Saturday, 15.08.2020, 16:37
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Заявление за търговия с тютюневи изделя (утвърдено от министър Диянков в брой на ДВ 44/10.06.2011,)
Заявление за търговия с тютюневи изделя
MuchakovaDate: Friday, 10.06.2011, 11:02 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Приложение № 19а към чл. 114, ал. 1

Вх. №
…………...... ДО

Дата ………..…... г.
НАЧАЛНИКА НА

МИТНИЦА……………..

З А Я В Л Е Н И Е

от ……………………………………………………………………………...,
представляван от ………………………………………………, ЕГН ……………….......……….., ЕИК ……….....………………..,
Адрес: ………………………………………………………………………,
Телефон: …………, мобилен: …..……, факс: …………………,
е-mail: ....................., уебадрес …………....…..……………,
лице за контакти: ………………, длъжност: ……………..…..,
Телефон: …………, мобилен: …..……, факс: …………………,
Е-mail: ......................, уебадрес ……..……………….........
Моля, на основание чл. 90а от Закона за акцизите и данъчните складове да ми бъде издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия.
Съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1
ППЗАДС прилагам следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „б“ от закона;
6. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
7. точен адрес и вид на обекта;
8. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
9. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект, издадено от съответния компетентен орган;
10. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
11. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9 от закона;
12. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.
Забележка. В случаите, когато с едно заявление се иска издаването на разрешение за повече от един търговски склад или обект, документите по т. 7, 8, 9, 10 и 12 се подават за всеки един от тях поотделно.
Дата: Подпис и печат:
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“, адрес на Централното управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“
§ 17. Приложение № 19б към чл. 116, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 19б към чл. 117, ал. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЕ

за търговия с тютюневи изделия

№ ........../...........20 ... г.

На основание чл. 90а от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото разрешение за търговия с тютюневи изделия се издава на:
..........................................…..........................................,със седалище и адрес на управление: ................,
ЕИК по БУЛСТАТ: ...................................................
Вид на търговския обект/склад..........................Адрес на търговския склад /обект……………………………
……………………………………………………………………………………
Дата: Началник на митница:“
§ 18. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите „придружителен административен документ“, „придружителен административен документ или“, „придружителен административен документ/“, „/придружителния административен документ“, „придружителния административен документ/“, „придружителни административни документи/“, „/придружителните административни документи“, „придружителния административен документ“ и „ПАД/“се заличават.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Заявление за търговия с тютюневи изделя (утвърдено от министър Диянков в брой на ДВ 44/10.06.2011,)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020