Saturday, 15.08.2020, 15:42
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за консултантска услуга
Договор за консултантска услуга
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:59 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА

Днес на ………. Г. в гр/с…, между:
1.
Наричан по-долу възложител със седалище и адрес на управление: …от една страна и
2. …, наричан по-долу консултант, със седалище и адрес на управление… от друга страна ,

Се сключи договор за следното:

I предмет на договора

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а консултантът приема да консултира възложителя по следните проблеми:(2) Консултацията ще бъде предоставена в следния вид: ….

II. Права и задължения на Възложителя

Чл. 2. Възложителят има право да получи консултацията във вида и срока, уговорени в този договор.

Чл.3. Възложителят се задължава да:
1. Да заплати на консултанта уговореното възнаграждение;
2. При поискване и със съдействието на консултанта, да уточни въпросите, предмет на консултацията;
3. Да осигури на консултанта съдействието и информацията, необходими му за качественото извършване на консултацията.
Чл. 4. Възложителят се задължава да използва информацията, получена съгласно чл. 1., само за свои цели. Предаването й на други физически или юридически лица, може да стане само след писмено разрешение от консултанта.

III. Права и задължения на Консултанта

Чл.5. Консултантът има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение
2. Да иска от Възложителя съдействие и информация при извършване на консултацията;
3. Да иска от Възложителя да уточни проблемите, по които иска да бъде консултиран.

Чл.6. Консултантът се задължава да:
1. Положи необходимата грижа за качествено извършване на консултацията;
2. Предаде консултацията в уговорения вид и в срока по договора;
3. Да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от възложителя, или станала му известна във връзка или по повод съвместната им дейност.
IV. Срок за предоставяне на консултацията
Чл. 7. (1) Консултантът се задължава да предостави Консултацията в срок.
(2) Ако възложителят не осигури съдействие и не предостави необходимата информация на време, срокът по предходната алинея се удължава с времето на забавата.
(3) Ако консултантът не получава от Възложителя необходимото му съдействие и информацията регулярно, той може да се откаже от договора, като има право на направените до момента разноски и на възнаграждение, съответстващо на изработеното до момента.

V. Възнаграждение

Чл. 8. (1) Възложителят се задължава да изплаща на консултанта възнаграждение в размер на …. Лева

(2) Възнаграждението ще бъде изплащано …….

VI. Неизпълнение

Чл. 9. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

Чл. 10. При забава за плащане на възнаграждението по договора, Възложителят дължи неустойка в размер на 0.05 % от дължимата сума за всеки ден просрочие.

Чл.11. (1) Ако Консултантът не предостави консултацията в срока по договора, той дължи неустойка в размер на 0.05% от възнаграждението по договора за всеки ден забава.
(2) Ако забавата за предоставяне на Консултацията е по-голяма от …. Дни или поради забавата Възложителят е загубил интерес от консултацията, Консултантът му дължи неустойка за неизпълнение в размер на … лева.

VII. Заключителни разпоредби.

Чл. 12. Нищожността на някоя от клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на никоя друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 13. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд към БТПП.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра- по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………
КОНСУЛТАНТ: …………


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за консултантска услуга
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020