Tuesday, 04.08.2020, 10:42
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за обучение на персонал
Примерен договор за обучение на персонал
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:41 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Днес на дата 00.00.2009 в гр. София, в офиса на Дружество …………. се сключи следния договор за повишаване на професионалната квалификация между страните:

1. Дружество …………………..
ЕИК 00000000000
Седалище и адрес на Управление: ……………., представлявано от своя Управител …………………. и наричано за краткост Работодател

И

2. С ЕГН
И лична ларта номер
Издадена на Издадена от Живущ в гр.

, с образование висше, специалност дипломиран инжинер, в качеството си на и наричан за краткост Обучаващ се.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. На основание на чл. 234 от Кодекса на Труда, Работодателят организира и финансира обучението на служителя при следните условия
а/ мястото и формата на обучението са гр. Рочестър, САЩ, практическо обучение.
б/Времетраенето е ХХХ работни дни, считано от ……………… г до …………………………….
в/ Средствата за обучението, в размер на …………….. долара/ лева/евро и пр.(с думи), са за сметка на Работодателя, като включват пътни, квартирни, дневни разходи и разходите за обучението в гр. ………………, държава евентуално???? .

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

2. Задължения на Работодателя:

а/ Работодателят е длъжен да финансира обучението до размера, посочен в чл.1. от договора, да осигури възможност на Обучаващия се да завърши обучението, като не го възпрепятаства по никакъв начин. Всички разходи, които надвишават сумата по чл.1 от договора са за сметка на Обучаващият се.
б/ Работодателят е длъжен да предостави на Обучаващия се платен отпуск, в който последният да може спокойно да посещава обучението и да повиши квалификацията си.

в/ Работодателят е длъжен да посредничи и помага при записване на практическото обучение, както и да съдейства на Обучаващия се при всички възникнали въпроси за решаване, във връзка с обучението.

г/ Работодателят се задължава да пази работното място на Обучаващият се и да не закрива щата докато тече обучението както и три месеца след това.

д/ Работодателят се задължава да приеме обучаващият се на работа след приключване на обучението, съгласно новопридобитите качества и умения..

3. Задължения на Обучаващият се

а/ Обучаващият се е длъжен да се запише на обучението и да повиши квалификацията си.

б/ Обучаващият се е длъжен да завърши успешно обучението, като придобие желаните качества и умения.

в/ Обучаващият се се задължава да работи при работодателя с оглед придобитата квалификация или на длъжност в продължение на 3 години след завършване на обучението.

г/ Обучаващият се се задължава да постъпи на работа в 10 дневен срок след завършване на курса. При наличие на уважителна причина за по-късно постъпване да уведоми работодателя преди изтичането на 10 дневния срок в писмена форма, вкл и не само мейл, куриер, пощенски услуги, факс и др.

д/ Обучаващият се се задължава да бъде лоялен служител след завършване на обучението и съгласно условията за лоялност и конфиденциалност в този договор.

ж/ Във всички случаи, в които Обучаващият се увреди имуществени или други интереси на работодателя, като увреждането не е свързано или по повод стандарното изпълнение на трудовите задължения , небрежност и др подобни случаи, уредени в КТ, Обучаващият се носи пълна имуществена отговорност, съразмерно с причинените вреди и съгласно клаузите за неустойкаи общата нормативна уредба в България.

з/ Обучаващият се се задължава да не развива паралелна конкурентна дейност след карая на обучението, докато е на работа при същият работодател, а в случай че напусне- до 2 години след края на трудовото правоотношение. Нарушението на тази точка се счита за грубо нарушение на договора, както и на интересите на работодателя.
-След края на обучението за развиване на всички видове паралелна дейност Обучаващият се е длъжен да уведоми Работодателя в най-кратък срок.

и/ В случай на преждевременно напускане – преди изтичане на ……… (не повече от 5 години) годишния срок по договора срок, Обучаващият се поема задължението да обучи кадър за своето място, да го въведе в работата и да му я сдаде. Обучаващият се, се задължава да изплати обратно на Работодателя сумата, инвестирана в неговото обучение, като същата става изискуема три дни след напускане на работното място. Успоредно с това за преждевременно напускане Обучаващият се дължи обезщетение в размер на 2 месечни работни заплати.

й/ Всяко непредвидено отсъствие на Обучаващият се , дължащо се на болест или друга основателна причина, трябва да бъде съобщавано на работодателя възможно най-рано в първия ден на отсъствието. Трябва да бъде представен и болничен лист до третия ден от отсъствието .

м/Обучаващият се се задължава да се явява в състояние, в което да може да изпълнява задълженията си, да не употребява алкохол и упойващи вещества, да не пуши в работно време.

т/ Обучаващият се трябва да действа добросъвестно и с грижата на добър стопанин спрямо всички имущества на работодателя. Неспазването на това условие се счита за грубо нарушение на интересите на работодателя, което не се дължи на небрежност или стандартно изпълнение на трудовите задължения. То е предпоставка за прекратяване на правоотношенията. За причинените щети Обучаващият се отговаря по общата нормативна уредба и носи пълна имуществена отговорност.

II. ПРАВА НА СТРАНИТЕ

3. Права на Работодателя

а/ Работодателят има право да възстанови Обучаващият се на работа след приключване на обучението.

б/ Работодателят има право да задържи на работа Обучаващият за срок от 3 години след приключване на обучението .
в/ Работодателят има право да получи обезщетение за преждевременното напускане на Обучаващият се, както е уговорено в този договор.

г/ Работодателят има право да изисква от Обучаващият се при преждевременно напускане да обучи кадър за същото работно място и отговорности.

д/Неспазването на горните точки в/ и г/ се счита за грубо и умишлено нарушаване на клаузите по този договор и на интересите на Работодателя. За причинените щети Обучаващият се носи наказателна и имуществена отговорност съгласно общата нормативна уредба в страната.

е/ Работодателят има право да се споразумее с Обучаващият се, ако той напуска след изтичане на срока, да обучи кадър за тази длъжност. Допълнителни споразумения и анекси по тази точка могат да бъдат уговорени допълнително със всеки един момент.

ж/ Работодателят има право да отмени едностранно настоящият договор преди започване на обучението в следствие на Управленска преценка.

4. Права на Обучаващият се

а/ Обучаващият се има право да завърши обучението без да бъде възпрепятстван и без да му се пречи.

б/ Обучаващият се има право да се върне на работа при същият работодател.

г/ Обучаващият се има право да работи съгласно новопридобитите си качества и умения.

д/ Обучаващият се има право на трудово възнаграждение, което да отговаря на професионалната му квалификация, качества и умения.

е/ Обучаващият се има право на здравословни и безопасни условия по време на обучението.

ж/ Обучаващият се има право на финансиране от страна на работодателя, което да покрие неговите разходи по време на обучението - квалификационния курс, пътните, квартирните и др подобни.

III. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

5. Конфиденциална информация е всяка информация придобита по време на работа, по време на настояще или бъдещо обучение или до която обучаващият се е получил достъп в процес на съвместна дейност с Работодателя. Същата може да се отнася до предмент на разработка, обучение, проект, ноу-хау, обща информация за работодателя, дружествата му, неговите доставчици, клиенти и др.

6. Конфиденциална информация може да е и такава информация, съхранена, записана или находяща се на магнитни, хартиени и др носители, хардуерни и др устройства, собственост на дружеството.

7. Обучаващият се се задължава да не споделя, разгласява или разпространява по какъвто и да е начин и с каквито и да е средства конфиденциална информация. Разгласяването на конфиденциална информация уврежда интересите на Работодателя и се приема за умишлено нарушение, за което Обучаващият се отговаря съгласно действаща нормативна уреба.

IV. ЛОЯЛНОСТ

8. Лоялност по смисъла на този договор е градивно поведение и отношение към Работодателя, неговото дружество, имущества и поделения, престиж и добро име, др. Лоялността изразява грижа за интересите на работодателя с грижата на добър стопанин, да не се злоупотребява с неговите имущества и интереси, доверие, инвестиции и др.

9. Обучаващият се се съгласява да бъде лоялен с работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, в съответствие с раздела за Конфиденциялна информация, както и да пази доброто име на предприятието. Тези правила трябва да се спазват както по време , така и след прекратяване на правоотношението между страните.

V. ПАРАЛЕЛНА ДЕЙНОСТ

10. Паралелна дейност по смисъла на този договор е всяка възмездна дейност, която се упражнява успоредно с правоотношенията с Работодателя.

12. Конкурентната паралелна дейност е всеки вид дейност, възмездна или безвъзмездна, която е в същата, сходна или близка област до тази, в която функционират дружествата и поделенията на Работодателя. Конкурентна дейност е и такава дейност, която се упражнява в страната и чужбина.

13. Забранено е осъществяването на конкурентна паралелна дейност. Забранява се осъществяването на конкурентна дейност включително до 2 години след прекратяване на правоотношенията с Работодателя. Неспазването на това условие се счита за грубо и умишлено нарушениое на интересите на работодателя.

14.Обучаващият се след приключване на обучението може да влиза в други трудови правоотношения с други работодатели при спазване на междуседмичната и междудневната почивка.В този случай Обучаващият се е длъжен да уведомява Работодателя за всяка паралелна дейност, която възнамерява да започне включително и не само по трудови,граждански договор, договор за управление и други дейности на други основания с 3 месечно предизвестие.В случаите, когато това е невъзможно, Обучаващият се се задължава да уведоми Работодателя при първа възможност и в най-кратките възможни срокове.

VI. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА

15. За нарушаването на клаузите в този договор се дължат обезщетения и неустойки.

16. За да се гарантира спазването на условията на договора, страните си дължат парични гаранции.

17. Работодателят гарантира, че ще запази работното място на служителя, като му осигури работа съгласно новопридобитите качества и умения и след завършване на обучението ще го възстанови на работа, като предоставя сума за финансиране на квалификационния курс в размер на ХХХХХХХ (с думи ) долара.

18. В случай, че не приеме на работа Обучаващият се или до три месеца след приключване на курса закрие щата не по вина на Обучаващият се, той няма претенции за връщане на сумата за обучението, нито има претенции за неустойки по този договор и дължи обезщетение на Обучаващият се съгласно действащото трудово и осигурително законодателство.

19. Обучаващият се гарантира, че ще се върне на работа при същият работодател след завършване на обучението и ще работи без да напуска неговите поделения в продължение на 3 години след приключване на обучението.

20. Обучаващият се гарантира спазването на това свое задължение, като с подписа си под договора се задължава да изплати обратно сумата инвестирана в обучението и заплати на работодателя сумата от две месечни работни заплати. Тази сума ще бъде изискана от Обучаващият се ако той не се върне на работа в 10 дневен срок след приключване на курса.Сумата става изискуема веднага след края на 10- дневния срок. Обучаващият се може да забави явяването си на работа само когато има основателни причини за забавата и уведоми работодателя своевременно, до края на първия ден на отсъствието.

21. В случай, че Обучаващият се напусне преди изтичането на три пълни календарни години, същият дължи връщане на сумата, инвестирана в обучението му, неустойка с начисление на законната лихва към момента на напускането за срока от момента на напускането му до края на тригодишния срок и две месечни заплати.

23. За нарушения, произтичащи от небрежност или от стандартните трудови задължения на Обучаващият се, същият отговаря по общия ред на Кодекса на Труда.

24. За виновно причинени щети на Работодателя, Обучаващият се дължи неустойки.

25. В случай, че не завърши обучението си в договорените срокове и с необходимата успеваемост, Обучаващият се дължи неустойка в рамер на 2 месечни работни заплати.

26. В случай, че не се яви на обучението, Обучаващият се дължи на Работодателя обезщетение в размер на 2 работни заплати и връщане на инвестираната сума в обучението заедно с това се задължава да покрие всички преки и непосредствени щети на работодателя, произтичащи от неявяването на обучението.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

27. Настоящият договор е подписан в България и компетентен орган по всички възникани спорове и неясноти е Български съд.

28. Недействителността на никоя клауза от договора на прави недействителна никоя друга клауза или договора като цяло.

29. Промените в действащата нормативна уредба не са предмет на договаряне.

30. Страните се съгласяват да уреждат всички произтичащи спорове от този договор по приятелски начин чрез допълнителни споразумения и извънсъдебно.

VIII. ПРЕДИЗВЕСТИЯ И СРОКОВЕ

31. Обучаващият се се задължава да остане на работа при същият работодател за срок от три години след приключване на обучението.

32. Обучаващият се може да напусне във всеки един момент при условията на този договор, като отправи три месечно предизвестие преди напускане.

33. Обучаващият се се задължава да обучи кадър и да му сдаде работата преди да напусне, дори и да съкрати срока на предизвестието.

34. Срока на предизвестието може да бъде променен с допълнително споразумение между страните.

35. В случаите, когато работодателя освобождава Обучаващият се, трябва да отправи на Обучаващият се три месечно предизвестие.

36. За неспазване на срока на предизвестие от страна на Работодателя, същият дължи обезщетеният по общия ред на Кодекса на Труда.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

37. Този договор може да бъде прекратен:
а/С изтичане на три годишният срок по този договор.
б/ С или без предизвестие, съгласно условията в този договор.
в/ При смърт на обучаващият се
г/ При болест на обучаващият се, която би му попречила да упражнява трудовите си задължения.
д/ По взаимно съгласие между страните

38. Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Работодател : Обучаващ се:


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за обучение на персонал
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020