Saturday, 15.08.2020, 16:15
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » СЧЕТОВОДИТЕЛ
СЧЕТОВОДИТЕЛ
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 15:40 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
За длъжността
СЧЕТОВОДИТЕЛ
Код по НКПД: 2411 6004

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Образование – висше икономическо или средно специално-икономическо.
2. Образователна степен – “бакалавър” или “магистър”.
3. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
а) счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
б) реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
4. Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.
5. Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност.
6. Професионален опит – не по-малко от 2 години трудов стаж по специалността.
7. Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.
II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
1. Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
2. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
3. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието.
4. Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
5. Изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.
6. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството.
III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Отговаря за своевременното оформяне на счетоводните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.
2. Носи отговорност за несвоевременното или неточно извършени счетоводни операции и подадени данни.
3. Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
1. Длъжността е подчинена на управителя на фирмата.
2. При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и
взаимоотношения с всички материално отговорни лица в предприятието.
3. Осъществява контакти с представители на банки, финансови институции и контролни органи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА.
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешно-фирмената система за възнаграждение.
VІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Изготвил: .................. Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник (служител): ...............................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): .......................................

Дата .................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » СЧЕТОВОДИТЕЛ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020