Saturday, 15.08.2020, 16:15
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:47 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Приложение № 19а

към чл. 114, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г.,
в сила от 26.03.2010 г.)

Вх. № ..................
Дата ...............год.

ДО
НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

От
представляван от
ЕГН
ЕИК
Адрес:
Телефон: ..................... Мобилен:
Факс: ........................ Е-mail:
Уеб адрес...........................................................
Лице за контакти:
Длъжност: УПРАВИТЕЛ
Телефон: .................. Мобилен:
Факс: ........................ Е-mail:
Уебадрес ...........................................................

Моля, на основание чл. 100а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните
складове да ми бъде издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1 ППЗАДС прилагам следните
документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал
или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е
пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен
код на лицето;
3. заверено копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък
върху добавената стойност;
4. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
5. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 112, ал. 2, т. 4,
буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;
6. декларация за обстоятелствата по чл. 112, ал. 2, т. 4, буква "б";
7. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и
задължения за задължителни осигурителни вноски;
8. точен адрес и вид на обекта;
9. документ за собственост или договор за наем на помещенията на
търговския склад или обект;
10. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на
търговския обект, издадено от съответния компетентен орган;
11. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства;
12. декларация за обстоятелствата по чл. 112, ал. 2, т. 8 и 9;
13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или
списък на доставчиците;
14. копие от издаденото разрешение за продажба на тютюневи изделия, в
случай че има такова.

Забележка. В случаите, когато с едно заявление се иска издаването на
разрешение за повече от един търговски склад или обект, документите по
т. 8, 9, 10, 11 и 13 се подават за всеки един от тях поотделно.

Дата: Подпис и печат:

"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на
личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на
информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Агенция "Митници". Адрес на
Централното управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски
47.Приложение № 19а


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020