Tuesday, 04.08.2020, 11:18
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДОГОВОР ЗА БАРТЕР НА УСЛУГИ
ДОГОВОР ЗА БАРТЕР НА УСЛУГИ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:01 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Този договор е за бартер на услуги, а не на стоки. При договаряне на бартер за стоки, страните трябва да обърнат внимание на условията на доставка, прехвърляне на риска от погиване на стоката, разноски по разтоварване, предаването на стоката да се извърши с приемателно-предавателен протокол, какво се прави при недостатъци на стоката, срокове за замяна, ако стоката е с недостатъци и др. Ако договорът е бартер с периодично уравняване на сметките, тогава трябва да има специален раздел за уравняване на сметките, както е направено в този договор. Ако бартерът касае еднократна доставка, тази глава може да бъде изключена от текста на договора.

ДОГОВОР ЗА БАРТЕР

Днес на …… г., в гр….. се подписа настоящия договор между страните:
1. ….. с ЕИК: ……, седалище и адрес на управление гр. ….., представлявано то своя управител ….., с ЕГН ……., в качеството му/й на управител на дружеството и наричано за краткост Доставчик 1 от една страна, и от друга страна
2. . ….. с ЕИК: ……, седалище и адрес на управление гр. ….., представлявано то своя управител ….., с ЕГН ……., в качеството му/й на управител на дружеството и наричано за краткост Доставчик 2.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предметът на този договор е насрещна доставка на услуги между страните при условията на бартер, без парични разплащания, освен в изрично предвидени случаи, упоменати в настоящия договор, допълнително споразумение или анекс към него, протокол или друг писмен акт, подписан от двете страни.
(2) Услугите, които ще доставя Доставчик 1 са ……….., който ще бъдат давани ………………..
(3) Услугите, които ще извършва Доставчик 2 са ………………………..
(5) За целите на този договор страните ще си разменят фактури в срок от ………………………………..

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се подписва за срок до ……………….дата (или срок от…………….дни/месеци/ година…, по преценка на договарящите се и в зависимост дали услугата е периодична доставка или инцидентна. ) и влиза в сила веднага след подписването си. (Страните следва да издадат фактури по този договор към датата на приключване на договора.- издаването на фактури касае данъчното облагане на сделките между тях. За това в договора е посочена максимално късна дата- датата на прекратяване поради изпълнение на насрещните задължения)

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ:

Чл. 3. Доставчик 1 се задължава да извършва следните услуги за Доставчик 2:
Чл. 4. Доставчик 2 се задължава да извършва следните услуги за Доставчик 1:
Чл.5. (1)Страните се задължават да не разпространяват и да не злоупотребяват с конфиденциална информация, разменена по време на съвместна им дейност или станала им известна по друг начин.
(2) Никоя от страните няма право да прехвърля правата по настоящия договор на трети лица без писменото съгласие на другата страна.

Чл. 6. Доставчик 1 има право да актуализира своите услуги по настоящият договор.

ЛИМИТ. УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИТЕ

Чл. 7. Във всеки един момент от действието на настоящия договор разликата между общата стойност на доставените услуги и общата стойност на получените услуги от съответната страна, не може да превишава .......... лева без ДДС.

Чл.8. Всяка от страните може да откаже изпълнението на възложена услуга, ако към този момента сумата от стойността на услугата, която трябва да достави на другата страна, превишава ........... лева.

Чл. 9. Страните извършват взаимно прихващане на стойността на получаваните и доставяните услуги. Началото на първият период е датата на подписване на настоящия договор. След приключване на работата, страните ще си разменят и фактури.

Чл. 10. При наличие на положително салдо за някоя от страните при извършване на прихващането, съответната страна има право да поиска от другата страна покриване на разликата с парична сума.

Чл. 11. Страните имат право да се възползват от правото си по предходната алинея съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. НЕУСТОЙКА

Чл. 13.(1) При забава на услуга, при пълно или частично неизпълнение неизправната страна дължи на изправната обезщетение за всички претърпени вреди и щети, в едно с начислените лихви за забавено плащане.
(2) Ако забавата на доставка на услуга продължи повече от 2 седмици след уговорения между страните срок или ако няма такъв, след изтичането на стандартното технологично време за изпълнение, изправната страна има право да развали договора, поради неизпълнение.
(3) При неоснователен отказ да се подпише протокола за прихващане у уравняване на сметките, изправната страна има право да развали договора, като неизправната й дължи обезщетение за всички причинени вреди и щети, в едно с начислените лихви за забавено плащане.
(4) При отказ или забавяне на плащане на положителното салдо след подписване на протокол за уравняване на сметките, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.01% от стойността на салдото за всеки ден просрочие, считано от 5 календарни след подписването на протокола.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Всички съобщения между страните се считат за валидни.
Чл. 15. Всички изменения и допълнения на договора се правят с писмен акт, подписан от страните.
Чл. 16. За адреси на кореспонденция се считат адресите на управление между страните.
Чл. 17. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор не прави нищожна никоя друга клауза или договора като цяло.
Чл. 18. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба, като всяка от страните се смята за Възложител на това, което възлага да се изпълни и Изпълнител на възложените й услуги.
Чл. 19. Всички спорове по настоящия договор ще се решават по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът може да бъде решен от компетентен съд в гр. София.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за всяка страна.

ДОСТАВЧИК 1: ………………….. ДОСТАВЧИК 2:……………………


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДОГОВОР ЗА БАРТЕР НА УСЛУГИ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020