Saturday, 15.08.2020, 15:47
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за наем на автомобил
Примерен договор за наем на автомобил
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:39 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес на 00.00.0000 , в гр. София между страните:

1. с ЕГН (ЕИК) : 000000000 , и адрес: , наричан за краткост наемател и
2. с ЕГН (ЕИК) : 000000000 , и адрес: , наричан за краткост наемодател, се сключи следния договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВЕРА:

1. С настоящият договор Наемодателят отдава под наем автомобил, марка ……………………………, притежаващ следните екстри:

С регистрационен номер : …………., наричано по-долу за краткост МПС на Наемателя при следните условия:

II. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА:

2. МПС-то се отдава на Наемателя с приемо-предавателен протокол в изрядно техническо състояние и добър външен вид, както и със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място и в същото състояние.
3. Закъснението при връщане на автомобила се заплаща от Наемателя по тарифи, предварително уточнени в ценовата листа.
4. Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от Наемателя за повече от шест часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил Наемодателя, се счита за присвояване по чл.206 НК и Наемодателят уведомява компетентните органи и застрахователната компания, като обявява автомобила за общонационално издирване и си запазва всички права по този договор.

СРОК НА ДОГОВОРА:

5. Договорът се сключва за срок от една година от датата на сключване на настоящия договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

4. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде на НАЕМАТЕЛЯ моторното превозно средство предмет на този договор, в състоянието което е към момента на подписване на настоящия договор, така както е констатирано от страните при предварителният оглед.

5. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури спокойно и безпрепятствено ползване на моторното превозно средство от НАЕМАТЕЛЯ, като се задължава да му оказва необходимото съдействие и в случай, че трети лица възпрепятстват използването на моторното превозно средство .

6. След прекратяване на договора НАЕМОДАТЕЛЯТ получава обратно отдаденото под наем моторно превозно средство.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

8 . НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не извършва преустройства в отдаденото му под наем моторно превозно средство без писменото съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ и в съответствие с нормативна уредба.

9 . Наемателят се задължава да плаща всички консумативи и разходи свързани с ползването на моторното превозно средство ( гориво, ремонтни работи, общи разходи и др.), считано от датата на подписване на договора.

10. Наемателят се задължава да полага за наетото моторно превозно средство грижата на добър стопанин и да върне моторното превозно средство след прекратяване на договора с всички направени трайни подобрения.

11. Наемателят се задължава да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за всички повреди и посегателства върху моторното превозно средство.

12. Да отстранява за своя сметка всички текущи повреди в моторното превозно средство, както и виновно причинените щети.

ПРАВА НА НАЕМОДАТЕЛЯ

13. Наемодателя има право да получава месечно възнаграждание, съгласно този договор.

14. Наемодателят има право да се осведомява за текущото техническо състояние на МПСто

15. Наемодателят има право, при неправомерна и/ или увреждаща автомобила употреба да прекрати договора предсрочно.

16. Наемодателят има право да прекрати предсрочно договора при забавенено плащане с повече от месец, считано от датата на която сттраните се споразумяват да се плащат месечните вноски.

17. Наемодателят има право да актуализира наемната цена при промяна в икономическите и пазарни условия, но не повече от 3 пъти годишно.

18. Наемодателят има право да получи МПСто в добро техническо състояние в съответствие със състоянието, в което го е предоставил на наемателя и отчитайки обичайните амортизационни процеси.

ПРАВА НА НАЕМАТЕЛЯ

20. Наемателят има право да получи МПСто в добро техническо състояние и да бъде уведомен за всички скрити негови дфекти.

21. Ако наемателят не бъде уведомен за скритите недостатъци, които се разкриват след наемането му, това е основание за разваляне на договора.

22. В случай, че наемодателят е знаел или би мигъл да знае за скритие недостатъци и е премълчал, той дължи обезщетение на наемателя в размер на една месечна вноска. Ако от повредата наемателят има причинени щети, наемодателят дължи обезщетение за непозволено увреждане и всички пропуснати ползи.

23. Наемателят има право да използва МПСто по предназначение

24. Наемателят няма право да преотстъпва правата, придобити от този договор, без съгласието на наемодателя на трети лица.

25. Наемателят има право да прави промени и подобрения на МПСто със съгласието на наемодателя, да извършва технически прегледи и да се разпорежда при настъпили повреди.

26. Ако МПСто има технически неизправности към момента на наемане, за които наемателят е знаел и въпреки това не е развалил договора, той има право да представи на наемодателя сметка за извършената ремонтна дейност, а последният е длъжен да я заплати

ВРЪЩАНЕ НА НАЕТОТО МПС

27. МПАто ще бъде върнато при прекратяване на договора с приемо-предавателен протокол. Последният трябва да отразява техническото състояние на МПС, амортизациите, извършените ремонти и технически прегледи, направенте подобрения, ако има такива и др. подобни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

28. Договорът се прекратява :
а) с изтичане на срока, освен ако не бъде продължен;
б) по взаимно съгласие на страните;
в) без предизвестие - от НАЕМАТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ.
г) без предизвестие - от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ при редовно не плащане от страна на НАЕМАТЕЛЯ на консумативни разходи.
д) когато изпълнението на договора стане невъзможно по независещи от страните причини – промяна в собствеността на моторното превозно средство, административни забрани и др.

29. Действието на настоящия договор може да бъде прекратено от всяка една от страните с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

30. Моторното превозно средство ще бъде реално предоставено за ползване на 00.00.2000г.,когато се предадат ключовете и документите от същото и от тази дата консумативните разходи са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

31. Срокът на настоящият договор може да бъде продължен, с писмено съгласие между страните, като могат да се договарят и нови клаузи по същия. В противен случай договора се прекратява с изтичане на уговорения в настоящия договор срок.

32. Приемането и предаването на моторното превозно средство се извършва с протокол, подписан от двете страни.

33. Страните на настоящия договор решават възникналите спорове относно изпълнението му, чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това се окаже невъзможно по съдебен ред, съгласно Българското законодателство.

34. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове в Република България

35. Недействителността на някоя от клаузите в договора не прави недействителен договора като цяло или друга негова клауза.

36. Промевните в нормативната уредба не подлежат на договаряне.

37. Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за наем на автомобил
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020