Saturday, 15.08.2020, 16:24
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Кредити » ПРИМЕРЕН КОМИСИОНЕН ДОГОВОР ПРИ ОТПУСКАНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ
ПРИМЕРЕН КОМИСИОНЕН ДОГОВОР ПРИ ОТПУСКАНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:32 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
КОМИСИОНЕН ДОГОВОР ПРИ ОТПУСКАНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

Днес на дата ………. В гр. София , се сключи настоящият комисионен договор между страните:

1. Дружество : …………………., ЕИК: ……………………..
Представлявано от : ……………………, в качеството му на управител на дружеството и наричан по долу за краткост Доверител от една страна и от друга

2. Дружество ……………………… с ЕИК ………………….., представлявано от ………………………………… , в качеството й на управител на дружеството и наричано по-долу комисионер.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.Комисионерът се задължава от името на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка следните услуги:
- да осъществи контакт с една или повече банки и банкови клонове,
-да проучи условията за отпускане на кредит
-да консултира Доверителя относно условията и да му даде възможност да си избере банка и банкови условия за изтеглянето на банков кредит.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

2.Комисионерът се задължава
а/ да предостави максимално точна и коректна информация, с всички необходими подробности и процедури и да запознае с тях Доверителя.
б/ да не предоставя подвеждащи информация или данни.
в/ при необходимост да помогне при изготвянето на необходимата документация, която ще се предостави в съответната банка.
г/ да не разпространява конфиденциална за доверителя информация по какъвто и да е начин или форма и с каквито и да е средства.
д/ да спазва стриктно задълженията си по договора.

3. Доверителят се задължава
а/ да следва инструкциите на комисионера и да съблюдава съветите му.
б/ да заплати уговорената между страните стойност на комисионерската услуга , в случая …………..лева, чрез авансово плащане. Сумата трябва да е напълно усвоена най-късно до една седмица след като Доверителя усвои банковия кредит.
в/ да не разпространява конфиденциална информация за комисионера, разменена във връзка или по повод на съвместната им дейност или по друг начин.
г/ да спазва задълженията си по договора.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

4. Този договор влиза в сила веднага след подписването си и се прекратява веднага след изпълнението на комисионерската услуга и заплащането на договорната й стойност.

5. След изпълнението на услугата страните подписват протокол, в който приемат извършените работа и плащания без забележки. След подписването на протокола никакви насрещни искове между страните не са допустими.

6. В случай на неточно изпълнение страните си дължат обезщетение за всички причинени вреди, които се доказват с документи. При забава на плащанията с повече от една седмица след договорения срок, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% от неиздължената сума за всеки просрочен ден, но е повече от 30%.

7. Този договор се създаде и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за всяка страна.

ДОВЕРИТЕЛ: ……………….. КОМИСИОНЕР: ……………...


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Кредити » ПРИМЕРЕН КОМИСИОНЕН ДОГОВОР ПРИ ОТПУСКАНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020