Monday, 21.06.2021, 21:47
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » ФОНДАЦИЯ (УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ)
ФОНДАЦИЯ
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 15:10 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт приживе или по случай на смърт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Учредител/и на фондация могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, като тук законът не е поставил изискване за броя на учредители при фондациите в частна или в обществена полза.
Най-важният акт при учредяване на фондацията е безвъзмездното предоставяне на имущество. Приживе това става с дарение, което трябва да бъде извършено в писмена форма с нотариална заверка на подписа. По случай на смърт учредяването става чрез завещание.
Едностранният акт винаги трябва да съдържа необходимите изисквания на учредителния акт според закона, които като минимум са целите и предоставеното имущество. Имуществото, което се предоставя, не е ограничено до право на собственост върху движима или недвижима вещ и може да бъде всякакво друго вещно или облигационно право, имуществено авторско право и т. н. Липсва и изискване за минимална парична равностойност на предоставеното имущество.
Учредителният акт може да бъде отменен. Правото за отмяна е ограничено в две посоки – отмяна може да извърши единствено учредителят и това право не преминава върху неговите наследници.
Учредителят може да поиска отмяна до възникване на фондацията.
След вписването й в регистъра, ако волята на учредителя е опорочена, той ще трябва да предяви срещу фондацията иск за унищожаване, като тук ще важат общите правила за унищожаване при едностранна сделка по Закона за задълженията и договорите.
Когато при учредяването на Фондация се предоставя безвъзмездно определена сума пари, за да се удостовери пред регистърния съд това обстоятелство, е необходимо откриването на набирателна сметка в банка, която издава уведомително писмо, че е предоставена определена сума пари за учредяването на конкретната фондация.

запазените права при фондацията

Само при фондациите е предвиден един особен правен институт – запазените права на учредителя. При учредяването на сдружението, в устава, който представлява многостранна сделка между неговите учредители, може да се предвидят определени привилегии за тях, като например право на членство в управителния съвет без ограничение в броя на мандатите, но това не представляват едностранно запазени права, каквито има при фондацията, а договорни права, произтичащи от самия устав.
При учредяването на фондация учредителят може да запази за себе си или за посочено от него друго лице определени правомощия, с които да гарантира по-нататъшно спазване на волята си. Законът не определя колко и какви по обем следва да бъдат запазените права. Наложилите се в практиката запазени права са: измененията на учредителния акт, решението за прекратяване или преобразуване на организацията и в някои случай – избора на членовете на органите на фондацията. Когато има запазени права, но учредителят или посоченото от него лице не може да ги упражнява по определена причина (ако почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под пълно запрещение, или прекратен, ако е юридическо лице), ако учредителят не е предвидил друго, те преминават за упражняване към съответния орган на фондацията, а не се наследяват. Също така, ако учредителят или определеното от него лице, не упражняват правата си с необходимата грижа или са в трайна невъзможност (която е за срок повече от 6 месеца) да направят това, съдът по регистрация по искане на управителния орган може да постанови техните правомощия да бъдат предоставени на съответния орган за определен период от време или завинаги според преценката на съда. За разлика от първата хипотеза, където автоматично преминават правата, във втория случай задължително следва да има решение на съда за преминаване упражняването на запазените права.

вземане решенията във фондацията

По отношение на фондацията, законът е значително по-лаконичен в сравнение с уредбата на сдружението. Органите на фондацията не са ограничени от закона нито по тяхното наименование, нито по брой, нито по отношение на броя на техните членове.
Във всички случаи фондацията следва да има поне един орган – управителен, който да управлява организацията и да изразява волята й.
Този орган може да бъде както едноличен, така и колективен. Когато обаче фондацията се е определила за осъществяване на дейност в обществена полза, задължително тя следва да има двустепенна система на органите – като минимум един върховен колективен орган и един управителен (колективен или едноличен), които следва да имат правомощия като тези на съответните органи на сдружението – Общо събрание и Управителен съвет.
Законът не определя наименованията на органите на фондацията, за разлика от уредбата на сдружението. В практиката са се наложили няколко по-популярни названия: за върховен орган – Настоятелство, Съвет на фондацията, Съвет на учредителите, Съвет на дарителите, Върховен съвет, а за управителния орган – Директор, Управител или Управителен съвет. Важно е наименованието на съответния орган да не въвежда в заблуждение относно неговото място в структурата на организацията и правомощията му.
Както при сдружението, така и при фондацията законът не забранява създаването на всякакви други допълнителни органи. Определянето на техния статут, регулирането на техните правомощия, реда за включване на лицата в техния състав и други става с учредителния акт. Тези органи могат да са както колективни, така и еднолични.

Как вземат решения органите на фондацията?

Според закона, когато в учредителния акт на една фондация е предвиден повече от един орган, законът определя, че правилата за Общото събрание и Управителния съвет при сдружение се прилагат съответно за органите на фондацията. Това касае най-вече прилагането на правилата за правомощията и функционирането на органите. В практиката се е наложило, че при органите на фондацията задължително се спазват квалифицираните мнозинства при вземането на решенията съответно на върховния и управителния орган. Независимо че законът е лаконичен по отношение на правилата за свикване и вземане на решения на органите на фондацията, следва в учредителния акт тези правила да бъдат разписани ясно: ред за свикване, заседания, правомощия, кворум, мнозинства.
При фондациите за разлика от сдруженията не е предвидено ограничаване на правото на глас при вземане на решения, които касаят свързани лица. Възможно е обаче, това да бъде изрично уредено в основния акт. Същото се отнася и за възможността за неприсъствени решения на управителния орган, както и за института на спадащия кворум – за да действат следва да са уредени в учредителния акт.

Какво следва да се заяви за вписване в съда при регистрацията на фондация?

Подобно на уредбата на сдружението, при регистрация на фондацията следва да се заявят следните обстоятелства за вписване: необходимото съдържание на учредителния акт, имената и длъжността на лицата, представляващи ЮЛНЦ (съдът обикновено вписва вида на органите на управление и лицата представляващи и управляващи юридическото лице), адресът, определението за извършване на общественополезна дейност, както и размерът на учредителното дарение.

вътрешноорганизационни актове на фондацията

Основният вътрешен акт при фондацията е учредителният акт. В закона е посочено необходимото съдържание на учредителния акт.
Особеностите при него са такива, че докато при сдружението всички елементи, включени в необходимото съдържание на устава следва да бъдат приети от учредителите, при фондацията е възможно учредителят да определи в своя едностранен акт единствено целите и предоставеното имущество, което е достатъчно за действителността на акта. Останалите елементи могат да бъдат допълнени впоследствие от овластено от учредителя лице, от изпълнителя на завещанието или наследника, когато учредителят е починал, от друго лице, което би се ползвало от дейността на фондацията, и съдът да направи вписването.
Учредителният акт включва две основни части – имуществена и организационна. Имуществената част е тази, в която се описват размерът и видът на едностранно предоставеното имущество, с което се учредява фондацията. Организационната част на учредителния акт включва всички елементи, които съдържа един устав на сдружение - цели и средства за тяхното постигане; орган или органи на управление и правомощия; имущество, набиране и разходване на средства; други разпоредби.
Практиката е изработила определени правила за това какво трябва да съдържа учредителният акт. За по-голяма яснота се създават два отделни документа, които в своята цялост образуват основния вътрешен акт на фондацията. Първият документ представлява учредителен акт на дарение, който закрепва единствено акта на безвъзмездно предоставяне на имущество за учредяването на фондация с определени правни белези – наименование, седалище, адрес на управление, органи и състав на органите. В него се съдържа и изразена воля за приемане на втория документ, който е устройствен акт – аналогичен по съдържание на устава при сдружението, в който се съдържат всички организационни правила и който представлява неразделна част от учредителния акт на дарение.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » ФОНДАЦИЯ (УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2021