Tuesday, 04.08.2020, 11:11
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Здравословни и безопасни условия на труд » Въпроси и отговори на тема трудоустрояване
Въпроси и отговори на тема трудоустрояване
macinkaDate: Thursday, 26.04.2012, 23:57 | Message # 1
Оперативен
Group: Потребители
Messages: 40
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
20 септември, 2010 · Автор инж. Деяна Илиева · Категория Лица под защита ·

Материалът е взaимстван от сайта отговори.инфо. Всички авторски права са запазени.

Както писах тук през октомври 2009, в Национална програма за безопасност и здраве при работа – 2009 г. бе планирано разработване и обнародване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за трудоустрояване. След като това е се случи, все пак новата наредба бе прехвърлена за изготвяне в програмата за 2010 г., до края на която остават 3 месеца. Докато чакаме това да се случи, да видим какво отговарят експертите от МТСП по проблемите на трудоустрояването, които коментираме в рубриката „Лица под защита“ на Otgovori.Info.
С. Д. Въпрос
За работник във фирмата има заключение от СТМ, че не може да изпълнява дейността, за която е назначен. Въпреки подготвените документи от личния лекар за явяване пред ТЕЛК, лицето отказва категорично да се яви за експертиза на работоспособността. Какво следва да направи работодателя?
Отговор: Съгласно Закона за здравето (ЗЗ), пациентите имат правото на отказ от медицински услуги и помощ (освен в предвидени от закона случаи, когато здравното им състояние представлява опасност за живота им и този на други хора), а всяка медицинска процедура следва да се извършва при информираното съгласие на пациента. (Чл. 90. от ЗЗ) Следователно, работникът има право да откаже освидетелстване от ТЕЛК, макар това в случая да не е в негов интерес. Тъй като не давате достатъчно информация по случая, не става ясно по какъв начин се е стигнало до становището на СТМ, базирано най-вероятно върху медицинска документация (от първоначални медицински прегледи, от периодични, от решения на органи по експертизата?). Лицето има интерес да се яви пред ТЕЛК, за да получи актуална експертиза на работоспособността си и евентуално препоръки за противопоказаните му условия на труд и необходимостта от трудоустрояване. ЛКК, респективно ТЕЛК са и инстанцията, пред която работещият може да обжалва заключението за непригодност за работата на лекуващия лекар или комисия и становището на СТМ.
СТМ е орган с консултативни функции и предписанията й не са задължителни за работодателя. СТМ НЕ Е орган по експертиза на работоспособността. Съгласно Закона за здравето и Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, органи по експертизата на работоспособността, чиито предписания са задължителни за изпълнение от работодателя са: лекуващият лекар/стоматолог, ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК. При писмен отказ на лицето да се яви пред ТЕЛК, респективно липса на заключение за работоспособността на работещия, работодателят не е задължен да предприема допълнителни защитни мерки, както и не носи отговорност за трудоустрояването му.
08.7.2009 г. В. Т.: Лице представя Решение на ТЕЛК в което е записано като противопоказания – тежък физически труд. Същото лице полага нощен труд и е съгласно да го полага, като този нощен труд не е свързан с физическо натоварване. Може ли работодателя да прекрати договора с лицето по противопоказания или само ако в ТЕЛК изрично е записано да не се полага нощен труд?
Отговор: Основанието за трудоустрояване на работника или служителя е чл. 314 от КТ. В разпоредбата е предвидено, че когато работника или служителя поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга, подходяща работа, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Според чл. 73 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С оглед на гореизложеното, единствено съответният здравен орган има право на преценка доколко конкретното освидетелствано лице има право на работа и при какви условия, както и необходимо ли е трудоустрояване или не. В чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. МВ/
05.8.2009 г., И.К.:-Служител от администрацията в предприятието е с намалена работоспособност над 50% с решение на ТЕЛК. Предписанието е да не извършва тежък физически труд. Настоящата му работа е била подходяща за него и не е бил трудоустроен на друга работа или облекчени условията по чл.314 КТ. Въпросът ми е: Има ли защита по чл.333, ал.1, т.2?
Отговор: Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор на предвидените в разпоредбата основания само с предварително разрешение на инспекцията по труда когато работникът или служителят е трудоустроен. Трудоустроен е този работник или служител, за който има предписание за трудоустрояване, издадено от съответния компетентен здравен орган. Видно от запитването Ви, такова предписание не е било дадено и служителят не е бил трудоустроен, следователно не се ползва от защитата по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ. В случай, че служителят страда от някоя от болестите, включени в списъка от Наредба на министъра на здравеопазването: 1. исхемична болест на сърцето; 2. активна форма на туберкулоза; 3. онкологично заболяване; 4. професионално заболяване; 5. психично заболяване; 6. захарна болест, ще се ползва от закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ, съгласно който в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В.Б.
10.9.2009 г., М.Х.:-Здравейте, интересува ме от колко човека трябва да се състои комисията по трудоустрояване, може ли представител на работодателя да бъде председател, а не самият той и трябва ли непременно в състава да влиза лекар от СТМ.
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за трудоустрояването във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения.
С.А.: Имаме работник назначен като охрана ,работи и нощни смени. Донесе решение на ТЕЛК в противопок. пише да не изпълнява нощен труд. Работодателя не може да му предложи др. работа,но и лицето иска да продължи да изпълнява задълженията си.Ако попълни декларация ,че е съгласен да изпълнява трудовите си задължения въпреки ТЕЛК-а ще може ли да продължи .
Отговор: Ако в експертното решение на ТЕЛК, освен противоказани условия е предвидено и трудоустрояване, следва да предприемете действия за трудоустрояване.Дали работникът или служителят може да продължи да работи на същото работно място е от компетентност на здравните органи. СС
03.11.2009, С.А: Наш служител, който е бил в болнични 6 месеца е подал документи в ТЕЛК. Решението на ТЕЛК се бави вече 2 месеца и не е ясно дали ще го пенсионира по болест или ще му удължи болничните. Как следва да се отразява отсъствието на служителя всеки месец във ведомостите до излизане решението на ТЕЛК. Какви осигуровки следва да се превеждат.
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват лицата по повод на: 1. временна неработоспособност; 2. трайно намалена работоспособност; 3. искане на застрахователи и на застраховани лица; 4. трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност; 5. определяне характера на заболяванията – професионален или общ; 6. други случаи, предвидени в нормативни актове. Поради това, до момента на влизане в сила на експертното решение на ТЕЛК, от което може да се установи и неговото съдържание, е възможно времето на отсъствието на работника или служителя да бъде оформено като ползване на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск, по искане на лицето За повече подробности можете да се обърнете към Министерството н аздравеопазването и Националната агенция за приходите. ПМ/
19.11.2009, Е.: Работя като счетоводител в престижна фирма със собствена политика. Имам нелечим здравословен проблем, който не се влияе от медикаментозно лечение, но ме облекчава кратко раздвижване.3 пъти на ден в работно време се качвах и слизах по 7 стъпала за около 2-3 мин.,но отговорничката ми забрани с мотива, че тя ще бъде наказана. Имаме ли защита от закон?
Отговор: Здравословният Ви проблем трябва да бъде взет от работодателя предвид, ако е доказан със съответната документация от медицинската експертиза, удостоверяваща временна или трайна неработоспособност. Съгласно Кодекса на труда (КТ), необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. В експертните решения на органите на медицинска експертиза (ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК) се включват предписания за необходимостта от трудоустрояване, както и противопоказаните условия на труд. Тези предписания са задължителни както за работодателя, така и за работещия (чл.317 от КТ). В тази връзка е и изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) работодателят да отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност и да предвиди съответните улеснения за тези лица на работните им места при изпълнение на трудовите им функции (чл. 16, ал.1, т. 3 и 4 от ЗЗБУТ). От друга страна, в случай че не сте представили пред работодателя необходимите документи на медицинската експертиза, въпросът Ви може да се отнесе към хипотезата за регламентираните почивки на работещите. Почивките, тяхната продължителност и разпределението им в работния ден следва да се определят с правилника за вътрешния трудов ред. Важно е да се отбележи, че тези почивки не се включват в работното време (чл. 151, ал. 2 от КТ). Ако работата Ви е свързана с видеодисплеи, работодателят трябва да организира трудовата дейност по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за: 1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.); 2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи (чл. 8.на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи).
Накрая искам да завършва с част от отговор на експерт от МТСП, който смятам за особено важен:
Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя – да не го допуска до тази работа.
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Здравословни и безопасни условия на труд » Въпроси и отговори на тема трудоустрояване
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020