. Тъй като картата осигурява покритие единствено на своя притежател, всеки един от членовете на семейството на осигуреното лице трябва да притежава собствена карта.

Кога е въведена европейската здравноосигурителна карта?

Европейската здравноосигурителна карта бе въведена постепенно от 1 юни 2004 г. до 31 декември 2005 г. От 1 януари 2006 г. тя се издава и признава от всяка една от гореизброените държави.

От къде мога да получа повече информация и да се сдобия с европейска здравноосигурителна карта?

За издаване на ЕЗОК заинтересованите лица подават заявление по настоящ адрес на заявителя в дистрибуторските пунктове на фирмата, която е избрана за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, за изработване и доставка на ЕЗОК (Консорциум "КИМ-2000 – ДЕМАКС – ПЕЧАТНИЦА НА БНБ").

Ако отида на почивка в друга държава-членка без документи, какво ще стане при нужда от медицинско лечение?

При необходимост разбира се ще получите лечение, което да ви позволи да продължите почивката си, без да се налага да се връщате за лечение у дома. Все пак не забравяйте, че тези документи не само улесняват достъпа до медицинско обслужване на място, като гарантират, че ще получите лечение в съответствие с правилата на посещаваната от вас държава-членка, но също така гарантират незабавно възстановяване на средствата ви или поне възстановяване скоро след завръщането ви, в случай че ви се е наложило да предплатите някои от медицинските разходи. Ето защо ви съветваме да носите със себе си европейската здравноосигурителна карта или еквивалентен документ винаги, когато пътувате до държавите-членки на Европейското икономическо пространство (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или до Швейцария, независимо дали пътувате по лични или служебни причини.

По време на посещението си внезапно разбирам, че съм загубил или забравил своята европейска здравноосигурителна карта. Какво да направя?

Ако сте забравили или изгубили своята европейска карта, можете да помолите вашата здравноосигурителна институция да ви изпрати по факс или по електронна поща временно заместващо удостоверение. То е еквивалент на европейската здравноосигурителна карта, който ви дава същите права на здравни грижи и възстановяване на свързаните с тях разходи при временно пребиваване в друга държава-членка. Това е особено важно при необходимост от хоспитализация.

Може ли лекар да откаже да ме лекува, ако съм забравил своята европейска здравноосигурителна карта?

Медицинската етика повелява, че лекарите не могат да откажат да ви лекуват, ако състоянието ви го изисква. Фактът, че не сте в състояние да покажете своята карта, не би трябвало да влияе на вашето лечение. При все това не съществува гаранция, че разходите ви ще бъдат възстановени при същите условия, както ако сте били в състояние да докажете статуса си на осигурено лице чрез представяне на европейската здравноосигурителна карта или на еквивалентен документ. Лекарят или медицинското заведение могат да поискат от вас да заплатите пълния размер на разходите или да предплатите част от разходите, която лицата, осигурени в същата държава-членка, не би трябвало да заплатят. При спешни случаи вашата здравноосигурителна институция би могла да ви помогне, като изпрати по факс или по електронна поща временно заместващо удостоверение

Моята здравноосигурителна институция отказва да ми издаде европейска здравноосигурителна карта. Какво мога да направя?

Ако поискате да ви се издаде европейска здравноосигурителна карта, вашата здравноосигурителна институция е длъжна да ви я осигури или като алтернатива да ви издаде временно заместващо удостоверение , ако не може да ви издаде карта веднага. Институцията е длъжна да ви снабди с един от тези документи, за да можете спокойно да заминете на почивка.

Смятам да пътувам до друга държава-членка за медицинско лечение. Мога ли да използвам европейската здравноосигурителна карта за целта?

По принцип не. Европейската здравноосигурителна карта покрива само медицински грижи, „медицинската необходимост за които възниква по време на пребиваване на територията на друга държава-членка, като се вземат предвид характера на обезщетенията и предполагаемата продължителност на пребиваването“. С други думи имате право на всякакъв вид медицинско лечение и грижи, наложени от вашето здравословно състояние, за да можете да продължите пребиваването си при безопасни медицински условия. Не би трябвало да бъдете принуждавани да прекъснете посещението си, за да се лекувате у дома. Освен това картата не осигурява покритие, ако сте отишли в друга държава-членка с изричното намерение да получите медицинско лечение. Вижте уебсайта за „планирано лечение“.

Отивам на почивка — мога ли сам да избера своя лекар?

Можете да се възползвате от европейската здравноосигурителна карта, само ако се обърнете към доставчик на здравни услуги, покрит от здравноосигурителната схема, предвидена от закона в държавата домакин. Ако отидете при частен лекар или заведение, няма да можете да използвате вашата европейска здравноосигурителна карта.

Страдам от хронично заболяване, което налага редовни медицински прегледи. Желая да пътувам до друга държава-членка с цел временно пребиваване. Ще покрие ли европейската здравноосигурителна карта разходите ми за лечение там?

NB: отговорът зависи от обстоятелствата:
Да, дотолкова доколкото състоянието ви не изисква лечение в специализирани медицински отделения и/или отделения със специално оборудване и/или подходящо обучен персонал. След като сте се консултирали със своя обичаен лекар и сте се погрижили да вземете медицинските си документи и подробности за лечението, от което се нуждаете, медицинските служби в страната, в която пребивавате временно, ще могат да поемат отговорността за вашите медицински разходи и да извършат необходимите прегледи (например, в случаите на астма или диабет). При временното си пребиваване в друга държава-членка на ЕС имате право на всяко необходимо от гледна точка на медицинското ви състояние лечение.

Отговорът е не обаче, ако медицинското ви състояние изисква специално медицинско наблюдение и в частност специални техники или оборудване (например диализа). В интерес на собствената ви сигурност организирайте пребиваването си предварително, като подадете молба за предварително разрешение, за да сте сигурни, че ще имате достъп до оборудването, от което се нуждаете по време на престоя си. Вие или вашият лекар трябва да поискате разрешението от институцията, която ще предостави лечението в страната, в която ще пребивавате (в съответствие с решението на ЕС по въпроса).

Съдържа ли европейската здравноосигурителна карта медицински данни за притежателя?

Целта на европейската здравноосигурителна карта е да улесни достъпа до медицински грижи при временно пребиваване в друга държава-членка и да ускори възстановяването на направените разходи. Тя не съдържа медицинска информация за притежателя (напр. кръвна група, минали заболявания и т. н.).


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Saturday, 03.09.2011, 12:19 | Message # 4
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
За издаване на ЕЗОК заинтересованите лица подават заявление по настоящ адрес на заявителя в дистрибуторските пунктове на фирмата, която е избрана за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, за изработване и доставка на ЕЗОК (Консорциум "КИМ-2000 – ДЕМАКС – ПЕЧАТНИЦА НА БНБ"), срещу представяне на следните документи в регионалния офис на фирмата (по местоживеене на осигуреното лице):

· заявление по образец (получава се в офис на фирмата), с цена 0,12 лв.;
· копие от личната карта;
· актуална цветна снимка паспортен формат (44х35 мм.).
· декларация свободен текст и подпис, че ще пребивавате в чужбина повече от 2 месеца.
· копие на документ/и удостоверяващи престой по дълъг от 2 месеца в чужбина. Всяко копие с надпис "Вярно с оригинала!" и подпис

· копие от „Удостоверение за настоящ адрес” издадено от общината на чиято територия пребивава (когато заявителят желае да подаде заявление в населено място различно от това по лична карта);
· копие от решение на ТЕЛК (в случай, че заявителя има група инвалидност).

За лицата до 14-годишна възраст се прилагат допълнително:

· копие от акта за раждане и копие от международния паспорт на детето
· копие от документа за самоличност на родителя.

Подаването на документи за издаване на картата става по местоживеене – в регионалните офиси на фирмата на следните адреси. Документите се подават, и готовите ЕЗОК се получават лично или от нотариално упълномощено лице.

За да се издаде ЕЗОК, лицето следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права. Картата е индивидуален документ и не дава права на членовете на семейството на титуляра на ЕЗОК.

В случай на подаване от пълномощник е необходимо снимката, имената и подписът на осигуреното лице върху оригинала на попълненото заявление, да бъдат заверени от местен нотариус (в България или в държава от ЕС, държава от ЕИП, или Швейцария) или от българска консулска служба в съответната държава.

Срокът за издаване на картата е 15 дни.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Здравно осигурителна карта за Европа
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020