Saturday, 15.08.2020, 16:31
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Прекратяване на ТД от работодателя с предизвестие по чл. 328 (КТ)
Прекратяване на ТД от работодателя с предизвестие по чл. 328
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 11:16 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Прекратяване на ТД от работодателя с предизвестие по чл. 328, т.1. от КТ

Текст на закона

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие

Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
9. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти и доктори на науките - при навършване на 65-годишна възраст;
10а. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.
(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 10а работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 22 ОТ 20.04.1990 Г. ПО ГР. Д. № 3/1990 Г., ОСГК
1. ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 2-5 И Т. 7-9 ОТ КТ ПРЕДПРИЯТИЕТО Е ДЛЪЖНО ДА ПРЕДЛОЖИ НА РАБОТНИКА ВСИЧКИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО ТОЙ БИ МОГЪЛ ДА ЗАЕМА СЪОБРАЗНО СВОЯТА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОВ СТАЖ. ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 4 КВАЛИФИКАЦИЯТА, ПОДГОТОВКАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ДОСТАТЪЧНИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ.
2. НЕПРЕДЛАГАНЕТО НА ВСИЧКИ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ПРАВИ УВОЛНЕНИЕТО НЕЗАКОННО, ТЪЙ КАТО СЕ НАРУШАВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 328, АЛ. 3 ОТ КТ.
Чл. 328 КТ

________________________________________
Това произтича и от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗНА, според който разпоредбите на нормативните актове се тълкуват и с оглед на тяхната цел. В чл. 2 от КТ е прогласено, че всеки гражданин има право на труд съобразно своята професия, специалност и квалификация, на свободен избор на място на работа. Според чл. 8 от същия кодекс трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на закона. Изхождайки от тези принципи, правото на избор не може да бъде ограничено едностранно по усмотрение на предприятието само до едно предложение, щом са налице две или повече свободни длъжности към деня на уволнението, съответствуващи на квалификацията, на трудовия стаж и правоспособност на работника. При уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ, квалификацията, подготовката на работника следва да бъдат достатъчни за ефективно изпълнение на свободните длъжности. Предлагането на само една работа предприятието ограничава на работника правото на избор, което му е признато от закона. Уволнението е възможно само тогава, когато е установена невъзможност да бъде устроен на друга работа


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Прекратяване на ТД от работодателя с предизвестие по чл. 328 (КТ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020