Saturday, 15.08.2020, 16:03
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд
Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:02 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД

Днес, ................. г. в гр. София се сключи настоящият договор за следното:
.....................
между страните:
1. Име на фирма или лице ............................................ ЕИК/ ЕГН
с търговски адрес или с постоянен адрес: .............. представляванa от................................................................, в качеството й на управител (,ако възложителят е фирма) и наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. име на физическото лице: .................................................................................
.......................... ЕГН .................... с адрес ......................................................................
.................................................................... .......................................................................,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА
ЗА СЛЕДНОТО:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
на свой риск и със свои материали / или и за своя сметка/ и средства следното:
……..
……..
………..
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на……. Сумите ще се изплащат по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за целта последният следва да посочи своя банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. При изпълнение на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение поотделно за всяка отделна поръчка.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията за качество на .
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от настоящия договор в срок до………. / може и в срок от ….дни/ месеца.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и при договорените условия.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ коректна информация за направената поръчка. Когато информацията е нечетима или негодна за използване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предупреди възложителя в най-кратък срок от получаването, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да я изпрати повторно в по-добър вид.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши проверка относно качеството, количеството, стадиите на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се задължава да изплати изработеното в срок.
IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА
Чл. 9. Ако поръчката е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнението в срок до .................................. от писменото или телефаксно съобщение за приключване на изпълнението. Информацията може да се предава чрез всички валидни средства за комуникация- факс, ел. поща, куриер, и др., които се считат за подходящи с оглед целите на договора. За валидна кореспонденция между страните се признават всички средства за комуникация.
Чл. 10. Приемането на резултата от извършената работа ще се извърши с писмено потвърждение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ друг вариант „със съставянето на протокол в писмена форма, който да е подписан от двете страни”
Чл. 11. Ако при приемането на резултата от свършената работа се установи,
че същият има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните и посочен в писмен вид.
Чл. 12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави поръчаното извън уговорените срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на друг изпълнител същата работа или част от нея, като за частта, извършена от друг не дължи плащане по този договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Настоящият договор може да бъде развален
(1) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено предизвестие от ………..дни/ месеци.
(2) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на поръчката.
(3) по взаимно съгласие на страните
(4) в случай на неизпълнение на една от страните, когато неизправната дължи на изправната обезщетение в размер на всички доказани вреди и щети, неустойка за неизпълнение в едно със законоустановената лихва.

VI. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНИЯ, НЕУСТОЙКИ
Чл. 14. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% от дължимата част от сумата за всеки ден просрочие.
Чл. 15. В случай, че изпълнението се окаже некачествено, неточно и подвеждащо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже плащане.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................. ИЗПЪЛНИТЕЛ:...........................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
MuchakovaDate: Friday, 10.06.2011, 12:22 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Втора опция за гражднаски договор. Тук разнообразието е голямо, така че можете да ги допълвате и променяте и да проявите въображение :)))

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ

НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД

Днес, 01.06.2010 г. в гр. София се сключи настоящият договор за
(описва се вида на работата, поръчката) между ………-E/ООД
с търговски адрес: ….. представляванa от
…… наричан по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и ….. ЕГН:…с адрес
……
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА
ЗА СЛЕДНОТО:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
подреждане на магазина находящ се Пазар „СИТНЯКОВО”
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
700 /Седемстотин/ лева

Чл. 3. При изпълнение на извършeната на работата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение от 700 / Седемстотин / лева
в срок от 5-дни след приключване на извършената работа.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от
настоящия договор, според изискванията за качество на обекта, и предвидени
изисквания на собственика .
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от
настоящия договор в срок до 31.12.2010 г.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възна-
граждение в посочените срокове и при договорените условия.
Чл. 7. (1) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на
материалите, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
тези факти, той има право съответно на цялото възнаграждение .
(2) Ако в случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече е извършил част от
работата, той има право на възнаграждение за тази част, дори ако качеството
не отговаря на уговорените условия в случай че това се дължи на неподходящи или на
некачествени материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата със материал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Когато изпълнява поръчката с материал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и той се окаже
негоден или неподходящ за извършването на работата, той носи задължение да предупреди
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска замяна с подходящ материал .
Чл. 9. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното
изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛО-
ЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер
само за изработената част от обекта, вещта, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛЯ.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши проверка
относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без
с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата
информация или други материали, свързани с изпълнение на
посоченото в чл. 1 от настоящия договор.
IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА
Чл. 12. Ако поръчката е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и качество,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнението в срок до 3-дни от пис-
меното съобщение за приключване на изпълнението.
Чл. 13. Приемането на резултата от извършената работа ще се извърши с
приемопредавателен протокол, който е неразделна част от настоящия договор.
Чл. 14. Ако при приемането на резултата от свършената работа се установи,
че същият има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните и посочен в приемопре-
давателния протокол.
V. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Настоящият договор може да бъде развален от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако
предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали се окажат негодни за изпълнение
на поръчката и след своевременното уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не осигури
подходящи материали . В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора в
срок от 7-дни след уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане на резултата,
ако са на лице съответните отклонения или недостатъци, които правят обекта негоден за ползване по предназначението му, които ще бъдат възстановени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНИЯ, НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на 10% (цифром, словом) Десет процента от договорената сума.

Чл. 18. За лошо изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от уговореното каче-
ство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска прекратяване на договора и неустойка в числено изражение съгласно чл.17
Чл. 19. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката,
изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съот-
ветствие с общите правила на гражданското законодателство.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020