Saturday, 31.10.2020, 21:42
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за заем за послужване
Договор за заем за послужване
macinkaDate: Saturday, 16.06.2012, 21:52 | Message # 1
Оперативен
Group: Потребители
Messages: 40
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
Заемът за послужване е заем на вещ. Заемодателя предоставя на Заемателя безвъзмездно една определена вещ. В случая сме се спрели на лек автомобил, но вещта може да е всякаква.
Когато давате на заем ваша вещ на съществена стойност ви съветваме на подписвате договор за заем за послужване, придружен с приемателно-предавателен протокол, в който да описвате състоянието на вещта. Целта е да можете да си я получите в перфектно състояние и да можете да докажете (ако се наложи) в какъв вид сте дали вещта на заем.
Надявам се бланката да Ви е била полезна.

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


Днес, на 04. Април, 2008г в гр. София, в офисът на дружество Бутик Травел ЕООД се сключи този договор между страните:
1. , наричан по-долу Заемодател, от една страна, и

2. , наричан по-долу Заемател, от друга страна
Страните се споразумяха за следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Заемодателят предоставя на Заемателя за временно и безвъзмездно ползване следното моторно превозно средство: марка Ровър 211, регистрационен номер: Т1436ХТ, шаси номер SARRFHWDTXD315871, наричано по-долу „превозно средство”.
(2) Превозното средство ще се използва инцидентно от Заемателя в съответствие с предназначението му за пътувания в страната, свързани с дейността на дружеството.
Чл. 2. Заетото превозно средство е собственост на Заемодателя, видно от представените при сключването на този договор документи.
II. РАЗХОДИ ПО ПОЛЗВАНЕТО.
Чл. 3. За ползването на превозното средство Заемателят не дължи наем. Последният се задължава да поеме разходите за техническа поддръжка, гориво и експлоатация, текуща поддръжка и профилактика през времето на ползване на превозното средство.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМАТЕЛЯ
Чл. 4. Заемателят е длъжен:
• да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор, като полага грижата на добрия стопанин;
• да извършва текуща поддръжка и профилактика на превозното средство;
• да уведоми незабавно Заемодателя при възникване на повреди на превозното средство;
• да уведоми незабавно Заемодателя при повреди, пътнотранспортни произшествия, кражба и всякакви други посегателства върху превозното средство, причинени от трети лица. В тези случаи Заемателят е длъжен да предприеме всички необходими действия за реализиране на правата на Заемодателя срещу третите лица, както и срещу застрахователя;
• да върне превозното средство след прекратяване на този договор в добро техническо състояние.
Чл. 5. Заемателят има право:
• да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор;
• Заемателят няма право да дава под наем или да предотстъпва на трети лица превозното средство без изрично писмено съгласие от Заемодателя.
• Заемателят няма право да извършва никакви промени в конструкцията и системите на превозното средство.
Чл. 6. (1) Заемателят е длъжен да отстранява за своя сметка повреди на превозното средство, които са причинени виновно от него или негови служители.
(2) Ремонтите съгласно предходната алинея трябва да се извършват веднага след възникване на съответната повреда.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 7. Заемодателят е длъжен да предостави превозното средство, предмет на този договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за което е наето.
Чл. 8. (1) Заемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на превозното средство.
(2)Заемодателят не носи отговорност за изпълнението на този договор, ако превозното средство бъде противозаконно отнето от трети лица.
Чл. 9. Заемодателят има право:
• да проверява по всяко време състоянието и начина на ползване на превозното средство, като не затруднява ползването му от Наемателя;
• след прекратяване на този договор да получи превозното средство в състоянието, в което го е предал, като се отчете нормалното му изхабяване за периода на ползването;
• да иска обезщетяване на вредите, причинени на превозното средство от Заемателя и неговите служители, както и на вредите, които са причинени от трети лица, но не биха възникнали, ако Заемателят беше положил разумно очакваната от него грижа за предотвратяването и/ или намаляването им.

V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 10. Този договор е безсрочен. Страните могат да го прекратят по всяко време по взаимно съгласие или с едностранно волеизявление в писмена форма без предизвестие на една от страните. Договорът може да се прекрати по всякакъв начин , предвиден в гражданското законодателство на Р България.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. (1) Всички съобщения между страни във връзка с този договор, се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена при съобщения, по факс, е-мейл,смс, icq, msn и др. средства за комуникация.
(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.
Чл. 12. Нищожността на някоя от клаузите от договора или на допълнително уговорените условия, не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 13. (1) За неуредени въпроси в този договор се прилагат правилата на ЗЗД относно заем за послужване.
(2) Всички спорове, породени от този договор, или от отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него , вкл и споровете породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Софийски съд.
Чл. 14. Договорът изразява всички договорени условия по включените в него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и др подобни се обезсилват от този договор с изключение на изрично посочените в него.
Този договор се състои от 3 страници,
Договорът се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

За Заемодателя: .......................... За Заемателя: ................................
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за заем за послужване
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020