Tuesday, 04.08.2020, 10:24
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 15:39 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
Код по НКПД: 4110 2005

І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
1. Осъществяване преглед и координация на стандартни и нови офисни процедури, извършване на оперативна и административна дейност.
2. Създаване работни приоритети и осигуряване на стриктно спазване на всички срокове и процедури при изпълнение на задачите.
3. Установяване на професионални контакти.
4. Координиране информационния поток между служители, клиенти и ръководителя.
5. Извършване координация и планиране на офис- услуги като настаняване, преместване, оборудване и мебелиране; доставки, формуляри, паркиране, поддръжка, чистене и др.
6. Събиране данни и подготвяне периодични, специални и текущи справки и отчети и др.
7. Прави преводи, подготвя и оформя различни материални и официални документи, разработки, проекти и др.
8. Осъществяване телефонни комуникации и факсове, записва и предава изпратени съобщения; приема и предава телекси и факсове; завежда по установения ред входящата и изходяща писмена кореспонденция; предава получената кореспонденция по назначение, води картотека и архив на изходящата кореспонденция, прави справки по тях.
9. Поддържане и актуализиране разходите, подготвяне на месечните отчети - поддържане на списък с необходимите офис-консумативи и своевременното им осигуряване.
10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ.
2.1 Общи отговорности:
• Носи административна отговорност за нанесени щети в съответствие с действуващата нормативна уредба.
• За лоялност посредством ефективното изпълнение на задълженията си.
• За качественото, оперативно и точно изпълнение на задачите.
• За достоверността на информацията и документите, които изготвя.
• За срочно изпълнение на възложените задачи.
• За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.
2.2.Специфични отговорности
• За надлежното и законосъобразно водене на документацията.
• За информационния архив.
• За стопанисването на компютърната техника и програмните продукти, с които работи.
• За достоверността на оперативната информация, която създава.
• За съхраняване на поверените програмни продукти.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
3.1 Образователно-квалификационна степен: Средно специално, Висше
3.2 Специалност: Машинна обработка на информацията; Бизнесадминистрация; Икономика; Мениджмънт.
3.4 Квалификация.
3.4.1 Трудов стаж и професионален опит: препоръчва се 1 година по специалността.
3.4.2 Професионална квалификация: препоръчва се Икономист.
3.4.3 Езикова квалификация: препоръчва се ползването на английски език.
3.4.4 Допълнителни изисквания:
- Компютърна грамотност.
- Познава вътрешноведомствената нормативна база и документооборота, свързани с изпълняваната длъжност.

ІV. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1 Йерархически връзки:
Пряко подчинен на Управителя.
4.2 Функционални връзки:
Вътрешни: С всички служители във фирмата.
Външни: С институции, организации и лица, свързани с осъществяваната дейност.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешно-фирмената система за възнаграждение.

VІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Изготвил: .................. Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник (служител): ...............................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): .......................................

Дата ..............


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020