Saturday, 15.08.2020, 16:38
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » ПРИЗНАВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВА, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА
ПРИЗНАВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВА, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 11:18 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Чл. 21, ал. 1 АПК
Чл. 125а ППЗНП
Чл. 147, ал. 1, т. 6 ППЗНП
Чл. 61 КТ

________________________________________
Съгласно разпоредбата на чл. 125а от Правилника за прилагане на Закона на народната просвета (ППЗНП) учителските и възпитателските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на детската градина, училището или обслужващото звено. Последният обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им (чл. 147, ал. 1, т. 7 ППЗНП). Според нормата на чл. 147, ал. 1, т. 6 ППЗНП директорът като орган за управление на училището сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в държавните и общинските детски градини и училища по реда на КТ. Новелата на чл. 11 от Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (издадена от министъра на науката и образованието, обн., ДВ, бр. 69 от 26.08.1994 г., в сила от 26.08.1994 г.) предвижда, че когато придобитото образование и професионална квалификация или педагогическа правоспособност на кандидатите за заемане на учителска или възпитателска длъжност са едни и същи, директорът сключва договор с избрания от него кандидат.

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ТЕКСТ НА ЗАКОНА:
Определение на индивидуален административен акт

Чл. 21. (1) Индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.
(2) Индивидуален административен акт е и волеизявлението, с което се декларират или констатират вече възникнали права или задължения.
(3) Индивидуален административен акт е и волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ.
(4) Индивидуален административен акт е и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие.
(5) Не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 125а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Учителските и възпитателските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на детската градина, училището или обслужващото звено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., в сила от 27.11.2009 г.) Когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител" или "главен възпитател", отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., в сила от 27.11.2009 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 147. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Директорът, като орган за управление на детската градина и на училището:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;
3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в държавните и общинските детски градини и училища по реда на Кодекса на труда;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им - за държавните и общинските детски градини, училища;
8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;
9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;
10. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;
11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;
12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина или в училището;
14. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) изготвя и утвърждава длъжностното разписание.
(2) Директорът на детската градина или на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Директорът на обслужващо звено, освен правомощията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, има и специфични права и задължения, определени с правилника на обслужващото звено.
(4) Административните актове на директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена могат да се отменят от министъра на образованието и науката; на директорите на общинските училища и обслужващи звена - от началника на регионалния инспекторат по образованието, а на директорите на общинските детски градини - от кмета на общината.

КОДЕКС НА ТРУДА

Сключване

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.
(2) За длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност.
(3) Трудов договор може да се сключи и с група от лица - непосредствено или чрез упълномощен от тях представител. В този случай за работодателя и за всяко лице от групата възникват същите права и задължения, както ако договорът би бил сключен с всяко едно от тях.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » ПРИЗНАВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВА, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020