Saturday, 31.10.2020, 21:26
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за бартер- хитрости от практиката
Договор за бартер- хитрости от практиката
MuchakovaDate: Tuesday, 30.07.2013, 16:52 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Хитрости от практиката.

Може би Ви се случва често Ваши клиенти или партньори да настояват да използват ваше помещение като адрес за кореспонденция или адрес за управление. Ако се разпознавате в ролята на искащият подобна услуга или на предоставящият помещение и телефон, може би ще ви е полезно изложението по-долу.

За нас това е често срещано явление.
Естествено, че наемите на оборудван офис се предоставят при пазарни условия (за данъчни цели) и естествено,  следва да издадете на наемателите си фактура. Тук изобщо не коментираме въпросът този наемател колко често посещава предоставеното му помещение и дали изобщо го посещава. За него е важно когато фирмата му бъде потърсена от официална институция (в частност НАП) или до нея бъде изпратена официална кореспонденция, на посочения адрес да ги представлява пълномощник и дружеството да не бъде обявено за фантом.  Друг е въпросът дали по този договор за наем получавате заплащане или ви се приспада само данъкът за издадените фактури. Ние предлагаме форма на договор за бартер. Това ви позволява на напълно законно основание да предоставите площ срещу услуга. Така в края на годината двете дружества- наемател и наемодател взаимно си разменят по една фактура на определена пазарна стойност и разчетите ви са изчистени. Естествено е, че услугата, която наемателя следва да предостави , трябва да е еквивалентна на стойността на годишния наем, който се определя за позлване на оборудван офис, така че преценявайте внимателно. Съветваме Ви услугата да е реална, а не фиктивна. В крайна сметка Вие също правите услуга и това е справедлива и напълно действителна договорка. 

Надявам се да Ви е полезно smile

ДОГОВОР ЗА БАРТЕР
Днес на дата .....г в гр. София се сключи този „ДОГОВОР ЗА БАРТЕР” между страните:
1.      ............., представлявано от своя управител .............  наричано за краткост първа страна и
2.      ............., представлявано от своя управител .............  наричано за краткост  втора страна.
Страните се споразумяха за следното:
ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Сключва се договор за бартер за неограничено време при следните условия:  първа страна предоставя на втора страна за ползване оборудван офис с бюра, компютри, интернет и др.,  който ще се ползва за провеждане на срещи, посрещане на клиенти, отговаряне на телефонни обаждания и е-мейли от  втората страна. От Втората страна поема задължение да разпространява рекламни материали на първата страна в дистрибуторската си мрежа.  За тези взаимно изгодни действия страните си разменят по една фактура в размер на ......... лева към края на всяка година.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 2. Разпространението се извършва по заявка на първата страна, отправена чрез всички валидни средства за комуникация в това число, но не само скайп, е-мейл, телефон и други и следва да бъдат извършено, по време на обичайната дейност на втората страна  в това число, но не само: раздаване на визитни картички, брошурки, флайери, разпращане на е-мейли, устни похвали, оповестяване на условия на работа, нови продукти, услуги и промоции и др. За целта на  втората страна се предоставят рекламни материали на дружеството и същата се задължава да уведомява , когато се изчерпят.
Чл. 3. Първата страна се задължава да предоставя достъп до офис, офис – техника, приемни за клиенти, да поддържа постоянен интернет достъп, да поема телефонните обаждания, пристигнали в офиса.
 
 
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 4. Този договор се сключва за неограничен срок, като анекси и допълнителни споразумения се правят само в писмена форма или чрез отправяне на е-мейл.
Чл. 5. Кореспонденцията между страните протича на български език. За приложимо право се определя българското материално право.
Чл. 6. Всички възникнали спорове между страните се уреждат по приятелски начин. Когато споразумение не може да бъде постигнато договорът се прекратява без предизвестие и без никоя от страните да дължи на другата каквито и да било компенсации или неустойки.
Чл. 7. Страните си обещават да не разгласяват една за друга никаква конфиденциална информация или друга фирмена тайна, станала им известна по време на съвместна работа, сделки или съвместни преговори, да пазят взаимно авторитета си и доброто си име и да се грижат за интересите си една на друга с грижата на добър търговец.
Чл.8. Този договор се прекратява:
(1)    По взаимно съгласие,
(2)    С едноседмично предизвестие, отправено в писмена форма , в това число и по е-мейл.
(3)    В случай на неизпълнение от едната страна.
Чл.9. При прекратяване на договора вторатастрана спира разпространението на рекламни материали на първата страна и връща всички нераздадени материали на материален носител (ако има такива) , а първата страна прекратява задължението си да осигури достъп до оборудван офис. В този случай втората страна следва в най-кратък срок да си намери друго помещение и да обяви по надлежния ред промяната в Търговския Регистър на Р България.  При неспазването на това задължение първата страна си запазва правото лично или чрез упълномощен представител, да отправи молба до длъжностните лица по вписванията да отразят съответните промени.

За първата страна:                         За втората страна ЕООДМатериалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Договор за бартер- хитрости от практиката
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020