Saturday, 15.08.2020, 16:10
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за аренда
Примерен договор за аренда
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:36 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Вписан : том …………..N……../ ………г.
На парт.кн.ном…………………стр……...
Съдия по Вписванията:…………………...

ДОГОВОР ЗА АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Днес на …………………………..(дата) в гр……….. област …………., на основание на Закона за арендата на земеделска земя, се сключи настоящият договор между страните:

1. Фирма: …….., седалище и адрес на управление……….., представлявано от управителя ……………, наричана за краткост Арендодател и

2 Фирма: ……… , седалище и адрес на управление……….., представлявано от управителя / представлявано от прокуриста …………., наричан за краткост Арендатор.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Арендодателят предоставя за временно ползване, за срок от …години, на Арендатора обработваема земеделска земя в землището на с……….., обл. …………..,Общо декари: ………. дка.

2. Арендодателя предоставя на Арендатора посочената по-горе земя срещу годишна рента в размер на ……………………………………. кг. Зърно или ………………. лева за декар . Арендодателят определя вида на годишната рента – в натура, в пари, или в натура и пари.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

3. Арендодателят се задължава да предостави земята със съответните нотариални актове и скици, заверени от поземлената комисия при подписване на договора.

4. Арендодателят е длъжен да:
а/ Обезпечи несмущавано ползване на предоставената под аренда земя на Арендодателя;
б/ Да не ипотекира, продава или преотстъпва по друг начин собствеността на определените по настоящия договор земи за времето на договора;

5. Арендодателят има право да:
а/ Да получи наемната цена в земеделски продукти или в пари в уговорения срок;
б/ След изтичане на срока да получи предоставената земя в добър вид.

6. Арендаторът е длъжен:
а/ Да стопанисва предоставената му под аренда земя с грижата на добър стопанин и да спазва необходимите санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични норми,
б/ Да заплаща необходимите разходи, свързани с рационалното използване на земята, както и данъците и таксите, свързани с ползването на земята;
в/ Да заплаща в срок уговорената рента в 30 дневен срок след приключване на жътвата, вкл. и да съхранява полагащото се количество земеделски продукти до 2 месеца след приключване на жътвата;
г/ Да се въздържа от строителство на сервизни постройки на територията на земеделската земя, както и от промяната на вече съществуващи такива, освен след изрично писмено съгласие на Арендодателя.
д/ Да пази имуществото на Арендодателя с грижата на добър стопанин;
е/ Да заплати всички преки и непосредствени вреди и щети на Арендодателя, които не са резултат от стандартното ползване на предоставените му земи и инвентар.
ж. Арендаторът е длъжен да не засажда култури, които са ГМО.

7. Арендаторът има право:
а/ Да засажда избрани по негова преценка култури, които не са ГМО и да ги обработва по избран от него начин;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8. Страните се споразумяха, че Арендаторът не може:
а/ да преарендува част или целия обект на договора,
б/ да заложи правата си по договора за аренда или да ги прехвърли на трето лице.
В случай, че Арендаторът не спази условията на т.8, той и третото лице, на което са предоставени права, носят солидарна отговорност в случай на неизпълнение на клаузите по този договор, както и за всички причинени вреди, преки и непосредствени щети и пропуснати ползи, претърпени от Арендодателя в следствие на неизпълнението.

9. Всички неясноти по договора ще се уреждат между страните с подписване на допълнителен анекс към договора. Споровете, възникнали между страните ще се решават по приятелски начин , извънсъдебно. Ако споразумение не може да бъде постигнато, компетентен орган е СГС.

10. В случай на забава на плащанията по договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.05% от дължимата сума за всеки просрочен ден. Ако дължимата престация е във вид на селскостопанска продукция, дължи се паричната равностойност на продукцията. Ако плащанията се извършват частично се приема , че първо е изплатена неустойката.

11. Валидна кореспонденция между страните може да се води посредством всички средства за комуникация- телефон, факс, интернет, ел. поща и др.

12. Договора може да бъде изменян или допълван с подписването на анекс.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13. Този договор може да се прекрати:
а/ С изтичане на срока по договора;
б/ По взаимно съгласие направено в едномесечен срок с писмено споразумение.
в/ Едностранно по искане на Арендодателя при неспазване клаузите на настоящия договор с писмено уведомление.

14. Когато добивите или приходите от арендувания имот са значително по-малки от предвидените или обичайните, поради непреодолима сила или случайно събитие, уговорената арендна вноска не се намалява.

15. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра- по един за всяка страна и един за вписване в Агенция по Вписванията, по местонахождение на имота.

АРЕНДОДАТЕЛ: …………………..


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за аренда
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020