Saturday, 15.08.2020, 15:53
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
BoyanovaDate: Tuesday, 20.09.2011, 16:13 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

Клас по НКП: Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия;
Код по НКП: 5223 2001

1. Описание на работата: обслужване на клиенти. Носи се материална и отчетническа отговорност.

2. Задължения:
- Посреща и вежливо обслужва клиентите като има предвид, че клиентът винаги има право;
- Издава на клиента фискален бон (а при поискване- и фактура) за направените покупки, като при неиздаване отговаря за всички последствия пред контролните органи;
- Обозначава продажната цена на стоките с етикет написан ясно и четливо като не въвежда клиента в заблуждение;
- Подрежда всяка стока на подходящо място, и следи за срока на годност- стоките с изтекъл срок на годност не се предлагат на клиентите, а се бракуват;
- Поддържа търговския обект в чист и изряден вид;
- Пази поверената му стока, като при липса или умишлена повреда възстановява стойността на стоката- когато в търговския обект има повече от един продавач всички отговарят солидарно;
- Отчита ежедневно своя оборот на касовия апарат и в касовата книга;
- При повреда на касовия апарат уведомява незабавно ръководителя на фирмата и до отстраняване на повредата издава касови бележки от кочан;
- Приема парични суми от клиенти и връща ресто;
- Информира за нередности ръководителя на фирмата;
- Уведомява незабавно ръководителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
- Не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
- Не се явява на работа при заразно заболяване.
- Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
- Явява се на периодични медицински прегледи;
- Поддържа чисто и в добър вид своето облекло;

3. Допълнителни задължения:
- оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост;
- могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.

4. Отговорности:
- За качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
- Отговорност за рекламации от клиенти;
- Материална отговорност във връзка с опазването на стоките и инвентара;
- Отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
- Отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.

5. Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
- Подчиненост - управителя на фирмата;
- В търговския обект и фирмата контактува с: колеги-продавачи, другия персонал на фирмата и с клиентите на фирмата;

6. Отчетност: отчита се пред ръководителя на фирмата включително и паричните средства.

7. Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; нормативните изисквания към обслужването,
други вътрешни актове.

8. Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент; да проявява дискретност при обслужване на клиентите; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да не уронва авторитета и доброто име на фирмата и да опазва фирмената тайна.

9. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: средно/средно професионално;
- други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване, и да умее да работи с - -- касов апарат
- личностни качества: любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил: ......................
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика: Дата ..................... г.

Работник:.............................................................................................

Подпис на работника :...............................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020