Tuesday, 04.08.2020, 09:57
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:43 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Днес...2008г, в гр. София на основание ЗЗД и чл. 21 ал 3 от ЗДДС се сключи настоящият договор между страните:

1. ...
ЕИК
Със седалище и адрес на управление:

Представлявано от УПРАВИТЕЛИ:
...
Наричано за краткост по нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

И

2. ...
ЕИК
Със седалище и адрес на управление:

Представлявано от УПРАВИТЕЛИ:
1.
2.
Наричано за краткост по нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложиелят възлага, а изпълнителят приема да извършва технически услуги и консултации на Въложителя във връзка с продажбата
- на резервни части за машини и съоръжения,
-материалили и окомплектоване и производство на електротехнически изделия,
-консумативи за ерозийни машини,
-инструментална екипировки, вкл и не само по чертежи на клиента и др.

СРОК НА ДОГОВОРА:

2. Срокът на договора е 2 години, считано от ......

3. Страните по договора могат да удължат или съкратят срока на изпълнение, ако това е наложително

4. Удължаването или скъсяването на срока на договора ще се извършва с Анекс в писмена форма.

5. В случай, че характерът на работата изисква тя да бъде извършвана на етапи, при започването на всеки етап, страните ще се договаят за времето, през което трябва да се извърши определената работа в този етап.

ПЛАЩАНИЯ:

6. Възложителят ще изплаща на Изпълнителя ежемесечно суми по договора вида и обема на консултацията.

(може да се вкл начин на плащане на етапи и или траншове )

7. Според увеличаването на инфлационния индекс цените може да се актуализират.

8. Кореспонденцията между страните може да бъде водена чрез всички валидни средства на комуникация- факс, телефон, интернет, по куриер и др. и се счита за валидна.

9. Плащанията могат да се извършват в брой или по банков път.

ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

10. Възложителят има право да получи консултации във вида и срока, уговорени в този договор.

11. Възложителят има право да получава периодични отчети за извършената работа по договора, както и да получава обяснения и аргументирани становища по проблеми, свързани с разходите по закупуване на резервни части за машини и съоръжения, материалили и окомплектоване и производство на електротехнически изделия, консумативи за ерозийни машини, инструментална екипировки, вкл и не само по чертежи на клиента и др.

12. Възложителят не носи отговорност в случаите, на злополуки и други щети, причинени от Изпълнителя.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

13. Възложителят се задължава да предоставя ясно и подробно задания за консултациите и необходимите параметри и време за изпълнение. Конкретната програма се изработва от Изпълнителя. Изпълнителят информира Възложителя за работната програма.

14. Възложителя се задължава да оказва необходимото съдействие и да предоставя необходимата информация, чертежи и др подобни на Изпълнителя, за реализация на възложената му работа.

15. Възложителят се задължава да уведомява своевременно Изпълнителя в писмен вид за промени в параметрите от съгласуваното задание, които ще бъдат неразделна част от изискванията при подготовката и реализиранто на проекта.

16. Възложителят се задължава да използва информацията и консултациите по чл 1 само за собствени цели.

17. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за направените консултации и приетата работа.

ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

18. Изпълнителят има право да иска и получи уговореното възнаграждението в съответните размери и срокове.

19. Изпълнителят има право да изготви своя програма за изпълнението на задачите по този договор. Изпълнителят уведомява Възложителя за изготвената програма.

20. Изпълнителя има право да иска от Възложителя необходимото съдействие и информация за извършване на работата и консултантската услуга.

21. Изпълнителят има право да иска от Възложителя да уточни проблемите, по които иска да бъде консултиран.
22. . Изпълнителят има право да бъде информиран относно всички обективни и субективни промени по заданието, касаещи изпълнението на работата по този договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

23. Изпълнителят се задължава да защитава интересите на Възложителя пред неговите клиенти и доставчици.

24. . Изпълнителят се задължава да положи необходимата грижа за качественото извършване на работата ;

25. Изпълнителят се задължава да направи консултацията в съгласувания вид и срок.

26. Изпълнителят се задължава да консултира Възложителя във връзка с всички необходими детайли процедурите и особености относно продажбата на резервни части за машини и съоръжения, материалили и окомплектоване и производство на електротехнически изделия, консумативи за ерозийни машини, инструментална екипировки, вкл и не само по чертежи на клиента и др.

27. Изпълнителят се задължава да уведомява в писмена форма Възложителя за резултатите от свършената работа.

28. Изпълнителят се задължава да координира и контролира всички процедури по продажбата на резервни части за машини и съоръжения, материалили и окомплектоване и производство на електротехнически изделия, консумативи за ерозийни машини, инструментална екипировки, вкл и не само по чертежи на клиента и др

29. Изпълнителят се задължава да провежда разговори, да осъществява контакти и да организира дейността на предприемачи, лица, занимаващи се с проучване, доставчици на оборудване и др.

30. Изпълнителят се задължава в случай на необходимост да командирова свои служители във връзка със задачи по този договор.
- При тези командировки разходите са за сметка на Възложителя.
-Командировките се изчисляват въз основа на Наредбата за kомандировките в страната и чужбина. Страните се договарят за разход на дневни пари да се приема двойния размер на командировъчните пари за страната и чужбина. Разходите за пътни пари и нощувки ще се доказват с документи.

31. Изпълнителят се задължава да съдейства за безупречното поддържане и стопанисване на движимото и недвижимо имущество на Възложителя, което ще бъде използвано при изпълнение на служебните задължения, във връзка с този договор.

32. Изпълнителят носи отговорност за всички преки и косвени злополуки и щети, предизвикани от него по време на изпълнение на своите задължения.

33. Изпълнителят е длъжен да бъде дискретен към всеки вид информация (лична или професионална) имаща отношение към Възложителя и неговите служители

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

34. Да не разгласява,съобщава разпространява, разкрива по какъвто и да е начин, под каквато и да е форма , в каквато и да е степен, пряко или косвено информацията, предоставена му от възложителя или станала му
известа във връзка или по повод извършването на услугата.

35. Изпълнителят следва да проявява стрoга професионална конфиденциалност по отношение на трети лица за всичко, което се отнася до дейността на Възловителя , по конкретно и не само организацията, методите, проектите, клиентите.

36. Възложителят отдава осoбено значение на спазването на задължението за конфидециалност по повод търговската информация, станала известна на Изпълнителя в хода на извършване на възложената работа. Нарушаването на клаузите по този раздел може да доведе до прекратяване на договора и търсене на обезщетение за евентуално причинена вреда на дружеството.

37. Клаузите за конфиденциалност остават в сила и след прекратяване на договора.

СПОРОВЕ

38. Споровете между Възложителя и изпълнителя се решават чрез взаимни споразумения между тях.

39. В случай че не се постигне съгласие между страните по настоящият договор, спорът се отнася за решаване в съответствие с предвидения в Българското законодателство ред.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

40. Настоящият договор се прекратява:
- при извършване на договорената работа,
- по взаимно съгласие между страните, като срока на предизвестие е три месеца,
- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
- при едностранно изявление на изправната страна по договора към неизправната в случай на неизпълнение или частично изпълнение. Изправната страна е длъжна да отправи едномесечно предизвестие към неизправната страна .

НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА:

ЧЛ. 41. При забава на плащанията за извършени консултации, ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 5% от хонорара за съответната кнсултация за всеки просрочен ден след настъпване на падежа за плащането. Плащането на неустойката се извършва заедно със заплащането на консултацията.
При частично плащане на дължимата сума се приема, че първо се погасява неустойката.

ЧЛ. 42. При прекратяване на договора по вина на една от страните, неизправната страна дължи неустойка на изправната страна в размер на 5 хонорара за съответната консултантска услуга.

Чл. 43. Плащането на Неустойката се извършва в 5 дневен срок след прекратяване на договора .При неспазване на пет-дневния срок, неустойката нараства със 0.05% за всеки просрочен ден.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

44. Нищожността на някоя клауза от договора или допълнително уговорени условия не води автоматично до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

45. Страните се споразумяват, че кореспонденцията между тях ще се осъществява посредствум всички валидни средства за комуникация.

46 . Измененията, произтичащи от промени в Българската нормативна уредба не подлежат на договаряне.

47. Този договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020