Tuesday, 04.08.2020, 10:30
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:00 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
„ИМЕ НА ФИРМА ” ООД/ЕООД/АД…
гр.София
тел.:
адрес
:

Утвърдил:
Управител:
______________
(........име на управителя/ ръководителя...)

ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ

за организиране на пожарната безопасност в ОФИС НА ДРУЖЕСТВОТО на ул. „Дебър” 17
на основание чл.6, т.1 от Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
(ДВ, бр.107/2004 г.)

1. Всеки служител при ежедневната си дейност да изпълнява точно и на време противопожарните правила и да следи за тяхното изпълнение и от другите лица. Да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи пожарната безопасност на работното му място и начините за действие с тях. При евентуално запалване или пожар, незабавно да съобщи на ТЕЛЕФОН 160 или 112, след което да алармира останалите работници и служители и започне пожарогасене с наличните противопожарни уреди и съоръжения. Най-старшият служител, оказал се на мястото на запалването или пожара, ръководи пожарогасителните и евакуационни действия до пристигането на противопожарната служба.
2. В края на работното време всеки служител да провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и др., с които работи.
3. След приключване на работното време електрическите инсталации – силовата и осветителната (без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения) да се изключват от определените по заповед лица.
4. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, на която са монтирани вътрешни пожарни кранове, отговорника за пожарната безопасност незабавно да уведоми 06 РУПБС на тел. 982 17 95.
5. Извършването на огневи работи в обекта да става при стриктно спазване на издадената заповед за огневи работи, като преди започването им да се уведоми 06 РСПБС от отговорника за пожарната безопасност.
6. Ползването на отоплителни нагревателни уреди да става при спазване на издадената заповед. Лицата, които ги ползват са отговорници за тяхната пожаробезопасна експлоатация. ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА НЕСТАНДАРТНИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ!
7. Тютюнопушенето да става само на определените със заповед места, като същите се обозначат с табелки “място за пушене”. На пожароопасните места да се поставят табелки “пушенето забранено” или знаци, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 год.
8. Всички новопостъпили служители да се инструктират по пожарна и аварийна безопасност, а с останалите да се провежда периодичен (всяко тримесечие) инструктаж, като за целта се водят специални дневници.
9. По коридорите и пътищата за евакуация и за осъществяване пожарогасене да не се съхраняват горими и други материали!
10. Да се осигури постоянен достъп до електрическите табла, вътрешните противопожарни кранове, противопожарните уреди и други.
11. След работа помещенията да се почистват, горимите отпадъци да се изнасят на пожаробезопасни места, определени за тази цел. ЗАБРАНЯВА СЕ паленето им в района на обекта! Територията на обекта постоянно да се поддържа в добър порядък и системно да се почиства от горими отпадъци.
12. В складовете и другите помещения материалите да се оставят на безопасно разстояние от електрическите табла (не по-малко от 1 м), съоръженията и осветителните тела (не по-малко от 30 см.).
13. При спиране на електрическия ток ЗАБРАНЯВАМ използването на свещи и други средства с открит пламък. За целта да се използват електрически фенерчета, петромаксови лампи, ветроупорни фенери или осветление от акумулаторни батерии.
14. ЗАБРАНЯВА СЕ ползването на противопожарните уреди и средства за други цели, освен за гасене на пожар!
15. След ползване, противопожарните уреди да се приведат в изправност и да се поставят на дежурство.
16. За изправността на противопожарните уреди и средства се грижи отговорника за пожарната безопасност.

Настоящата противопожарна инструкция, да се доведе до знанието на всички служители за стриктно спазване и изпълнение.

От нарушителите на противопожарната инструкция ще се търси административно-наказателна отговорност.

ПРИ ПОЖАР – ТЕЛЕФОН 160 или 112

ИНСТРУКТИРАНИ:
………………………………………………………………………………………………


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020