Tuesday, 04.08.2020, 10:49
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Съдебно разбирателство » Несеквестируеми вещи по смисъла на ГПК
Несеквестируеми вещи по смисъла на ГПК
BoyanovaDate: Friday, 17.02.2012, 12:33 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Във връзка със зачестилите принудителни изпълнения в последните години, получихме запитване на лични съобщения върху какво може да бъде насочено изпълнението. Нашият отговор е "върху секвестируемото имущество на длъжника", което от своя страна поражда въпросът "върху какво не може?" или перефразирано "Коя частна собственост и доход на длъжника е "спасена" от запор и публична продан ? "

На този въпрос отговаря ГПК. Можете да прочетете материалите по-долу, преди да се консултирате с адвокат.

Несеквестируеми вещи

Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице:

1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;

2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;

3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;

4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;

5. земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;

6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;

7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;

8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.

Отпадане на несеквестируемостта

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 445. (1) От забраните по чл. 444 не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.

(2) От забраните по чл. 444, т. 5 и 7 не могат да се ползват:

1. длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети;

2. длъжниците за случаи, предвидени със закон.

Несеквестируем доход

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Недействителност на отказ от закрила

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 447. Всеки отказ на длъжника от закрилата по чл. 444 и 446 е недействителен.

Задължение за деклариране на имуществото и доходите

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 448. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако у длъжника не бъде намерено секвестируемо имущество, продажбата на което да покрие разноските по изпълнението, той е длъжен да се яви пред районния съдия и да декларира цялото си имущество и всичките си доходи. Липсата на достатъчно имущество се установява в протокол.

(2) По искане на съдебния изпълнител районният съдия насрочва заседание за явяване на длъжника и взискателя.

(3) Ако длъжникът не се яви, съдът постановява принудителното му довеждане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Задължението за явяване и представяне на декларация и отговорността за неизпълнението на тези задължения се посочват в призовката до длъжника.

Едновременни действия с поканата за доброволно изпълнение

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 449. (1) Когато изпълнението се насочва върху движима или недвижима вещ, в поканата за доброволно изпълнение се посочва и денят, в който ще се извърши описът. Той може да се извърши и в срока за доброволно изпълнение.

(2) Когато изпълнението се насочва върху имот едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, в която се посочва имотът, съдебният изпълнител изпраща писмо до службата по вписванията за вписване на възбрана върху този имот.

Запор върху движима вещ или вземане

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 450. (1) Запор върху движима вещ се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител.

(2) Запор върху движима вещ или вземане на длъжника може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.

(3) Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение съгласно чл. 507.

Действие на запора и на възбраната по отношение на длъжника

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 451. (1) От момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта.

(2) Последиците по ал. 1 настъпват за длъжника от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, когато изпълнението е насочено върху движима или недвижима вещ и тази вещ е посочена в поканата.

Действие на запора и на възбраната по отношение на взискателя

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 452. (1) Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори, освен ако третото лице - приобретател, може да се позове на чл. 78 от Закона за собствеността.

(2) Когато изпълнението е насочено върху имот, недействителността има действие само за извършените след вписването на възбраната разпореждания.

(3) Взискателят и присъединилите се кредитори могат да искат плащане от третото задължено лице въпреки плащането, което то е направило на длъжника, след като му е било връчено запорното съобщение. Лицата от органите на управление на третото задължено лице отговарят солидарно с него.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 17.02.2012, 12:38 | Message # 2
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
НАРЕДБА ЗА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ДЛЪЖНИКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВОТО

http://lex.bg/laws/ldoc/2135580796


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 14:27 | Message # 3
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
НАРЕДБА ЗА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ДЛЪЖНИКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВОТО
В сила от 01.03.2008 г.
Приета с ПМС № 31 от 15.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 1. С наредбата се определя жилищната нужда на длъжника и членовете на неговото семейството при насочено принудително изпълнение върху жилището на длъжника съгласно чл. 444, т. 7, предл. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 2. (1) Определят се следните норми за жилищни нужди на длъжника и членовете на неговото семейство:

1. на едночленно семейство - 25 кв. м жилищна площ;

2. на двучленно семейство - 40 кв. м жилищна площ;

3. на тричленно семейство - 55 кв. м жилищна площ;

4. на четиричленно семейство - 70 кв. м жилищна площ;

5. на семейство с 5 и повече членове - по 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове.

(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

(3) За задоволяване на специфични нужди към жилищната площ по ал. 1 и 2 може да се включи допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м, когато член от семейството страда от болест, която дава право на самостоятелна стая за живеене, съгласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) Жилищната площ по наредбата се определя като сбор от площите на помещенията в жилището, предназначени за обитаване - дневни, спални, детски стаи и трапезарии (когато има кухня с място за хранене), измерени по вътрешния контур на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.

(2) В площта по ал. 1 не се включват: кухненските боксове, самостоятелните кухни, трапезариите (когато няма кухня с място за хранене), вестибюлите без пряко осветление, нишите за спане, както и обслужващите и спомагателните помещения - бани, тоалетни, преддверия, коридори, килери, складове, изби, тавански помещения и други подобни.

Заключителни разпоредби

§ 2. (В сила от 26.02.2008 г.) До влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 1 март 2008 г.) министърът на здравеопазването утвърждава списък на болестите, които дават право на самостоятелна стая за живеене.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 444, т. 7, предл. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Съдебно разбирателство » Несеквестируеми вещи по смисъла на ГПК
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020