Saturday, 15.08.2020, 16:33
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за съвместно сътрудничество
Договор за съвместно сътрудничество
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:42 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

Днес, .............19........ г. в гр. ..................... се подписа настоящият договор за сътрудничество и съвместна дейност между:
фирма ...................................................................................................................................,
предст авлявана от ................................................................................................................
с търговски адрес ................................................................................................................,
от една страна
и
фирма ...................................................................................................................................,
предст авлявана от ................................................................................................................
с търговски адрес ................................................................................................................,
от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 …

УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:
Чл. 2. Като подписват настоящия договор страните декларират намерението си за сътрудничество и съвместна дейност в областта на ................................................................................................................ в условията на трайно изпълнение в рамките на договорения срок.
Чл.3. За извършваните дейности във всеки конкретен случай се сключва договор между страните, като се определят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT и ИЗПЪЛНИТЕЛЯT и се уточняват конкретните задължения на страните, срокове, плащания и др.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок …………………….
Чл. 5. Договорът влиза в сила от деня на подписването му. При изтичане на срока, посочен в чл. 4. договорът се счита за подновен за нов едногодишен срок, освен ако някоя от страните не поиска прекратяването му най-малко един месец преди изтичането на този срок.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 6. Страните се задължават да спазват стриктна конфиденциалност по между си и да пазят взаимно фирмените си тайни.
1) За конфиденциална информация се счита всяка информация, получена или придобита по време или по повод на съвместното сътрудничество, съвместни сделки, съвместни преговори, при или по повод изпълнение на услуги по договора, както и такава информация, касаеща клиентите, доставчиците и персонала, личността на управителите и ръководните кадри в дружествата, информация засягаща проекти и сделки , вкл тези които се планират да бъдат сключени, ноу-хау, разменено по време на работа, фирмени политика, стратегии, цени и др.
2) За конфиденциална информация се счита всяка информация на хартиен, магнитен, електронен и др. вид носители.
3) Страните се задължават да не разпространяват, споделят, оповестяват конфиденциална информация по никакъв повод и по никакъв начин.
4) В случай на разпространение на конфиденциална информация се дължи неустойка за всички преки и непосредствени щети, следствие от разпространението на конфиденциална информация.
5) В случаите, когато една от страните се налага да сътрудничи на компетентни държавни органи и в следствие на това сътрудничество разкрие, предостави или оповести конфиденциална информация, засягаща другата страна по договора , се задължава по най-бързия възможен начин да уведоми другата страна по договора.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 7. За целите на този договор се признават всички валидни средства за комуникация между страните- телефон, електронна поща, факс, телекс, куриер и др.
Чл. 8. За всички неуредените въпроси в този договор се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 9. Страните се споразумяха да решават възникващите между тях спорове по приятелски начин. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато между страните, компетентен орган по спора ще бъде Български съд.
Чл. 10. Недействителността на никоя клауза от този договор не прави недействителна никоя друга клауза от договора или договора като цяло.
Чл. 11. Промяната в Българската нормативна уредба не подлежи на договаряне.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. Договорът може да бъде прекратен при:
1) продължително и трайно неизпълнение на задълженията от една от страните;
2) прекратяване на дейността на една от страните;
3) изрично изразено писмено желание на една от страните;
4) взаимно съгласие,както и с общите разпоредби на гражданското законодателство.
Чл. 13. При неизпълнение на задълженията по договора, неизпълнилата страна дължи неустойка за всички преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи. С анекс между страните може да бъде уговорена конкретна сума или процент. Неустойката става изискуема от дена на предявяването на иска по този договор. За всеки ден просрочие на плащанията неизправната страна дължи на изправната 0.05% от стойността на сумата , но не повече от 40%.
Чл. 8. Едностранното прекратяване на договора по чл. 12 ал. 3 става с писмено уведомяване на другата страна. То влиза в сила 30 дни след изпращането на писменото уведомяване.
Чл. 7. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ФИРМА ".................................." ФИРМА "..............................."


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за съвместно сътрудничество
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020