Saturday, 15.08.2020, 16:19
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » процедура по вписване на ЮЛНЦ в обществена полза в ЦР (малко инфо :))))) и ЦР = централен регистър)
процедура по вписване на ЮЛНЦ в обществена полза в ЦР
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 12:04 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Регистрация на ЮЛ с нестопанска цел В обществена полза в Централният регистър към Министерство на Правосъдието

Първо малко повече информация за Централният регистър (ЦР).
ЦР е създаден през 2001г към Министерство на Правосъдието., с приемане на Закона за ЮЛ с нестопанска цел
ЗЮЛНЦ

Основните функции на регистъра са:
 Да регистрира фондации и сдружения в обществена полза
 Да регистрира клонове в обществена полза, които са учредени от чуждестранни нестопански организации в България
 Да поддържа публичен регистър с актуална информация за вписваните в него фондации, сдружения и клонове;
 Да следи за редовното и навременно подаване на информация от страна на вписаните в него фондации, сдружения и клонове.

Кои организации трябва да се регистрират в ЦР ?

 Новоучредени сдружения и фондации, регистрирани в съда в обществена полза
 Съществуващи сдружения и фондации, които преминават от частна в обществена полза,
 Регистрирани в РБ клонове в обществена полза, учредени от чуждестранни неправителствени организации


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 13:30 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Какви документи се подават?
 Заверен от съда препис от решението за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние в оригинал. (Забележка: Сдруженията и фондациите, които преминават от частна в обществена полза, трябва да представят препис от съдебното решение, за извършената промяна).
 Копие от устава/ или от устройствения акт/ на сдружението или фондацията или копие от решението на чуждестранната организация за учредяване на клон в България. Когато това решение е на чуждестранен език, към него се прилага официален превод.
 Декларация за липса на публични задължения, подписана от всеки един представляващ. Декларацията можете да вземете от тук.
 Декларация за спазването на особените изисквания на закона, подписана от всеки един представляващ. Можете да я изтеглите от тук.
 Правила за осъществяване на дейност в обществена полза
 Копие на временно удостоверение за регистрация в Регистър Булстат или на самата регистрация в Регистър Булстат, ако вече има такава.
Заявление за вписване в регистъра. Прикачвам го като файл на ПДФ. . Подава се на хартия и на електронен носител (Забележка: от текста не става ясно дали тези условия се зачитат алтернативно или кумулативно. Добре е преди да подадете документите, да се осведомите специално за тази част от процедурата)


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 14:10 | Message # 3
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
В какъв срок трябва да се регистрирате в ЦР?

Документите за регистрация в ЦР се подават в двумесечен срок от датата на съдебното решение за вписване на юлнц в обществена полза. Пропускането на срока не е основание за отказ от вписване, т.е. регистрацията може да се извърши и след неговото изтичане.

В какъв срок ЦР вписва ЮЛНЦ в обществена полза ?

14-дневен срок от подаването на документите. ЦР издава или удостоверение за вписване или отказ от вписване. Проверката дали удостоверението за вписване е готово можете да направите на адрес www.justice.government.bg/ngo/search.aspx или на телефон 02/9237321

Ако бъде отказано вписване ЦР следва да ви уведоми за това с официално писмо на адреса, посочен в заявлението за регистрация.

Писмото за отказ може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване. Обжалването се извършва по общия ред на АПК. Ако до 2 седмици след подаване на документите за вписване няма нито отказ, нито удостоверение за вписване, е на лице мълчалив отказ. той може да се обжалва по реда на АПК. Срокът за подаване на жалбата отново е 14-дневен. Започва да тече след като изтекат 2те седмици от подаване на документите за вписване в ЦР.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 14:23 | Message # 4
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Може ли да се кандидатства за повторно вписване след като е получен отказ за вписване от ЦР?

Да, след като пречките и пропуските в документите са отстранени.

Какви са последиците ако сроковете за вписване бъдат пропуснати?

Налага се санкция. Невписването лишава ЮЛНЦ в обществена полза от възможността да ползват определени привилегии:
- данъчни облекчения за своите дарители
-освобождение от местен данък дарение и данък наследство

Невписаните в ЦР не могат да кандидатстват за получаване на държавна субсидия


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 14:32 | Message # 5
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Какви задължения имат вписаните в ЦР организации?

- Всяка година в срок до 31 май да подават до ЦР докад и финансов отчет за дейността си.
- да уведомяват ЦР за настъпили промени в уставите и/или управителните органи
- да искат заличаване на вписването в ЦР, когато организацията е прекратена със съдебно решение

Необходимите документи според рекламната брошурка на bcnl и други, можете да свалите от www.justice.bg/new
Лично аз ви пожелавам успех! не мисля че ще се справите с откриването на нещо, което изглежда го няма там. Ще се опитам да намеря подходящи бланки и ще ги кача тук във форума.

Последици, които настъпват когато вписаните организации не изпълняват задълженията си:

Всяка организация, вписана в ЦР ще бъде заличена когато:
- системно не уведомява ЦР за настъпили промени
-две поредни години не подава актуална информация за дейността си през годината
-извършва противоконституционна дейност
-не си внася данъците , таксите и публичните вземания в срок
-остане с членове под законовия минимум в продължение на 6 и повече месеца.

Заличените организации не могат да ползват привилегиите, които им се дават от статута на обществената полза.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 14:36 | Message # 6
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Къде и как се подават документите?

Може да се подадат в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата с препоръчано писмо или по куриер.

Адресът на деловодството на Министерство на правосъдието е :

София 1040
ул Славянска 1
Работното време е от 9 до 17.30 часа, от Понеделник до Петък

В офиса на ЦР предлагат консултации на място на адрес:
София, ул аксаков 5, ет. 1

дни за консултации:
вторник 10-12 часа и
четвъртък 14-16 часа.

Силно се надявам да сме ви били полезни
Източникът на информация е Български център за нестопанско право. Всички авторски права са запазени.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » процедура по вписване на ЮЛНЦ в обществена полза в ЦР (малко инфо :))))) и ЦР = централен регистър)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020