Tuesday, 04.08.2020, 11:17
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за паричен заем
Примерен договор за паричен заем
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:40 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ЗАБЕЛЕЖКА:

ТОЗИ ДОГОВОР МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В РЕДИЦА СЛУЧАИ:
-МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
-МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, В ТОВА ЧИСЛО ОТ СЪДРУЖНИК КЪМ ФИРМАТА, В КОЯТО УЧАСТВА. В ТОЗИ СЛУЧАЙ РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕТО НА ПАРИЧЕН ЗАЕМ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОГЛАСУВА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ, ОТ КОЕТО ДА ИМА ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ, АКО ДРУЖЕСТВОТО Е ЕООД- С ЕДНОЛИЧНО РЕШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.
-МЕЖДУ 2 ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

ХУБАВО Е КЪМ ДОГОВОРА ДА СЕ ПОДПИШЕ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД. ТОВА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СПОРЕД ГПК, ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО.

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Днес на …………….г. в гр. София, на основание на действащата нормативна уредба се сключи следният договор за паричен заем между страните:

1. ……….., в качеството си на заемател и
2. …………., в качеството си на заемодател.

Страните се споразумяха за следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Заемодателят предоставя на заемателя сумата в размер на …………… лева за срок от …………….. . Заемателят се задължава да върне заема след изтичане на срока и при условията на този договор.

УСЛОВИЯ

2. Заетата сума ще се използва за…..
3. Върху заетата сума тече месечна лихва в размер на …. % от стойността на заема.
4. След изтичане на срока, заемателят трябва да върне заетата сума, като за всеки ден просрочие дължи наказателна лихва в размер на 0.05% от сумата.
5. След като сумата бъде върната на заемодателя, той издава на заемателя разписка за получената сума.
6. При непълно или частично връщане, лихви се начисляват само върху остатъка от сумата. При забава, приема се , че първо е изплатена наказателната лихва.
7. Заемодателят може да опрости основната и наказателната лихва на заемодателя, като тези отношения се уреждат с анекс към този договор.
8. В случай на непреодолима сила и други независещи от страните обстоятелства, плащането може да се разсрочи, без да се дължи наказателна лихва за забавата.
9. В случай на умишлено увреждане виновната страна дължи на изправната обезщетения за всички преки и непосредствени вреди, произтекли от забавеното плащане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9. Страните се споразумяха да уреждат по приятелски начин всички въпроси, които възникват от този договор. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, компетентен орган по спора е Районният съд по местожителство/ седалище на заемодателя, в случай, че лицето е местно. В случай, че заемодателят е чуждестранно физически или юридическо лице, компетентен орган по спора е Български съд.

10. Всяка кореспонденция, разменена между страните се счита за валидна. Валидни средства за комуникация са български пощи, телефон, факс, куриерски служби, скайп, електронна поща и др., като изброяването е неизчерпателно.

11. Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните.

ЗАЕМАТЕЛ: …………… ЗАЕМОДАТЕЛ: …………………


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за паричен заем
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020