Saturday, 15.08.2020, 16:20
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за наем на недвижим имот
Примерен договор за наем на недвижим имот
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:40 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес на …………..г въз основа на член. 228 - 239 от ЗЗД между :

Страните :

1 ……………… с ЕИК: ……………., представлявана от своя управител …………………….. с ЕГН ……………….., наричана за краткост НАЕМОДАТЕЛ от една страна и от друга :

2. ………………….. с ЕИК ………………, притежаваща лк. Представлявано от своя Управител ………………….., наричан за краткост НАЕМАТЕЛ се скючи настоящия договор.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване своя недвижим имот представляващ апартамент/магазин/, състоящ се от …………….., с обща площ ……………. кв. м. находящ се на адрес : ……………………………

2. УСЛОВИЯ НА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

2. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ посочения по - горе имот срещу наем в размер на ………………лева на месец.

3. Плащането на наема ще става в брой или по банков път , за която сума НАЕМОДАТЕЛЯТ издава разписка. При плащане по банков път банковата сметка на наемодателя е : IBAN …………….. BIC ………………
4. Наемната цена не включва консумативни и други разходи.

5. Имотът се дава под наем в състояние, съгласно предварителния оглед и одобрено от наемателя.

6. Имотът ще се използва от НАЕМАТЕЛЯ за офис/ апартамент/ателие/магазин/ ……… . (Моля да се обърне внимание на тази клауза!!! Според това за какво ще използвате имота има особености в законодателството. В документите на имота задължително трябва да е посочено предназначението му. Изискайте от наемодателя смяна на предназначението, ако се наложи и то преди подписването на договора за наем. )

7. НАЕМОДАТЕЛЯТ не предоставя ползване на тел.пост на посочения адрес.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

8. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ договорения месечен наем от ……………..лева без ДДС до …………… дата на текущия месец за същия месец на всеки календарен месец

9. Да заплаща за своя сметка разходите по отстраняване на всички дребни повреди, които се дължат на обикновеното ползване на имота.

10. Да плаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на имота (ТЕЦ, телефон, ел. енергия, вход, асансьор и други текущи разходи).

11. Да заплати обезщетение за вредите, причинени по време на ползването на имота, освен ако се окаже, че те са следствие от други причини, незвисещи от него .

12. НЕАМАТЕЛЯТ няма право да извършва промени в архитектурния план на сградата и отделните реконсрукции без писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

13. Да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за вредите и посегателствата върху наетия имот.

14. НАЕМАТЕЛЯТ на жилището се задължава да изпълнява наредбите по реда и управлението на етажната собственост.

15. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота или части от него без писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

16. Да предаде недвижимия имот в състояние , което съответства на състоянието, за което се отдава под наем и съгласно предварителния оглед.
17. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да плаща всички данъци , държавни и общински такси за своя сметка дължими в РБ във връзка със собствеността на имота.

18. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не пречи на НАЕМАТЕЛЯ за нормалната експлотация на недвижимия имот за предназначението, за което е нает.

19. НАЕМОДАТЕЛЯТ ще има право на достъп до имота и вътре в него след предварително уведомление и съгласие от страна на НАЕМАТЕЛЯ в удобен за последния ден и час. Целта на посещението на НАЕМОДАТЕЛЯТ е да се увери , че действително имота се стопанисва с грижата на “добър стопанин” и по предназначение.

5. СРОК НА ДОГОВОРА

20. Настоящият договор се сключва за срок от една година.

21. Действието на договора започва от датата на подписване на договора г.

22. Договора може да бъде продължен след изтичане на определения срок, за който е сключен по взаимно съгласие на двете страни с двустранен подписан анекс към настоящия договор , както за следващ срок НАЕМАТЕЛЯТ ще заплаща месечен наем в размер уточнен между двете страни. Актуализации на наемната цена могат да бъдат правени преди изтичане на срока на договора в съответствие с пазарните и икономически условия, но не повече от 2 пъти годишно.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

23. При изтичане на договора.

24. При взаимно съгласие , изразено писмено с предизвестие от един месец.

25. От НАЕМОДАТЕЛЯТ при забава от НАЕМАТЕЛЯ на наема, неплащане на уговорените консумативи или при увреждане на имота, ползване не по предназначение и др.

26. При прекратяване на договора на някое от основанията по настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да въстанови владението си върху имота лично и без съдебна намеса, а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да освободи имота незабавно.

7. ДРУГИ

27. Страните по настоящия договор ще решават споровете възникнали относно неговото изпълнение по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможо – по съдебен ред.

28. Промените в Българското законодателство не подлежат на договаряне

29. Недействителността на никоя клауза от този договор не прави недействителна никоя друга клауза, нито пък договора като цяло.

30. Настоящия договор се състави и подписа в два идентични екземпляра – по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ : НАЕМАТЕЛ :


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за наем на недвижим имот
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020