Saturday, 15.08.2020, 15:58
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДОГОВОР ЗА ОБЕКТИВНА НОВАЦИЯ
ДОГОВОР ЗА ОБЕКТИВНА НОВАЦИЯ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:51 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА НОВАЦИЯ

С договора за новация се погасява едно съществуващо старо задължение, като се заменя с ново. Трябва да се опишат и старото и новото задължение.

Днес на ……….…..г. в гр. ………………………….. на основание на действащата нормативна уредба в Р България, се сключи настоящия договор за новация между страните:

1. Име на фирма: ………………..ЕИК……………..адрес на управление……, представлявано от: …………………(трите имена), в качеството му на управител на дружеството от една страна и наричан по-долу Страна 1

2. Име на фирма: ………………..ЕИК……………..адрес на управление……, представлявано от: …………………(трите имена), в качеството му на управител на дружеството от друга страна и наричан по-долу Страна 2

Страните се споразумяха за следното

Чл. 1. Новира се задължението за ………………….., което Страна ч има към Страна 2, съгласно договор/ споразумение ……………. , сключен(о) на …………г.

Чл. 2. (1) С настоящия договор се погасяват задълженията от договора по чл. 1 и се заменят със следното ново задължение за Страна 1: …………………………….

Чл. 3. Във връзка с извършената новация, страните се споразумяха за следните изменения и допълнения на Договор………………, сключен на …………………г.

а/ Изменят се следните клаузи:
…..
….
…..
б/ Добавят се следните клаузи:
….
в/ Отменят се :
…..
(2) Останалите клаузи на договора за ……….. от ………………..г., запазват действието си, доколкото не противоречат на това споразумение за новация

Втори вариант:
Чл. 3. Във връзка с извършената новация всички останали права, задължения и отговорности по предходни договори между страните се прекратяват.

Чл. 4. Страна 2 може да развали този договор за новация, ако страна 1 не изпълни посоченото в договора в срок до ……………………г.

Чл. 5. В случай на нарушаване на договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на ………………….. лв. /Неустойката може да е определена и като процент/, заедно с обезщетение за всички претърпени щети.

Чл. 6. Всички изменения и допълнения на договора се правят в писмена форма.

Чл. 7. (1) За целите на договора адресите и телефоните за кореспонденция на страните са както следва:
Страна 1: ………..
Страна 2: ………..

/Забележка: Тук може да се включат адреси в различни градове, лица за контакт, телефони, e-mail адреси, уеб сайтове, скайп и други подобни/

(2) Ако някоя от страните промени посочените адреси за кореспонденция, без да уведоми другата стана в рамките на една седмица, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 8. Всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, вкл. и спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност , неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред …………..
/Забележка: Тук може да се напише районен или окръжен съд, според правилата за подсъдност и според местонахождението на страните. В случай, че има въпроси относно подсъдността, ще отворя нова тема, в която подробно ще опиша правилата за подсъдност. В случай, че става на въпрос за търговски споразумения, може да се напише Арбитражен съд към БТПП/ АС при БСК и др.Ако страните се спрат на варианта Арбитражен съд, същият трябва да е изрично посочен в текста на договора. Възможно е договорът да е сключен между Българско и чуждестранно юридическо лице. Тогава страните избират съд според разпоредбите на международното законодателство. /

Настоящият договор се състои от …………страници и се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ПОДПИС НА СТРАНИТЕ:

Страна 1: ……………………….
/име на лицето/

Страна 2: ………………………
/име на лицето/

Забележка: Може на мястото на име на лицето да се постави името на физическото лице, което представлява юридическото. Възможно е да се напише и просто името на фирмата и лицето само да парафира договора с подписа си.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДОГОВОР ЗА ОБЕКТИВНА НОВАЦИЯ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020