Saturday, 15.08.2020, 16:40
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за цесия
Примерен договор за цесия
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:50 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ

(Договорът за цесия е договор за продажба на вземане)

Днес в гр. София , ..............................г. се сключи настоящият договор за цесия между страните:

1. Име на фирма:
ЕИК
Адрес на управление
Представлявано от своя управител…………………………………………. (трите имена) от една страна и наричано за краткост Цедент и
2. Име на фирма:
ЕИК
Адрес на управление
Представлявано от своя управител…………………………………………. (трите имена)от друга страна и наричано за краткост Цесионер.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) С настоящия договор Цедентът прехвърля на Цесионера следните свои вземания:
а/
б/
в/
………

(2) Списъкът на длъжниците с опис на задълженията са изброени в приложение, което е подписано от двете страни и е неделима част от настоящия договор за цесия. Или
(2) Длъжник по посочените в предходната алинея вземания е : …………………..
(3) Вземанията са придобити на основание на договори, подписани между длъжниците и Цедента.
(4) Вземанията преминават в патримониума на Цесионера заедно с обезпеченията и другите им принадлежности, включително с изтеклите лихви.
(5) За вземанията по ал. 1. съществуват следните обезпечения: ………….

/ЗАБЕЛЕЖКА: Обезпеченията могат да бъдат описани и в приложение или друг писмен акт към договора за Цесия, за да не се натоварва излишно документа. /

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Цесионерът придобива посочените в договора и в приложението вземания на обща стойност ………….…… лева срещу цена от ……………..… // лева.
(2) Заплащането на сумата ще се осъществи в срок до …………………….г.
(3) Плащането ще се извърши по банков път:
банка:………………………………
Сметка номер: ………………………………

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 3. (1) Цедентът декларира, че:
а/ Прехвърлените вземания съществуват и договорите, от които произтичат, не са нищожни или унищожаеми;
б/ точно е изпълнил насрещните си задължения към длъжниците;
в/ вземанията не са залагани;
г/ вземанията на са поставени под отлагателно или прекратително условие.
(2) Цедентът носи (може и да не носи. Това е свободна договорка между страните) отговорност за платежоспособността на длъжниците.

Чл. 4. (1) Цедентът се задължава да уведоми длъжниците за прехвърлянето на вземания в срок от един месец след подписването на настоящия договор.
(3) Уведомлението трябва да бъде в писмена форма, като за валидни се считат всички средства за комуникация, стига да е спазена писмената форма на уведомлението.

Чл. 5. (1) Цедентът се задължава да предаде при подписването на настоящия договор всички документи, свързани с прехвърлянето на вземанията, включително документите, които установяват обезпеченията.
(2) Предаването на документите се извършва с приемателно-предавателен протокол, който следва да бъде подписан от двете страни.

Чл.6. Цесионерът се задължава да заплати дължимата цена в размера и сроковете, определени в настоящия договор.

IV. НЕУСТОЙКИ

Чл. 7. При забава на плащанията по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% от неизплатеното задължение за всеки ден просрочие.

Чл. 8. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка и обезщетение в размер на всички преки и непосредствени щети, които се доказват с документи.

Чл. 9. В случай, че Декларацията на Цедента се окаже невярна, Цесионерът има право да развали договора и да иска Цедентът да му върне получената цена, заедно с всички претърпени щети и загуби в следствие на развалянето на договора.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. (1) За валидна кореспонденция между страните се признават всички средства за комуникация.
(2) Всички допълнения, промени и изменения на договора се извършват чрез писмени споразумения, които следва да бъдат подписани от двете страни.

Чл. 11. (1) Адресите за кореспонденция на страните са както следва:
а/ Цедент:
б/ Цесионер:
(2) Ако някоя от страните промени адреса си, същата се задължава да уведоми другата страна по договора в едноседмичен срок.
(3) Когато една от страните е променила адреса си без да уведоми другата страна, и поради тази причина не отговаря на отправени призовки, съобщения, обаждания и др. подобни, последната се счита за уведомена в три дневен срок след изпращане на съобщението.

Чл. 12. Всички възникнали спорове между страните по настоящия договор, от допълнителни споразумения към договора, включително и споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по приятелски начин и по взаимно съгласие. В случай, че споразумение между страните не бъде постигнато, спорът следва да бъде отнесен към Арбитражен съд в ........................................... (държава).
/ЗАБЕЛЕЖКА : Според седалището и волята на страните, както и правилата за подсъдност, може да бъде избран всеки компетентен съд./

Настоящият договор се състави и подписа на български и на английски език, в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните. При неточности или различия в превода, за меродавен се счита английският текст.

ЦЕДЕНТ:……. ЦЕСИОНЕР: ……..

Допълнителна информация

Договорът за цесия е договор за продажба на вземане. Трябва да съдържа информация за вида, размера, падежа, обезпеченията по вземането/вземанията и др. Тази информация трябва да бъде включена в предмета на договора. Няма пречка цедентът да прехвърли всички свои вземания по даден договор или само част от тях.

Предметът на договора също трябва да носи информация за длъжника. Необходими са следните данни: фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ), с ако съответният търговец не се е пререгистрирал в Агенция по Вписванията- номер на фирмено дело, съд по регистрация.

Вземанията на цедента преминават върху цесионера заедно с обезпеченията и изтеклите лихви по силата на закона. Страните могат да уговорят и нещо по-различно. Така например, могат да се споразумеят, че цедентът ще запази правото си върху изтеклите до момента лихви.

Обезпеченията на различните вземания трябва да бъдат описани. Такива обезпечения могат да бъдат – залог, ипотека, поръчителство, банкова гаранция и др. Трябва да бъде включено и от кого са дадени. Вземанията може и да не са обезпечени. Това ще се отрази върху риска, който поема цесионера, както и върху цената на цесията. Размерът на вземането, както и цената на цесията трябва изрично да се упоменат. Обикновено цената е по-ниска от стойността на вземанията, предвид, че събирането на вземанията може да е отложено във времето или да е затруднено. В този случай е възможно цедентът да поеме отговорност за платежоспособността на длъжника с изрична уговорка. Тази уговорка е ограничена от закона и не може да надвишава получената цена по договора за цесия.

Когато се сключва договор за цесия цедентът задължително уведомява длъжниците. Това уведомяване е желателно да се извърши в най-кратък срок. Причината е, че до уведомяването длъжникът може валидно да изпълни задължението си на предишния си кредитор- цедента. Освен това за трети лица договора за цесия е валиден от момента на уведомяването на длъжника. Съгласие за цесията от страна на длъжника не се изисква. Ако обаче длъжникът е дал съгласие за цесията, той не може да прихване задължението си срещу свое вземане към предишния си кредитор- цедента.

Неустойките по договора за цесия могат да се уреждат по 2 начина- или като глобална сума, например 5 000 лева , или като процент от цената.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Примерен договор за цесия
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020