Tuesday, 04.08.2020, 10:59
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за правно обслужване
Договор за правно обслужване
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:00 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Днес на ………. Г. в гр/с…, между:
1.
Наричан по-долу АДВОКАТ със седалище и адрес на управление: …от една страна и
2. …, наричан по-долу АБОНАТ, със седалище и адрес на управление… от друга страна ,

Се сключи договор за следното:

I. Предмет на договора

Чл.1. (1) Адвокатът се задължава, при условията и срещу възнаграждението, предвидени в този договор, да предоставя юридическа помощ на Абоната по всички въпроси от дейността му.

(2) Юридическата помощ ще се изразява в устни консултации, (вкл и по телефона), писмени консултации; подготвяне на проекти за договори, нотариални актове, пълномощни, декларации и други подобни; вписване в ТР, участие в преговори за подготовка и сключване на договори; представителство пред съд; съдия изпълнител и др.; представителство пред административни органи, когато това е необходимо; изработване на правни анализи по определен/и/ проблем/и/.

(3) Специализираната юридическа помощ ще се оказва главно в областта на търговското право, данъчното право, трудовото право, вещното право, облигационното право, административното право.

II. Срокове

Чл. 2. (1) Адвокатът се задължава да окаже необходимата помощ в следните срокове.
1. Устни справки- до … дни след деня на запитването;
2. устни справки, свързани със специфичен проблем, който изисква по-обстойно проучване- до .. дни след деня на запитването.
3. Писмени справки- до .. дни след деня на запитването;
4. Писмени справки, свързани със специфичен проблем, който изисква по-обстойно проучване- до … дни след деня на запитването.
5. Изготвяне на проекти за договори и за нотариални актове- до .. дни след окончателно изясняване на целите на договора и предоставянето от Абоната на нужната информация;
6. Изготвяне на документи за вписване в ТР – до .. дни след деня на искането.
7. Изработване на правни анализи по определен проблем или група проблеми- срокът е в зависимост от сложността и обема на анализа.
(2) За: участие в преговори; за подготовка и сключване на договори; представителство пред съд; съдия изпълнител и др.; представителство пред Административни органи, Абонатът трябва да уведоми адвоката най малко… дни предварително. При спешно възникнала нужда, по изключение, срокът може да бъде и по-кратък.
(3) Ако Абонатът не окаже своевременно необходимото съдействие, или не предостави нужната за решаването на проблема информация, сроковете по ал.1 съответно се удължават.

III. Определяне и заплащане на възнаграждението.

Чл. 3. (1) Възнаграждението, дължимо на адвоката, се определя според изразходваното време за юридическата помощ.
(2) За един час изразходвано време, Абонатът дължи възнаграждение в размер на …..лева.
(3) Времето, за което се дължи възнаграждение, включва времето, през което се водят преговори, изготвят се договори и други документи, обработват се книжа или се проучва тяхното съдържание, дава се устна или писмена консултация или се води, или подготвя дело в полза на абоната, както и времето за път и престой, свързани с изпълнение на поръчката, възложена от абоната.
(4) Когато изпълнението е свързано с пътуване извън град… , заплащането на изразходваното време и направените разноски се уговаря допълнително.
(5) Абонатът може да поиска предварително да бъде определен максималният брой часове, необходими за изпълнението на конкретна поръчка. В този случай възнаграждението се дължи според предварително уговорените часове, освен ако по вина на абоната сее наложило удължаване на времето.

Чл. 4. (1) Възнаграждението за един месец се състои от абонамент и доплащане.
(2) Абонаментът е в размер на ……….. лева и се заплаща авансово до …..число на месеца, за който се отнася. Абонаментът покрива ... часа изразходвано време. Той се дължи изцяло и в случаите, когато покриваното от него време не е напълно изразходвано.
(3) За изразходваното време, което надвишава… часа месечно, се извършва доплащане в размер на ………. Лева на час. Доплащането се прави заедно с плащането на абонамента за следващия месец.

Чл. 5. (1) За защита по дела с определен интерес, възнаграждението се определя отделно според Наредбата за размера на адвокатските възнаграждения, като горните правила не се прилагат.
(2)Изразходваното време за подготовка и участие в делото не се смята при определяна на възнаграждението по предходните членове.

Чл.6. Абонатът се задължава да заплаща авансово за всеки конкретен случай необходимите разноски.

IV. Други условия.

Чл.7. Абонатът се задължава да предоставя на Адвоката документите и информацията, необходими за изпълнение на възложените поръчки, както и да осигури необходимото съдействие от всички свои служители.
Чл.8. Правното обслужване ще се осъществява от Адвоката, ако Абонатът не се противопостави, отделни действия могат да бъдат възлагани и на други лица.

Чл. 9 (1) При осъществяване на правното обслужване и защита на интересите на Абоната, Адвокатът се задължава да полага грижата на професионалист.
(2) Отговорността на Адвоката за причинени вреди при изпълнение на този договор се ограничава до размера на полученото от него възнаграждение за последните … месеца, преди настъпването на вредата. Това ограничение не се прилага при умишлено причинени вреди.

Чл. 10. Адвокатът се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, станала му известна във връзка и по повод изпълнението на този договор.

V. Прекратяване на договора

Чл.11. (1) Този договор се сключва за срок от ….
(2) Ако никоя от страните не уведоми другата страна поне един месец преди изтичането на срока по предходната алинея, че прекратява договора, последния се счита за продължен за още една календарна година.
(3) Договорът може да бъде прекратен от всяка страна с отправянето на …. – месечно предизвестие.
(4) При прекратяване на договора по предходната алинея от страна на Абоната, последният заплаща дължимия до прекратяването абонамент, другите дължими възнаграждения и всички направени от адвоката разноски.

Чл.12. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред……….. съд.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра- по един за всяка страна.

АДВОКАТ: ………..
АБОНАТ: ………………..


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за правно обслужване
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020