Saturday, 31.10.2020, 21:50
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 16:14 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Код по НКПД: 2411 6002

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финан¬совата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първич¬ните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.
2. Подписва заедно с управителя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задъл¬жения за фирмата, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания.
3. Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез опти¬мална централизация на счетоводните операции и осигурява сво¬евременно отразяване в счетоводството на всички стопански опера¬ции.
4. Организира своевременното осигуряване на ръководство¬то с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото със¬тояние и на финансовите резултати.
5. Участва в разработването на вътрешните нормативни до¬кументи на фирмата.
6.Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета и с банките, за провеждане инвентаризации и проверки на парични и Стоково-ма¬териални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурител¬ните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива, за срочното предаване на счетоводните документи в съответните органи.
7. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;
8. Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза¬ни с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговорност за спазване на основните счетоводни принципи;
2. Отговорност за съхраняването на счетоводната информация;
3. Отговорност за качеството на извършваната работа;
4. Отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични средства;
5. Отговорност за правилното ползване на счетоводния софтуер;
6. Отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа¬ционни връзки и взаимоотношения с всички отдели и със служителите в счетоводството.
3. Контактува с ръководители, счетоводители и материално-отговорни лица от други фирми и организации във връзка с изпълняваната работа.
4. Осъществява контакти с представители на банкови, фи¬нансови, данъчни и контролни органи и институции.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
б) нормативните актове свързани с данъчното и осигурител¬но законодателство;
в) компютърните системи за счетоводна дейност;
г) основните положения на трудовото и гражданското зако¬нодателство.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: висше икономическо с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".
2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.
3. Професионален опит: над 5 години трудов стаж по специ¬алността.

VІ. Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешно-фирмената система за възнаграждение.

VІІ. Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /....................../
(подпис) (подпис)

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

...........................................................................................................................
(трите имена)

..................................................
(подпис, дата)


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020