Saturday, 15.08.2020, 16:37
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за изработка (на предмет, монтаж / демонтаж, ремонт, друго)
Примерен договор за изработка
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:37 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

Днес на ......................................г в гр. София, се сключи настоящият договор между страните:

1. ........................................ с ЕГН .............................,
С л.к. номер ................, издадена на ..................... г., от МВР- ...........,
от една страна , наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

И

2. Дружество ......................, гр. София, ул. ...........................,
С ЕИК: ....................
Представлявано от..........................................................................
С ЕГН : .........................,
С л.к. номер ......................,
Издадена на ...................г . от МВР- .............
В качеството си на управител, от една страна , наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой риск срещу възнаграждение производството/доставката/ монтажа на ……………………………… .

- Моделът на ..... e ………………….
- Състои се от ХХХХХ .....

2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената му задача до ………………..работни дни, считано от датата на подписване на договора.

3/ Изработката ще бъде реализирана по проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4/ При изпълнение на работата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ХХХХХХХХ лева без ДДС по следния начин:

А/ При подписване на договора се заплаща аванс в размер на 50% или ХХХХХ лева от дължимата сума.

Б/ След приключване на работата в деня на монтажа се заплащат останалите 50 % или ХХХХХ лева от договорната цена.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5/ ИЗПЪЛНИТЛЕЯТ се задължава:

А/ Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като до приемането му е длъжен да полага грижата на добър станин за запзването му.

6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

А/ Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата.

Б/ Работата му да бъде приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В/ Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при следхните условия и срокове:
- Плащане на аванс в размер на 50 % от стойността при подписване на договора
- Доплащане на останалите 50 % в деня на монтажа.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
А/ Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на възложената работа

Б/ Да приеме работата, ако отговаря на посочените в чл. 5, т А от договора изисквания и е извършена в предвидените срокове, количество и качество. Приемането ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който съставлява неразделна част от този договор.

В/ Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срок и при условията на този договор.

8/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол при изпълнението на работата. Неговите указания са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не са в отклонение от поръчката по чл. 1 на този договор.

9/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши работата без отклонение от поръчката и в срок и изработеното да му бъде предадено.

10/ Ако при приемането се установи, че са налице недостатъци на изработеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да определи срок , в който да поправи работата си или да намали съответно възнаграждението си.

IV. ОТГОВОРНОСТИ

11/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица – подизпълнители както и за свои действия.

12/ При забава в плащането на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от сумата за всеки просрочен ден, но не повече от 30%.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13/ Настоящият договор се прекратява:
А/ С извършването и предаването на работата;
Б/ По взаимно съгласие между страните;
В/ При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата;
Г/ С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му, отправено до неизпълнилата страна;
Д/ При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора;
Е/ При смърт или неспособност на ИЗПЪЛНИТЛЕЯ да извърши работата.

14/ В случаите по чл. 13, т Г , ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и тя е полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи обезщетения съответно на изработената част.

15/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от договора само ако има основателна причина за това. Той следва да изплати на ИЗПЪЛНИТЛЕЯ направените разходи, извършената работа и печалбата, която последният би получил от изпълнението на поръчката.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

17/ Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните , изразено в писмена форма, което става неделима част от договора.

18/ Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно съгласие, а ако такова е невъзможно- по съдебен ред.

19/ За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Р България.

20/ Настоящият договор се състави в 2 еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за изработка (на предмет, монтаж / демонтаж, ремонт, друго)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020