Saturday, 31.10.2020, 21:39
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
MuchakovaDate: Friday, 02.09.2011, 14:08 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


Днес …………………… в гр. …………………… на основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите между :

…………………………….., гр………………………, ЕИК ………………………., представлявано от …………………………………………, в качеството му на ………………………………….., наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ
и
…………………………….., гр………………………, ЕИК ………………………., представлявано от …………………………………………, в качеството му на ……………………………, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи този договор.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли, а КУПУВАЧЪТ да купи в срока и при
цената, договорена в настоящия договор, следния, собствен на ПРОДАВАЧА
недвижим имот : …………………………. ………………………………….. ………………………………………………….
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. КУПУВАЧЪТ се задължава да закупи, а ПРОДАВАЧЪТ да продаде, описания в
чл.1. от договора недвижими имот, за ПРОДАЖНА ЦЕНА, в размер на ………………
Чл.3. Днес ………… година, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА авансово задатък
в размер на сумата от …………………….. като към датата и с факта на подписването на
Предварителния договор удостоверява, че тази сума е реално платена и напълно
получена от ПРОДАВАЧА.
Чл.4. Остатъкът от продажната цена, в размер на …………………..КУПУВАЧЪТ се
задължава да заплати на ПРОДАВАЧА, в деня на изповядването на покупко-
продажбата по нотариален ред, за което плащане ПРОДАВАЧЪТ се задължава да
издаде на КУПУВАЧА надлежна разписка., като част от сумата ще бъде изплатена
във вид на банков кредит от ……………………………. на КУПУВАЧА съгласно установения
ред .
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
5.1. Да представи в срок до …………………… година всички необходими оригинални
документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на
покупко-продажбата и изпълнението на особените изисквания на закона за изповядване
на покупко-продажбата по нотариален ред, а именно:
- Акт за собственост;
- Данъчна оценка на имота
5.2. Да освободи продаваемия недвижим имот и да предаде владението на
КУПУВАЧА в деня на сключването на окончателния договор за покупко-продажба по
нотариален ред.
5.3. Да представи на КУПУВАЧА документи, доказващи, че всички текущи и
фиксирани разходи, в т.ч. ток, вода, ТЕЦ, телефон, разходи в жилищната сграда, в
която се намира имота- за почистване, за асансьор и др. реализирани към датата на
прехвърлянето на собствеността са реално погасени към кредиторите.
Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че притежава изцяло и в пълен обем правото на
собственост върху недвижимия имот, предмет на предварителния договор, описан в
чл.1 от договора; че имотът не е обременен с вещни тежести
/ипотеки, възбрани и др./; че върху него не са учредени вещни права в полза на трети
лица; че за същия няма вписани искови молби; че няма висящи съдебни спорове и
изпълнителни дела; че не е предмет на реституционни претенции; на други
предварителни договори за покупко-продажба, на договори за наем; че представените
от него документи са автентични и с вярно съдържание и че няма други документи,
касаещи правото на собственост върху продаваемия недвижим имот, както и, че не са
налице, каквито и да било обстоятелства, които да доведат до пълна или частична
евикция на КУПУВАЧА по този имот.
Чл.7. ПРОДАВАЧЪТ имат право да иска сключването на окончателен договор за
покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в чл.1. от този договор, в
срока и при цената, договорена с настоящия договор.
Чл.8. КУПУВАЧЪТ се задължава:
8.1. Да закупи недвижимия имот, подробно описан в чл.1 от настоящия договор, в
срока, при цената и при условията, договорени с настоящия договор.
8.2. Да заплати на ПРОДАВАЧА продажната цена, по начина и в сроковете,
договорени с този предварителен договор.
Чл.9. КУПУВАЧЪТ има право:
9.1. Да иска сключването на окончателен договор за покупко-продажба на
недвижимия имот и изповядването на сделката пред нотариус на уговорената между
страните дата.
9.2. Да получи владението, на датата, уговорена между страните.
9.3. Да получи всички документи, съгласно условията на чл. 5 от този предварителен
договор.
ІV. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл.10. Страните се съгласяват сключването на окончателния договор за покупко-
продажба на недвижимия имот, по чл.1., пред Нотариус по местонахождението на
имота, по нотариален ред, да се извърши в срок до ………………… считано от датата на
подписването на настоящия договор за покупко-продажба.
V. РАЗНОСКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР
Чл.11. Всички разноски, съпровождащи сключването и вписването на окончателния
договор за покупко-продажба /държавни и нотариални такси и данъци/ са за сметка на
двете страни по равно до данъчна оценка.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи авансовата сума получена по чл. 3 от
настоящия предварителен договор, в случай на виновно неизпълнение на задълженията
по предварителния договор от страна на КУПУВАЧА.
Чл.13. При виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна
на ПРОДАВАЧА, последният дължи връщане на КУПУВАЧА на авансово
предоставената сума по чл.3 от договора, в двоен размер.
VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Всяка от страните има право да иска обявяването от съда, на настоящия
предварителен договор за окончателен на основание чл. 19 от ЗЗД, при неспазване на
срока за сключването на окончателния договор.
Чл.15. За всички неуредени в настоящия предварителен договор въпроси се прилагат
разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и българското гражданско
законодателство.
Настоящият предварителен договор се изготви и подписа в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: ........
КУПУВАЧ: ........


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020