Saturday, 15.08.2020, 16:09
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » КНИГИ ЗА ИНСТРУКТАЖ
КНИГИ ЗА ИНСТРУКТАЖ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:47 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Задължения на работодателя, свързани с изготвянето и поддържането на определени книги и дневници, съобразно Трудовото законодателство

Нормативна уредба:

АПК; КТ; НПК; ЗАНН;Н за работното време, почивките и отпуските; Н за трудовата книжка и трудовия стаж; Н за трудоустрояване, Н 8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност; Н РД 072, 2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците…; УП на изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” (ГИТ)

1. Издаване и заверяване на ревизионна книга.
В нея се вписват констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи. Задължение на работодателя е да осигури ревизионни книги за предприятието, неговите поделения, обекти, работни площадки и пр. , т.е. навсякъде, където се полага наемен труд, както и да предостави тези ревизионни книги на контролните органи при извършване на проверки. Когато контролен орган е съставил акт за административно нарушение по време на проверката, но актът не може да бъде връчен веднага, той вписва съдържанието на акта в ревизионната книга. Ревизионната книга се заверява в съответната Д на ГИТ по седалище на предприятията или по местонахождение на обектите.
Процедура по заверяване на ревизионна книга на работодателя от Инспекция по труда:

2. Изготвяне и заверяване на дневник за издадените трудови книжки
При постъпване на работа работника или служителя следва да представи на работодателя трудовата си книжка. Ако постъпва за първи път, работодателят е длъжен в срок от 5 работни дни да го снабди с трудова книжка. Дневникът служи за опис на издаваните трудови книжки и за данни за тяхното движение:
дата на издаване при възникване на тр правоотношение;
връщане на работника или служителя при прекратяването на тр правоотношение (удостоверява се с подписа на служителя)
Работодателя е длъжен да съхранява дневника и неполучените трудови книжки за период от 50 г.

3. Дневник за регистриране на трудоустроени лица
Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа , се трудоустроява по предписание на здравните органи. Работодателят с повече от 50 работници е длъжен да определя ежегодно места за трудоустрояване на 4 до 10 на 100 от общия брой на работниците в зависимост от икономическата дейност.
Работодателят е длъжен да води дневник за регистриране на трудоустроените работници. Целта е да се осигури възможност за установяване от контролните органи на броя на трудоустроените лица, сроковете на трудоустрояването и свободните работни места за трудоустроени.

4. Книга за отчитане на извънреден труд
Извънреден труд е който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя извън установеното за служителя работно време. Извънредния труд е забранен с императивна правна норма, като чл. 144 КТ изброява хипотези, в които по изключение е допустимо полагането на извънреден труд. Важното за тази процедура е да се води специална книга, в която да се отчита. Отразяват се следните обстоятелства:
Трите имена;
Номерът на заповедта за полагане на извънреден труд;
Денят и часът на започване и завършване на работата;
Размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника за положения от него извънреден труд.
Денят, определен за почивка по реда на чл. 15, ал. 2 НРВПО
Предназначението на описаната книга се свързва със задължението на работодателя да отчита всяко полугодие пред инспекция по труда. Работодателят изпълнява това свое задължение чрез представяне на водената книга пред съответната ТД на инспекция по труда.

5. Книга за отчитане на удължаването, съответно на компенсирането на работното време
Работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други дни (ако има представители на синдикални организация, задължително работодателя трябва да се консултира с тях предварително). Уведомява се предварително и Инспекция по труда. Работодателят трябва да отчита удължаването, съответно компенсирането на работното време. В книгата се посочват:
Номерът на заповедта за удължаване на работното време;
Данни за проведените консултации с представители на синдикални организации;
Трите имена на работника
Денят и времето на удължаване, продължителността и периода на удължаване;
Номер на заповедта за компенсиране;
Номер на уведомителното писмо до ИА ГИТ
Изплатеното възнаграждение
Когато в предприятието е въведена автоматизирана система за обработка на работните заплати, се вписват само номерата на заповедите за удължаването и компенсирането на р. време. Работодателя със заповед определя лице, което да вписва изброените данни.

6. изготвяне на книга за инструктаж.
Изготвя се съгласно правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Описани са в Н РД072 от 16 декември 2009г. Включва следните видове инструктаж: начален; на работното място; периодичен; ежедневен; извънреден.
Работодателят е длъжен да документира инструктажите в книга за инструктажи. В зависимост от вида на инструктажа книгите биват:
По безопасност и здраве при работа- начален инструктаж.
Инструктаж на работното място - периодичен и извънреден инструктаж
Ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа
Съгласно нормативните разпоредби до работното място не бива да бъдат допускани работници, които не са инструктирани по правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

7. Изготвяне на книга за отчитане на времето и продължителността на използвания отпуск на синдикални дейци.
Синдикалните дейци имат право на допълнителен платен отпуск, който се отчита в тази книга и съгласно разпоредбите на 159 КТ.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:47 | Message # 2
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
За отделните видове книги за инструктаж очаквайте допълнителна информация.

Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » КНИГИ ЗА ИНСТРУКТАЖ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020