Saturday, 31.10.2020, 21:31
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за заем между две физически лица
Договор за заем между две физически лица
MuchakovaDate: Tuesday, 26.03.2013, 16:15 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

Днес на дата ………г, в град София
между страните:
1.       Трите имена : ..................................... с ЕГН: …………………………………….,притежаваща лична карта номер ……………………………………………. , издадена на …………………………. , от
МВР- ………………… , и живуща на адрес ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
,  от една страна и наричана по-долу ЗАЕМОДАТЕЛ
и от друга страна
2.      Трите имена : ..................................... с ЕГН: …………………………………….,притежаваща лична карта номер ……………………………………………. , издадена на …………………………. , от
МВР- ………………… , и живуща на адрес ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
наричана по-долу ЗАЕМАТЕЛ, се сключи този договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Заемодателят дава на Заемателя парична сума в размер
на ………………………………  (с думи ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
лева, която по-долу се нарича „заетата сума”, а Заемателят се задължава при
условията и сроковете на този договор да върне заетата сума , както и да
заплати като възнаграждение уговорената лихва.
ПРЕДАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕТАТА СУМА
Чл. 2.  (1)
Заемодателят е длъжен да предаде заетата сума в ………………….дневен срок и след като
бъдат  учредени обезпеченията по чл. 5.
(2) Заетата сума се предава на Заемателя в брой, като за
целта последният подписва разписка.
(3) Заемодателят може да откаже да предаде сумата или част
от нея, ако:
                1.
Заемателят е станал неплатежоспособен;
                2. за
заемателят или дружество, в което той участва с дял от капитала или акции или е
него собственик, е открита процедура по несъстоятелност;
                3. Заемателят
не е учредил уговорените обезпечения или те не отговарят на изискванията на чл.
5.
Чл.3.  (1) Заемателят
е длъжен да върне заетата сума в срок от …………………………………………… …………… дни/месеци /
години, но не повече от 3 години (грешните се задраскват), считано от датата на
подписване на този договор.
(2) Заетата сума се връща на Заемодателя в брой или по
банков път, изцяло или на части или по определен погасителен план, договорен
между страните писмено под формата на анекс към този договор, протокол или друг
писмен акт, като за всяко направено частично плащане в брой от страна на
Заемателят, Заемодателят подписва разписка за получената сума, дата и нейният
размер. За целите на този договор Заемодателят предоставя следната своя банкова
сметка :
Банка: ………………………………………………………………, IBAN:………………………………………………………………………, БИК: ……………………………………………………………
(3) Заемодателят може да върне заетата сума или част от нея
предсрочно.
(4) Заемодателят може да иска предсрочно връщане на заетата
сума заедно с начислената до връщането лихва, ако възникнат обстоятелствата по
ал. 3 на чл. 2 или Заемателят с действията си намалява дадените обезпечения или
създава затруднения за евентуалното им реализиране или не изпълнява
погасителния план, когато между страните е договорен такъв или заплашва по друг
начин интересите на Заемодателя по отношение на този договор .
ЛИХВА
Чл. 4. (1) Заемателят се задължава да плати на Заемодателя
като възнаграждение лихва в размер на ………………………… % от заетата сума за всеки
месец от срока по чл. 3, ал. 1.
(2) Лихвата се заплаща в едно с главницата, когато
задължението се погасява изцяло. Когато Заемателят погаси цялото задължението с
няколко последователни частични плащания, приема се, че е платена първо
лихвата. Когато страните приемат погасителен план за цялото или за част от
задължението, въпросът за лихвата се урежда в погасителния план.
(3) Когато заемателят върне заетата сума или част от нея
предсрочно, той не дължи лихва за съответната част от сумата за остатъка от
срока.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл. 5. (1) Изпълнението на задълженията на Заемателя се
обезпечава по следния начин: Заемателят подписва запис на заповед, който се
подписва в деня на подписването на този договор.
(2) Ако срокът по предходната алинея не бъде спазен,
Заемодателят може да се откаже от договора.
НЕУСТОЙКА
Чл. 6. Ако Заемодателят не предаде заетата сума в срока и
при условията на чл.2. , той дължи неустойка в размер на ………….. лева и
обезщетение за всички причинени щети.
Чл.7. Ако Заемателят е в забава  за връщането на заетата сума и/или за плащане
на уговорената лихва , той дължи неустойка в размер на …….… % от дължимата сума
(главница или лихва) за всеки просрочен ден, заедно с обезщетение за всички
направени разноски от Заемодателя по събиране на задължението.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 8. (1) Всички съобщения между страните, във връзка с
този договор, се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена
при съобщения по е-мейл.
(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят
единствено чрез писмени споразумения между страните.
(3) За целите на този договор адресите и телефоните на
страните по договора са:
- На Заемодателя: ………………………………………………………………………………………………………..
Е-мейл: ………………………………………………………………………………………………………………………..
-На Заемателя: …………………………………………………………………………………………………………….
Е-мейл: ………………………………………………………………………………………………………………………..
(4) ако някоя от страните промени посочените в предходната
алинея адреси, телефони, е-мейли , без да уведоми другата страна, последната не
отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.
Чл.9. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на
допълнително уговорените условия не води на до нищожност на друга клауза или на
договора като цяло.
Чл.10. Страните се задължават да не преотстъпват на трети
лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на
договора.
Чл. 11. Всички спорове, породени от този договор, или
отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него , включително и
споровете породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение
или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не
бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Софийски Съд.
Чл.12. Този договор изразява всички уговорки по включените в
него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания,
предложения, потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от този
договор, с изключение на изрично посочените в него.
Този договор се състои от …………….. страници и се подписа в 2
еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.
 
ЗАЕМОДАТЕЛ: …………………………..                                                                         ЗАЕМАТЕЛ:
…………………………

 
 


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за заем между две физически лица
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020