Saturday, 15.08.2020, 16:42
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » какво предсравлява клон на зюлнц ? (малко инфо)
какво предсравлява клон на зюлнц ?
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 13:09 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Какво представляват клоновете на местни и чуждестранни ЮЛНЦ?ЗЮЛНЦ предвижда, че ЮЛНЦ могат да имат клонове, без значение дали са български и чуждестранни. За да учреди клон, органът на едно ЮЛНЦ, който има това правомощие според устава, трябва да вземе решение за откриване на клон. Най-често компетентен за такова решение е върховният орган на ЮЛНЦ, но това правомощие може да бъде делегирано и на управителния орган.Клонът, той трябва да бъде вписан в окръжния съд по седалище на ЮЛНЦ. Решението за разкриване на клона трябва да съдържа основните обстоятелства, които според закона подлежат на вписване в съда, които са: наименованието, седалището и адресът на ЮЛНЦ – „майка", седалището и адресът на клона, управителят на клона, както и предвидените ограничения на правомощията и представителната му власт. Клонът не е самостоятелно юридическо лице, а е част от ЮЛНЦ – „майка". Въпреки това той се регистрира по БУЛСТАТ и може да има собствена банкова сметка. Всички действия, които управителят на клона извършва във връзка с дейността на клона, са от името и за сметка на ЮЛНЦ – „майка". Определението на дейността на клона – в частна или обществена полза, следва определението на дейността на ЮЛНЦ – „майка".
Според ЗЮЛНЦ чуждестранни ЮЛНЦ също могат да учредяват клонове в България, ако целите им не противоречат на обществения ред и закона у нас. Клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ се регистрират в окръжните съдилища по техните седалища, като при регистрацията им, освен наименованието, седалището и адресът на ЮЛНЦ – „майка", се заявяват още за вписване: седалището и адресът на клона, управителят на клона, предвидените ограничения на правомощията и представителната му власт, целите на чуждестранното ЮЛНЦ, целите, които чуждестранното ЮЛНЦ ще преследва чрез клона, както и евентуалното определяне на клона за извършване на общественополезна дейност. Няма пречка, клонът на чуждестранно ЮЛНЦ да бъде определен в частна полза. Според КМЧП клонът на ЮЛ се урежда от правото на държавата, в която е регистриран, следователно спрямо клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ в България ще действат разпоредбите на българското право.
Клоновете, определени за извършване на дейност в обществена полза, подлежат на вписване и в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

материалът е взет от BCNL


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 14:59 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Как чужденци могат да извършват дейност с нестопанска цел в България?

Чужденците, които имат желание да извършват дейност с нестопанска цел в България имат различни правни възможности за това. Те могат да бъдат учредители на ЮЛНЦ, да бъдат избрани като членове на органите на ЮЛНЦ, да бъдат назначени като изпълнителни директори или управители в ЮЛНЦ или да бъдат управители на клон на чуждестранно ЮЛНЦ. Всички тези възможности произтичат от липсата на ограничение в ЗЮЛНЦ по отношение на гражданството на лицата, които могат да са учредители, членове на органи или служители на ЮЛНЦ.
Освен това в отделна Наредба № 1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България, издадена от Министерство на правосъдието, са определени условията за издаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България. Според нея лицата с чуждо гражданство следва да подадат молба-декларация до министъра на правосъдието чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България за издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел. Към молбата следва да бъдат приложени и следните документи на български език:
• подробен план за определяне предмета и целта на дейност за срока, за който се иска издаване на разрешение;
• документ, установяващ наличието на финансови средства за постигане целите на дейността;
• препис от решението на съда, ако има съдебна регистрация;
• свидетелство за съдимост;
• медицинско удостоверение;
• други документи, които се изискват по силата на нормативните актове.
Министърът на правосъдието се произнася с решение в едномесечен срок от получаване на документите за издаване на разрешение или отказ, за което се уведомява кандидатът на посочения от него адрес. Разрешението, получено от министъра на правосъдието, е основание за чужденеца, по смисъл на Закона за чужденците в Република България, да получи право на продължително пребиваване у нас, което е със срок до 1 година.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » какво предсравлява клон на зюлнц ? (малко инфо)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020