Saturday, 15.08.2020, 15:58
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » Ръководител, отдел по маркетинг
Ръководител, отдел по маркетинг
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 16:03 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността: Ръководител, отдел по маркетинг
Код по НКПД: 1221 6007

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Организира маркетинга и участва в рекламирането на продукцията.
2. Следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните стоки и услуги.
3. Извършва маркетингови проучвания на пазарите, подготвя и предоставя периодично информация за състоянието им и тенденциите за развитието им.
4. Проучва данните за конкурентните производители, като води картотека на оферти и каталози, събира, обобщава и анализира информация за произвежданите продукти от конкурентни фирми.
5. Събира, обобщава и анализира информация за цени.
6. Организира презентации и изложби.
7. Организира представянето на дружеството на панаири, изложби и други подобни форуми.
8. Анализира потребностите на пазара за дружеството, събира, анализира и съхранява търговски запитвания, оферти и каталози, организира бизнес-срещи;
9. Участва в подготовката на оферти за предлаганите изделия и създава контакти с потенциални клиенти.
10. Създава и поддържа актуална база данни за потребителското търсене.
11. Участва в изготвянето на проекти на каталози и други рекламни материали.
13. Участва в подготовката на търговско-икономическата политика на дружеството и неговото поведение на пазара.
14. Подготвя консултации за ръководството на дружеството при определяне на пазарна стратегия, търговска практика, ценовата политика и при разработването на рекламни кампании.
15. Разработва и реализира маркетинговата стратегия на дружеството в съответствие с годишния маркетингов бюджет.
16. Изготвя отчети за изпълнението на годишните планове и периодични анализи в областта на маркетинга.
17. Участва като консултант при сключването на договори.
18. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
19. Следи за проявите на нелоялна конкуренция и информира ръководството за забелязаните случаи.
20. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководството на дружеството, свързани с естеството на работата му. Спазва вътрешноведомствените нормативни актове.

2. ОТГОВОРНОСТИ

1. Общи отговорности:

- Носи административна и наказателна отговорност за нанесени щети на Дружеството в съответствие с действуващата нормативна уредба.
- За лоялността към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.
- За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.
- За качественото и срочно изпълнение на задачите, касаещи заеманата длъжност.
- За взетите решения и предложения за решения, касаещи заеманата длъжност.

2. Специфични отговорности:

- За достоверността на създаваната информационна база от данни за потребностите в Дружеството.
- За правилното и законосъобразно провеждане на организираните от него процедури.
- За ефективното контролиране изпълнението на сключените договори.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше.
2. Трудов стаж: препоръчителен.
3. Компетентности и умения: Познава основно националните нормативни документи, регулиращи възлагането на обществени поръчки, търговската дейност и договорните отношения между икономически субекти. Познава основно методите и технологията на маркетинговите проучвания, анализ, планиране и пазарни въздействия.
4. Езикова квалификация: Препоръчва се владеене на английски и/или немски език.
5. Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност.
6. С приоритет при допълнителна специализация.

4. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1 Йерархически връзки:
Пряко подчинен на Управител и Главен счетоводител.
4.2 Функционални връзки:
Вътрешни: С всички лица в трудови, служебни и други правоотношения с Дружеството.
Външни: С ръководители и представители на външни организации или фирми, имащи отношение към изпълняваната дейност.

5. Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешно-фирмената система за възнаграждение.

6. Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:
/....................../ /....................../
(подпис) (подпис)

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » Ръководител, отдел по маркетинг
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020