Tuesday, 04.08.2020, 11:04
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » МАСАЖИСТ
МАСАЖИСТ
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 16:08 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ДЛЪЖНОСТТА

МАСАЖИСТ

Код по НКПД: 3255 3002

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
- извършва масажи, козметични процедури и различни видове манипулации с помощта на предоставената му апаратура в рамките на правомощията си;
- участва в изготвянето на рехабилитационни програми на клиентите;
- планира следващите процедури на клиентите;
- извършва подготовка на материали и инструменти;
- отговаря за измиването, дезинфекцията и стерилизацията на оборудването;
- води документация, когато това е необходимо;
- отговаря за хигиенно - епидемиологичното състояние на работното си място;

2. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Отговорности:
- за резултата от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност, за законосъобразността и целесъобразността на взетите решения при осъществяване на възложената му работа;
- за разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на енергията, горивата и материалите;
- за неспазване инструкциите за безопасност и хигиена на труда, Правилника за вътрешния трудов ред;
- носи имуществена отговорност до размера на причинените от него вреди;
- носи отговорност за опазване на доброто име на фирмата, за неразпостраняване на поверителни сведения или такива, които представляват вътрешна тайна и за превишаване на правата си;

 Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:
- да спазва стриктно изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасност при работа, плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
- при случаи на трудова злополука: да окаже, ако е необходимо, първа долекарска помощ на пострадалия; да извика при нужда спешна медицинска помощ или квалифицирано медицинско лице; да уведоми незабавно работодателя, завеждащия “охрана на труда”, прекия си началник; да отстрани причините, довели до злополуката и вземе мерки за недопускане на такива и подобни случаи;
- да не работи с неизправни и необезопасени машини, апарати и др., дори и за проба;
- да ползва по предназначение и грижливо съхранява специалното работно облекло и личните
предпазни средства;
- да се съобразява с поставените предупреждаващи, задължаващи, забраняващи и насочващи знаци и сигнали по трудова безопасност и противопожарна охрана;
- да присъства на обученията по трудова хигиена и безопасност, противопожарна охрана и гражданска защита;
- да се явява винаги в трезво състояние на работа, както и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование:
- Полувисше, висше – квалификация за масажист; медицински профил;

2. Квалификация:
- да има необходимия опит при осъществяване на различните видове манипулации и процедури;
- да познава: държавните нормативни актове в областа на здравеопазването. Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасна работа, длъжностната характеристика.

3. Професионален стаж:
- препоръчва се минимум две години по специалността.

4. Медицински изисквания:
- физически и психически здрав, с точна преценка.

4. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1 Йерархически връзки:
Пряко подчинен на Управителя.
4.2 Функционални връзки:
Вътрешни: С всички служители в сдружението.
Външни: С институции, организации и лица, свързани с осъществяваната дейност.

5. СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешно-фирмената система за възнаграждение.

6. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Изготвил: .................. Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник (служител): ...............................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): .......................................

Дата ..............


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » МАСАЖИСТ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020