Saturday, 15.08.2020, 16:36
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ - 12 и повече тона
ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ - 12 и повече тона
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 16:11 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
За длъжността: ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ - 12 и повече тона
Код по НКИД: 8332 2005

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Образование – минимална образователна степен – средно общо или средно специално образование.
2. Свидетелство за управление на съответното моторно превозно средство.
3. Основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните работи по него.
4. Професионален опит – препоръчително не по-малко от една година трудов стаж по специалността.
5. Лични качества – инициативност, изпълнителност, комуникативност и оперативност.
II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
1. Осъществява превози на стоки и товари до и в рамките на населеното място.
2. Следи за нормалната работа на двигателя и спазва правилата за безопасност на движението през време на превозването на стоките и материалите.
3. Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго упойващо средство и осъществява дейността си по превозване на стоки и материали само след получаване на заверен пътен лист.
4. Описва в пътния лист данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила.
5. Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство като проверява изправността на системите на автомобила – налягане и равнище на маслото в двигателя и скоростната кутия, осветление, ходовата част, налягането на гумите и т.н.
6. Спазва правилата за движение по пътищата, включително и максимално определеното време за непрекъснато шофиране.
7. Грижи се за запазване на поверения му товар през време на почивките, както и спазване на графика за неговото доставяне.
8. Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от ръководителя, свързани с изпълнение на длъжността.
III.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за правилната експлоатация на повереното му моторно превозно средство и своевременна доставка на поверените му товари.
2. Носи отговорност за причинени повреди на обществено и лично имущество на граждани и юридически лица или на повереното му моторно превозно средство и товара в него от виновно причинени автопроизшествия и неправилна експлоатация на моторното превозно средство.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Подчиненост (пряк ръководител) - управителя на фирмата;
2. Връзки и взаимоотношения- с персонала на фирмата, с клиентите на фирмата;
V.ПРАВА:
-право на заплащане за положения труд
-право на отпуск според КТ
VІ.ДОКУМЕНТИ, С КОИТО РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА:
1. Основни документи:
-Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗБУТ; Правилата за оказване на първа долекарска помощ; нормативните изисквания към обслужването; други вътрешни актове;
2. Практически умения:
- Устройство на автомобила, габаритите и полезната товароподемност, инструкцията за правилната експлоатация, принципа на действие и взаимодействие на отделните възли и агрегати.
- Операциите включени в ТО на автомобила, както и сам да ги извършва в определения срок.
- Техническата последователност на операциите - демонтаж, ремонтиране, регулиране и монтиране.
- Видове ТП, марки мазилни вещества и горива, необходими за обслужването на автомобила.
- Видове лагери и дефекти по тях.
- Начини за възстановяване на износени детайли чрез напластяване на метал.
- Дефекти в херметизацията и начини за отстраняването им. Откриване на несложни дефекти без демонтаж.
- Причини за възникване на дефекти и методи за отстраняване и недопускане.
VІІ.ЕТИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент; да проявява дискретност при обслужване на клиентите; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да не уронва авторитета и доброто име на фирмата и да опазва фирмената тайна
VІІI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил: ...................... Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат )

Запознат съм със длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен

Дата на връчване:..................

Работник:................................................................................Подпис на работника:........................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ - 12 и повече тона
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020