Tuesday, 04.08.2020, 10:38
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Граждански договор
Граждански договор
MuchakovaDate: Monday, 12.03.2012, 20:55 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ. ОСОБЕНОСТИ.

Когато фирмите ползват наемен труд, това може да стане по 2 начина:
- Чрез трудов договор за наем на персонал или
- Чрез граждански договор за полагане на личен труд.
Трудовите договори се сключват съгласно Кодекса на труда и не са предмет на тази статия. Гражданските договора условно могат да се разделят на 2 големи подгрупи според основанието си за сключване:
А) по ЗЗД (Закон за задълженията и договорите )и
Б) ТЗ (Търговски закон)
Понятието „граждански договор” не е правен термин. В нормативната уредба няма такова понятие. ЗЗД определя 2 вида договори- за поръчка и за изработка . ТЗ определя договор за управление (ДУК), представителство.
От данъчна и осигурителна гледна точка гражданския договор е работа без възникването на трудово правоотношение.
Данък и осигуровки върху гражданския договор.
Получените възнаграждения се облагат с авансов данък в случаите, когато сборът от всички получени възнаграждения превиши необлагаемия минимум. При годишно облагане се сумират с всички други доходи и заедно се облагат по една обща таблица с ДДФЛ (данък върху доходите на физическите лица).
За всички възнаграждения по граждански договори, които са равни или по-големи от месечната минимална работна заплата, се дължат осигуровки за всички осигурителни рискове без трудова злополука, с изключение на случаите , когато изпълнителя е пенсионер (тогава се плаща само здравно) или когато е самоосигуряващо се лице (тогава той плаща сам осигуровките си, заедно с данъка).
Отговорността за осигуряването тежи върху възложителите.
За всички възнаграждения , независимо от размера им, се дължат здравни осигуровки, както споменахме по-горе, включително и когато изпълнителят е пенсионер. Отговорността отново тежи върху възложителя.
Граждански договори по ЗЗД
Най- често тези договори се делят на 2 под вида: договори за поръчка и договори за изработка.
Договор за изработка
Той намира приложение, когато трябва да се свърши определен обем работа или да се изработи някаква материална вещ (например рамка за картина), респективно обект (гипсова шпакловка , например). Необходимите материали могат да бъдат осигурени както от изпълнителя, така и от възложителя, като това следва да се уговори в договора. Отговорността за резултата от работата носи изпълнителят. Приемането на изработеното може да стане с протокол, след направен оглед. Възложителят има право да откаже да приеме работата и да не заплати на изпълнителя когато:
- Изпълнението е некачествено;
- Не е спазен срока;
- Цената по договора е променена
Размерът, начинът и срокът за плащане изрично се уговарят в договора.
Договор за поръчка
Намира приложение в сектора на услугите. Предметът на договора са редица действия, които изпълнителят се задължава да извърши в полза на възложителя. При оттегляне или прекратяване на поръчката от страна на възложителя, той дължи обезщетение за направените до момента разходи от изпълнителя.
При прекратяване на работата от страна на изпълнителя, той дължи обезщетение на възложителя за причинените в следствие на отказа пропуснати ползи и причинени вреди.
Условията за изплащане на възнаграждението се уговарят в самия договор изрично.

Изисквания за сключване на граждански договор, съгласно ЗЗД.
Гражданският договор по ЗЗД се различава от трудовите договори по КТ по редица белези. Така например в гражданския договор изрично се описва крайния резултат, липсват елементи на трудова дисциплина, работно време, работно място, постоянна заетост. Гражданският договор предполага краткотрайни отношения между двете страни. Повторяемостта може да се определи от някой ревизор като прикрит трудов договор и на фирмата могат да й се наложат санкции. За това препоръчваме при изготвянето на граждански договори да се обърнете към специалист ТРЗ, юрисконсулт , адвокат или друг подходящ консултант.
В редица случай с един и същ работник, нает по трудово правоотношение, може да се сключи и граждански договор. Няма изрична норма, която да го забранява.
За определени дейности може да е възможно сключването и на трудов, и на граждански договор (например превод на документи ). Изборът принадлежи на възложителя според конкретните условия.

Обикновено гражданския договор се сключва в писмена форма, като всяка една от страните получава по един оригинал на документа. Обикновено съдържа основни данни както следва:
- Име, седалище, ЕИК на възложителя, от кого се представлява и управлява дружеството
- Име , адрес, ЕГН и данни по лична карта на изпълнителя.
- Основанието на договора или с други думи въз основа на какво законодателство се сключва.
- Предмета на договора- какво ще бъде възложено за изпълнение, кой осигурява суровините и материалите, транспорт, ако се налага и пр.
- Какви са задълженията на страните по договора, като задълженията на всяка страна се явяват права на другата страна (например възложителя се задължава да плати, изпълнителя има право да си получи възнаграждението ).
- Срок на договора
- Размер на възнаграждението, начини и срокове на плащане;
- Други условия и неустойки. Страните по желание могат да включват всякакви други подходящи договорености по тяхна преценка, в това число и неустойки и обезщетения при неизпълнение, некачествено изпълнение, забава на плащания и пр.
- Подписи на страните.
За да се констатира качеството на извършената работа и изпълнението по договора, препоръчваме подписването на приемателно-предавателен протокол. С него страните констатират изпълнението на всички договорености, в това число изброените по горе.
Граждански договори по ТЗ
Видовете граждански договори по ТЗ отново са 2 подвида както следва:
- Прехвърляне на права по управление на предприятие или дружество;
- Представителство на предприятие или дружество
Тези договори се сключват съгласно изискванията на ТЗ. Такива договори могат да бъдат:
А) Договор за търговски управител (прокурист). С него се възлага цялостното управление на дейността на предприятието.
Б) Договор за търговски пълномощник. С него се възлага управлението на част от дейността. Тази част от дейността може да е цех, клон, търговски обект, склад и пр.
В) Договор за търговски помощник. Сключва се , когато определени трудови задължения се възлагат на едно лице , без да има фиксирано работно време. Пример за такива договори са продажба на стоки за разнос на търговия; зареждане на търговски обекти и пр.
Г) Договор за търговски представител.
Търговския представител е физическо или юридическо лице, което сътрудничи на друг търговец, самостоятелно или по занятие, за извършване на търговската му дейност. Той е овластен от търговеца да извършва определени сделки по силата на пълномощно. Сделките то сключва от свое име или от името на търговеца (в зависимост от договореностите), но винаги за сметка на търговеца. В случая визираме търговския представител – физическо лице.
На лице е независимост от титуляра, въпреки сключения между тях договор. Търговския представител запазва качеството си на самостоятелен търговец. Търговският представител не е служител на принципала . Не е задължен да спазва трудова дисциплина,работно време и пр. Договорът му с титуляра го задължава да извършва определена посредническа дейност, да сключва сделки и то винаги с грижата на добър търговец. Сътрудничеството, което представителя оказва има дълготраен характер.
Важнен акцент искам да поставя по въпроса за носене на риска, което е основното разграничение с трудовия договор. Търговския представител не носи отговорност за задълженията на принципала към трети лица и получава възнаграждение за сключените сделки, за разлика от дистрибутора, който носи пълна отговорност към трети лица и възнаграждението му се изразява в реализираната печалба (представляваща маржа между покупната и продажната цена)

Следва продължение…


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Граждански договор
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020