Saturday, 15.08.2020, 16:43
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » да учредим сдружение
да учредим сдружение
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 15:06 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Според ЗЮЛНЦ учредители на ЮЛНЦ могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Законът не поставя ограничения относно вида на юридическите лица – учредители. Това могат да бъдат всички видове юридически лица, регистрирани съгласно действащото законодателство – търговски дружества, кооперации, други ЮЛНЦ и т.н. Минималният брой учредители, нужни за учредяване на сдружение в частна полза, е три лица. За сдружение в обществена полза е поставен по-висок минимум – седем дееспособни физически или три юридически лица.
За да се учреди едно сдружение, е необходимо да бъде проведено учредително събрание, на което да се вземат три важни решения: единодушното волеизявление за учредяване на конкретното сдружение, единодушно приемане на Устава и определянето на първия състав на управителните органи. Решенията, които се вземат на учредителното събрание, се отразяват в протокол, който следва да бъде подписан от всички учредители.
В протокола трябва да бъдат правно индивидуализирани самите учредители. За физическите лица следва да са посочени три имена и ЕГН, а за юридическите лица – наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, данни за съдебната регистрация и представителството. Възможно е вместо уставът и учредителният протокол да бъдат подписани от всички учредители, тези два документа да се подпишат от председателстващия учредителното събрание и протоколчика (надлежно избрани от учредителното събрание), а учредителите да се подпишат в отделни нарочни списъци (това се прилага при учредяване на сдружения с голям брой учредители).

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Според ЗЮЛНЦ сдружението има винаги двустепенна система от органи – Общо събрание и Управителен съвет (Управител), независимо дали се е определило за осъществяване на дейност в обществена или частна полза. Освен тях според волята на учредителите или на съответния орган, който е оправомощен да взема такова решение, е възможно да бъдат създадени и допълнителни органи.
Общото събрание е върховният орган, а управителният съвет е управителният орган. В закона детайлно са изброен правомощията на Общото събрание на сдружението, като освен тях в устава могат да бъдат предвидени и допълнителни правомощия. Изброяването е изрично, но не е изчерпателно. Правомощията на Общото събрание могат да се групират съобразно техния характер на такива, свързани с устройството на сдружението (в които влизат например решенията за изменението на устава, създаването на клонове) и стратегически, свързани с дейността (сред които са приемането на бюджета, основните насоки на дейността, приемане и освобождаване на членовете на управителния съвет и други).
Най-важните правомощия на Общото събрание не могат да бъдат прехвърлени на друг орган. Това са решенията:
• за изменение и допълнение на устава;
• за избиране и освобождаване на членовете на управителния съвет;
• за преобразуване и прекратяване на сдружението;
• с които се приема отчета за дейността на управителния съвет;
• с които се отменят решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
Друга част от правомощията са прехвърлими, като тяхното упражняване може да бъде предоставено на друг орган - най-често на управителния съвет. Това са правомощията, свързани с приемането на вътрешни правилници, приемането и изключването на членове, вземането на решение за участие в други организации и други.
Управителният съвет е органът, който управлява и ръководи дейността на сдружението. Неговите правомощия са основно свързани с изпълнението на решенията на Общото събрание, представителството на сдружението, разпореждането с имуществото и други. В закона е предвидено, че Управителният съвет има и компетентност по всички въпроси, които не са изрично предвидени в правомощията на друг орган на сдружението.
В закона е посочен минималният брой на членовете на Управителния съвет – 3 лица. Те задължително се избират от върховния орган – Общото събрание. Възможно е измежду членовете на Управителния съвет да бъде избран Председател. Решението за избора му може да бъде взето както от Общото събрание, така и от самия Управителен съвет. Управителният съвет е мандатен орган, като максималният срок, посочен в закона, е 5 години.
Законът позволява функциите на Управителния съвет да се изпълняват от едно лице – Управител. В този случай е нужно да има изрично решение на Общото събрание, както и съответна промяна в устава, която да отрази управлението на сдружението от едноличен орган.

ОБЩО СЪБРАНИЕ:

Законът е предвидил изрични правила относно свикването, провеждането на заседанията, кворума и мнозинството при вземане на решенията на двата основни органа на сдружението – Общо събрание и Управителен съвет.
Общото събрание на сдружението се свиква от Управителния съвет (съответно от Управителя) по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението, като в последния случай, ако Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. Съдът следва да спази процедурата и сроковете за свикване, така както са предвидени в устава. Ако липсва уредба в устава, съдът ще приложи правилата, дадени в закона.
Според последните изменения в ЗЮЛНЦ свикването на Общото събрание чрез Държавен вестник вече не е задължително. За целта в устава на сдружението следва да се уреди изрично процедура за свикване, която може да предвижда, че Общото събрание се свиква чрез разпращане до всички членове на покана със съдържанието, предписано от закона, по пощата, по факс или по друг начин. Когато подобна процедура липсва в устава, свикването следва да стане чрез публикуване на покана в Държавен вестник и чрез поставяне на поканата на мястото за обявления по адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
Ако уставът не разпорежда друго, Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. Законът допуска и спадащ кворум – при липсата на изискуемия кворум (от закона или от устава) събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за изменение и допълнение на Устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението – с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Няма пречка в Устава да се предвидят завишени изисквания за кворум, както и мнозинство при вземането на част от останалите или на всички решения от компетентността на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Инициатива за свикване на Управителния съвет имат Председателят или 1/3 от членовете на Управителния съвет. Ако Председателят не свика заседанието в седмичен срок, то може да се свика от всеки член на Управителния съвет. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове, като тук е изключен принципът на спадащия кворум.
Изрично е посочено, че някои от решенията на Управителния съвет се вземат при определени мнозинства: решенията за разпореждане с имуществото, определянето на реда и извършването на дейността, както и извършването на ликвидацията – с мнозинство (50 % +1) от всички членове, а всички останали решения – с мнозинство от присъстващите. В Устава могат да бъдат предвидени по-високи мнозинства за вземането на тези решения, но не и по-ниски от законово предвидените.
За подпомагане на оперативността на Управителния съвет законът е предвидил облекчени правила за начина на вземане на решения на този орган. Първото улеснение в тази насока е свързано с обявяването за присъстващо на заседание на Управителния съвет на лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Това дава възможност на Управителния съвет да заседава и взема решение с участието на негови членове, които в момента на заседанието се намират в различни точки на света, например чрез конферентна телефонна връзка. Законът изисква гласуването на даден член по телефона да се удостовери в протокола от председателстващия заседанието.
Второто улеснение се свързва с възможността за провеждане на неприсъствено заседание. Според закона, Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове. Това означава, че всички членове следва да се подпишат последователно върху протокола и да изразят съгласие относно обстоятелството, че решението се взема по този начин, а за самото решение могат да гласуват както „за", така и „против". Тази възможност за вземане на решения по този ред е предвидена единствено за Управителния съвет.
Решенията на колективните органи на сдружението следва да се отразяват в протокол, който да установява кога и къде се е провело събранието, при какъв дневен ред, кворум, обсъждания и взети решения (с точно отразяване на гласуването), като документът се подписва или от протоколчика и председателстващия заседанието (избрани в началото), а в някои случаи, когато това е предвидено в устава, и от преброителите на гласовете или от всички присъствали. На практика следва да се възприеме принципът, че без документ (протокол) няма решение.

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В СЪДА:

На вписване в съдебния регистър при регистрация на сдружение подлежат: необходимото съдържание на устава, имената и длъжността на лицата, представляващи ЮЛНЦ, адресът, определението за извършване на общественополезна дейност, както и общият размер на първоначалните вноски (ако са предвидени такива с конкретни размери на Учредителното събрание). В случай, че някое от тези обстоятелства се промени след първоначалната регистрация, промяната следва да бъде отразена и в съдебния регистър чрез последващо вписване. В съда следва да бъдат заявени за вписване и обстоятелствата свързани с преобразуването и прекратяването на ЮЛНЦ, имената или наименованието и адреса на ликвидатора при ликвидация, както и заличаването на ЮЛНЦ от съдебния регистър.

ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ

Основният и задължителен вътрешен акт на сдружението е Уставът.
Учредителите на едно сдружение следва да приемат устав със съдържание, изрично регламентирано в ЗЮЛНЦ. Като цяло няма законова пречка уставът, веднъж удовлетворил законовите изисквания за съдържание, да включва всякакви допълнителни правила, касаещи сдружението, неговите членове, органи, дейност и т.н., стига те да не противоречат на закона или морала, което следва от общите правила в гражданското право.
Отношенията, които се уреждат от устава, имат строго вътрешно организационен характер, т.е. с него се пораждат права и задължения само за членовете на сдружението. Най-общо отношенията, които се регулират с устава, са три групи – организационни, имуществени и неимуществени. Организационните са свързани с начините на функциониране на самото сдружение, което означава структура, правомощия и вземане на решения на органите на управление. Уредбата на имуществените отношения включва правила относно встъпителните имуществени вноски и членския внос на сдружението, управление и разходване на имуществото на сдружението, правила за имуществото при ликвидация и други. Неимуществените отношения са всички отношения в рамките на сдружението, които не са свързани с материални права и задължения – например правото на информация за дейността на сдружението или възможността членовете да се ползват от резултатите от дейността му.
Едно сдружение приема и други вътрешни актове, които са допълнителни, но в същото време са задължителни, защото съществува законово изискване за тяхното приемане. Такива са Правилата и редът за извършване на общественополезна дейност за организациите, които са се определили за извършване на дейност в обществена полза, Правилата за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Правилникът за вътрешния трудов ред и Правилата за здравословни и безопасни условия на труд, когато ЮЛНЦ е работодател.
Приемането на допълнителни вътрешноорганизационни актове, които не са задължителни по закон, изцяло зависи от автономната воля на всяко сдружение. За тях липсва правна уредба и съдържанието им може да е най-разнообразно, стига техните разпоредби да не противоречат на основния вътрешен акт на организацията или на закона и морала. Това следва от общия принцип на свободата на договарянето.

КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕШЕНИЯТ (ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ)

ЗЮЛНЦ, на първо място, предвижда вътрешен контрол върху решенията на органите и възможността за тяхната отмяна. Когато едно решение на управителния съвет или на друг орган е взето в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, то може да бъде оспорено пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган. Законът предвижда, че искането за оспорване на решението трябва да бъде отправено в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на неговото вземане.
На следващо място законът предвижда и възможност за съдебен контрол върху решенията на Общото събрание на сдружението по отношения на тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
Възможност да заведе подобен иск има всеки член на сдружението или негов орган, както и прокурорът, което трябва да стане в предвидените от закона срокове – в едномесечен от узнаването за решението, но не по-късно от една година от датата на неговото вземане. Ако се установи незаконосъобразност или несъответствие с устава, съдът отменя обжалваното решение, но не може на негово място да постанови друго, защото няма компетентността да решава вместо органите на юридическото лице с нестопанска цел, както и не може да задължи органа да приеме конкретно решение.

MАТЕРИАЛИТЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НА BCNL


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » да учредим сдружение
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020