Saturday, 31.10.2020, 21:29
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за наем на МПС без екипаж
Договор за наем на МПС без екипаж
MuchakovaDate: Saturday, 19.11.2011, 17:17 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес, г., в гр./с , между:
1. ... ,
наричан по-долу Наемодател, със седалище и адрес на управление:
гр. ... ЕИК ... регистриран в Агенция по вшписванията , представляван от ,
действащ в качеството си на... , от една страна, и

2. ... ,
наричан по-долу Наемодател, със седалище и адрес на управление:
гр. ... ЕИК ... регистриран в Агенция по вшписванията , представляван от ,
действащ в качеството си на... , от една страна, и
от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1.

(1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следното моторно превозно средство:
вид марка , модел ,
регистрационен № , рама (шаси) №
двигател № , наричано по-долу „превозното средство".
Превозното средство се предоставя без екипаж и без задължение за извършване на услуги по управлението и техническата му експлоата¬ция2.
Превозното средство ще се използва от Наемателя в съответст¬вие с предназначението му за следното:

Превозното средство се предава в състоянието, в което се нами¬ра към момента на сключване на този договор, като Наемодателят гарантира, че то е годно за ползване съгласно предназначението му и няма недостатъци, които могат да препятстват ползването му или които го правят опасно за обслужващите го лица.
Превозното средство се предаде на Наемателя при сключването на този договор. За предаването му се подписа предавателен протокол (Приложение № 1), в който е описано състоянието на превозното сред¬ство и принадлежностите, с които е комплектувано.
Срещу предоставеното ползване Наемателят се задължава да заплаща наемна цена в размера и при условията, уговорени в този договор.
Чл. 2. Наетото превозно средство е собственост на Наемодателя, видно от представените при сключването на този договор документи, а именно: ……….

II. НАЕМНА ЦЕНА. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. РАЗХОДИ ПО ПОЛЗВАНЕТО.

Чл. 3. (1) За ползването на превозното средство Наемателят дължи наемна цена в размер на лева месечно'.
Наемната цена се плаща по следния начин: 2.
Наемната цена се плаща в брой в офиса на Наемодателя, нахо-
дящ се на адрес: , или по банков път по следната
сметка: 3.

Чл. 4. (1) Всички разходи, свързани с ползването на превозното средство са за сметка на Наемателя.
Наемателят заплаща за своя сметка и разходите по текущата поддръжка и профилактика на превозното средство.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Наемателят е длъжен:
да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор, като полага грижата на добрия търговец;
да извършва текуща поддръжка и профилактика на превозното средство;
да плаща наемната цена по начина и в сроковете, уговорени в то¬зи договор;
да уведоми незабавно Наемодателя при възникване на повреди на превозното средство;
да уведоми незабавно Наемодателя при повреди, пътно-тран- спортни произшествия, кражба и всякакви други посегателства върху превозното средство, причинени от трети лица. В тези случаи Наемателят е длъжен да предприеме всички необходими действия за реализиране на правата на Наемодателя срещу третите лица, както и срещу застрахователя;
да върне превозното средство след прекратяване на този договор.
Наемателят има право:
да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор;
да извършва с превозното средство транспортна (превозна) дей¬ност, съответна на предназначението му за свои нужди или по догово¬ри за превоз, сключени с трети лица.
Наемателят няма право да пренаема превозното средство без изрично писмено съгласие от Наемодателя.
Наемателят няма право да извършва никакви промени в кон¬струкцията и системите на превозното средство.
Чл. 6. (1) Наемателят е длъжен да отстранява за своя сметка пов¬реди на превозното средство, които са причинени виновно от него или негови служители.
(2) Ремонтите съгласно предходната алинея трябва да се извършват веднага след възникване на съответната повреда.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Наемодателят е длъжен да предостави превозното сред¬ство, предмет на този договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за което е наето.
Наемодателят е длъжен да поддържа превозното средство в съ¬стояние, което отговаря на уговореното ползване, като отстранява за своя сметка всички повреди, които не са причинени виновно от Наема¬теля или от негови служители и са извън кръга на повредите и изхабя¬ването на превозното средство, свързани с обикновеното му употре¬бление.
Наемодателят е длъжен веднага след уведомяването му от Наемателя да започне действия за извършване на ремонта.

Чл. 8. (1) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното пол¬зване на превозното средство.
За срока на този договор Наемодателят няма право да отстъп¬ва на грети лица, по какъвто и да е начин, ползването на превозното средство, както и да им прехвърля собствеността върху него.
Наемодателят не носи отговорност за изпълнението на този договор, ако превозното средство бъде противозаконно отнето от тре¬ти лица.
Чл. 9. Наемодателят има право:
да получава наемната цена съгласно уговореното в този договор;
да проверява по всяко време състоянието и начина на ползване на превозното средство, като не затруднява ползването му от Наемателя;
след прекратяване на този договор да получи превозното средст¬во в състоянието, в което го е предал, като се отчете нормалното му из¬хабяване за периода на ползването;
да иска обезщетяване на вредите, причинени на превозното сред¬ство от Наемателя и неговите служители, както и на вредите, които са причинени от трети лица, но не биха възникнали, ако Наемателят бе¬ше положил разумно очакваната от него грижа за предотвратяването и/ или намаляването им.
V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Този договор се сключва за срок от , считано от
датата на предаването на превозното средство на Наемателя.
Ако след изтичането на срока по предходната алинея ползване¬то на превозното средство продължи без противопоставяне от Наемо¬дателя, договорът се счита продължен за неопределен срок. В този слу-чай всяка от страните може да го прекрати, като предизвести другата страна дни по-рано.
Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор мо¬же да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 11. (1) Наемателят може да развали договора преди изтичане¬то на срока му, ако:
превозното средство е предадено в състояние, което не съответ¬ства на уговореното ползване;
превозното средство има недостатъци, които не позволяват или значително затрудняват ползването му съгласно уговореното;

Наемодателят не е отстранил в разумен срок възникнали повре¬ди, когато това е негово задължение.
(2) В случаите по предходната алинея Наемателят може да развали емодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното пол- юто средство.
на този договор Наемодателят няма право да отстъп- 1, по какъвто и да е начин, ползването на превозното 1 да им прехвърля собствеността върху него. гелят не носи отговорност за изпълнението на този возното средство бъде противозаконно отнето от тре-
дателят има право:
а наемната цена съгласно уговореното в този договор; ва по всяко време състоянието и начина на ползване на тво, като не затруднява ползването му от Наемателя; атяване на този договор да получи превозното средст- , в което го е предал, като се отчете нормалното му из- ода на ползването;
гзщетяване на вредите, причинени на превозното сред- ля и неговите служители, както и на вредите, които са ;ти лица, но не биха възникнали, ако Наемателят бе- мно очакваната от него грижа за предотвратяването и/ з им.
V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10 (1) Този договор се сключва за срок от , считано отдатата на предването на превозното средство на Наемателя.

(2) Ако след изтичането на срока по предходната алинея ползването на превозното средство продължи без противопоставяне на наемодателя, догояорът се счита продължен за неопределен срок. В този случай всяка от страните може да го прекрати, като предизвести другата страна ............... дни по-рано.

(3) Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 11 (1) Наемателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако:
Превозното средство е предадено в състояние, което не съответства на уговореното ползване,
Превозното средство има недостатъци, които не позволяват или затрудняват ползването му съгласно договореното;
Наемодателят не е отстранил в разумен срок възникналите повреди, когато тва е негово задължение.
(2) В случаите по предходната алинея Наемателят може да развали договора без да дава допълнителен срок за изпълнение, но е длъжен писмено да уведоми Наемодареля.

Чл. 12. (1) Наемодателят може да развали договорът преди изтичането на срокът му ако:
Наемателят ползва превозното средство не по предназначение или в нарушение на уговореното ползване;
Наемателят съществено уврежда превозното средство или създава опасност за такова увреждане;
Наемателят повече от 2 пъти е бил в закъснение за плащане на наемната ценам, които закъснения са продължили повече от ... дни.
Наемателят не е платил наемната цена за 2 или повече последователни периода
(2) Развалянето на т. 3 и т.4 на ал. (1) се обезсилва, ако наемателят в три дневен срок след увеомлението за разваляне на договора, плати всички дължими суми по договора, вкл неустойка за забава.
VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 13 (1). Ако Наемодателят не предприеме незабавното действие за отстранаяване на повредите, съгласно настоящия договор, той дължи неустойка в двойния размер на наемната цена за периода, през който поради забавата му, превозното средство не е ползвано от наемателя.
(2) Ако поради неизпълнениет на задълженията на Наемодателя, съгласно този договор, Наемателят бъде принуден да преустанови ползването нап ревозното средство, Наемодателят му дължи неустойка, в размер на ... % от общата наемна цена за периода от преустановяването до края на срока на този договор.

Чл. 14. (1) При забава на плащането на наемната цена, Наемателят дължи неустойка в размер на ... % от сължимата сума за всеки ден забава, но не повече от .... % общо. Наемодателят не губи правото на тази неустойка дори ако развали договора.
(2) ако след прекратяване на този договор, Наемателят не върне превозното средство в .... дневен срок, той дъжи неустойка за периода на забавата, която е равна на тройния размер на наемната цена за такъв период. В този случай Наемателят е длъжен да изпълнява и всичките си задължения по този договор. Ако Наемодателят развали договора при условията на чл. 12 ал 1, т.1 и т. 2, Наемателят му дължи неустойка в размер на ... лева.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. (1) Всики съобщения между страни във връзка с този договор, се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена при съобщения, по факс, е-мейл, скайп и др. средства за комуникация.
(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.
(3) За целите на този договор адресите, телефоните и лицата за контакт по договора са:
1. Наемодател: .....
2. Наемател: ....
(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и др. подобни.

Чл. 16. Нищожността на някоя от клаузите от договора или на допълнително уговорените условия, не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 17. (1) За неуредени въпроси в този договор се прилагат правилата на ЗЗД относно наема.
(2) Всички спорове, породени от този договор, или от отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него , вкл и споровете породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред ... съд.

Чл. 18. Договорът изразява всички договорени условия по включените в него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и др шподобнисе обезсилват от този договор с изключение на изрично посочените в него.

Този договор се състои от .... страници, като включва още и приложение номер 1 – предварителен протокол и .... страници.

Договорът и приложението към него се с ъставиха и подписаха в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

За Наемодателя: ..........................

За Наемателя: ................................


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за наем на МПС без екипаж
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020