Saturday, 31.10.2020, 21:57
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за консултантска услуга при провеждането на ревизия ((или проверка) от НАП)
Договор за консултантска услуга при провеждането на ревизия
MuchakovaDate: Tuesday, 22.11.2011, 13:44 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНСКА УСЛУГА ПРИ ИЗВРШВАНЕТО НА РЕВИЗИЯ ИЛИ ПРОВЕРКА


Днес, 15.09.2011 г., в гр.София, между:
1. „...” Е/ООД , наричан по-долу Възложител, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. ...., ЕИК (БУЛСТАТ) ..., представлявана от ..., действащ в качеството си на Управител, от една страна,
и
2. „ВЕСТА МОДУЛ – ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА” ЕТ,наричан по-долу Консултант, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Дебър № 17, ет.1, офис А-1, ЕИК (БУЛСТАТ) 020267548, представлявана от Валентина Димитрова Петрова, действащ в качеството си на Собственик, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Консултантът приема да извърши консултация по следните проблеми: Консултиране във връзка с извършването на ревизия, възложена със заповед номер ....... ( примерно 1110457/08.09.2011 за периода 17.11.2009 до 31.07.2011 г ) ,
(2) Консултацията ще бъде предоставена в следният вид:
• представляване на Възложителя пред данъчните органи
• подготовка на исканата документация от данъчните органи, в обем и срок, в съответствие с получените искания за представяне на документи и писмени обяснения
• Предоставяне на счетоводни разпечатки във връзка с поисканата документация за срока на ревизирания период, а именно ..... (17.11.2009 до 31.07.2011 г ) .

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.2 Възложителят има право да получи консултация във вида и срока, уговорен в този договор.
Чл.3 Възложителят се задължава:
1. Да осигури на Консултанта съдействие и информацията, необходими му за качественото извършване на консултацията.
2. Да заплати на Консултанта уговореното Възнаграждение;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА

Чл.4 . Консултантът има право:
1. Да поиска от Възложителя съдействие и информация при извършване на възложената работа по чл. 1 от настоящия договор във връзка с ревизия за периода от ...... (17.11.2009 до 31.07.2011 г )
2. Да иска от Възложителя да уточни проблемите, по които иска да бъде консултиран.

Чл.5. Консултантът се задължава:
1. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на работата, с грижата на добър търговец и съгласно чл. 1 от този договор
2. Да предаде консултацията в уговорения вид и в срокове, определени от НАП
3. Да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод извършването на консултацията.
Чл. 6 Да получи уговореното възнаграждение
IV. СРОК НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Чл.7. (1) Консултантът се задължава да предостави консултацията в срок съгласно исканията от данъчните органи.
(2) При удължаване на срокът на ревизията, се удължава и срокът на настоящия договор с колкото е необходимо.
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.8. (1) Възложителят се задължава да изплати на Консултанта възнаграждение в размер на ........ /с думи/лева.
(2) Възнаграждението ще бъде изплатено по банков път до 14 дни след издаване и подписване на Ревизионния Акт.
VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9 Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновни не изпълнява свое задължение по него.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.10. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл.11. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност , неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред съществуващите арбитражни съдилища.
Този договор се състои от 3 страници и се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

1. За Възложителя:……………………………………………….
(„.....” Е/ООД)

2. За Консултанта:……………………………………………….
(„ВЕСТА МОДУЛ – ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА” ЕТ)

Забележка- текстът вскоби е примерен. Може по всяко време да се замени с друг.

Надявам се да сме били полезни!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за консултантска услуга при провеждането на ревизия ((или проверка) от НАП)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020