Tuesday, 04.08.2020, 11:21
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
MuchakovaDate: Thursday, 16.02.2012, 18:17 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Здравейте читатели на фирмения форум на Веста Консулт- счетоводна къща.
С оглед на полето си на дейност в сектора на услугите, често получаваме различни запитвания на тема ”Несъстоятелност”, която е силно наболяла в условията на продължителна финансова криза.
Прави ни впечатление, че собствениците много често започват да се „крият” от кредиторите си или да не отговарят на телефонни обаждания. Хубаво е да се има предвид, че кредитори най- често се оказват доставчици на стоки и услуги или банкови институции.
Всички сме единодушни, че честите обаждания с искане за незабавно и цялостно плащане са неприятни, а издължаването не винаги възможно. Не рядко т.нар. длъжници също не могат да съберат постъпленията си от своите контрагенти.
В този случай единственото разумно решение е длъжникът да се посъветва с адвокат, но кога ?

Надявам се с тази статия да внеса яснота за процедурата по несъстоятелност и да бъда полезна както на длъжащите, така и на тези, които очакват да получат плащанията си.
Тъй като статията ще е дълга, ще я разделя тематично на части. Приятно четене!

Материалите за следващите статии са взаимствани от "Търговско право", автори проф. Емил Златарев и проф. Веселин Христофоров, издателство Сиела и се разпространяват чрез този сайт с некомерсиална цел.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 16.02.2012, 18:33 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Какво представлява несъстоятелността? Понятие за несъстоятелност и търговска неплатежоспособност


1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОНЯТИЕТО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Представлява фактическо състояние на търговеца- длъжник (под търговец в общия случай се разбира търговско дружество (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, СД, КД ) или едноличен търговец (ЕТ)). Търговецът е в невъзможност да плати дълговете си .
Несъстоятелност в правото има няколко значения:
а) съвкупност от законови норми , които уреждат специфични отношения в търговското право, свързани с неплатежоспособността на търговците
б) Състоянието на търговеца
в) Самото производство

2. Правна същност на Несъстоятелността

Съдържа основно норми от процесуален характер. представлява универсален способ за принудително изпълнение , но се различава от останалите. Несъстоятелността засяга цялото имущество на неплатежоспособния длъжник


3. Етапи на протичане на производството по несъстоятелност

1) ЕТАП

След подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност и е надлежно сезиран(по-нататък ще изясня кой подава молбата и как следва да бъде прозната отхвърлена от съда или оттеглена и пр. ) , Съдът установява неплатежоспособността.
Определя я с решение, което бележи началото на производството.

2) ЕТАП

Длъжникът може да продължи дейността си под надзора на синдик (но може и да не я продължи, ще изясня тази тематика по-нататък)

3) ЕТАП
Кредиторите предявяват писмено вземанията си пред съда по несъстоятелността , а синдикът започва да събира паричните вземания на длъжника (т.е. да ги събира от тези, които му дължат), като така попълва масата на несъстоятелността.

4) ЕТАП
Имуществото на дружеството на търговеца-длъжник (ако има такова) се осребрява, за да бъдат платени дълговете му, в едно със разноските по несъстоятелността (ще има коментар какви са разноските по-нататък). След като разноските бъдат платени, останалата сума се разпределя между кредиторите, когато са от един и същи ред, определен в закона.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 16.02.2012, 18:48 | Message # 3
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


1. Предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност

На първо място длъжникът трябва да е търговец, по смисъла на ТЗ (Търговския закон)
Успоредно с това трябва да е неплатежоспособен. Двете условия трябва да съществуват заедно и едновременно.

Ще направя отклонение, като обясня какво се има предвид под "търговец" съвсем накратко:
1) дееспособно физическо лице (едноличен търговец) или юридическо лице;
2) да извършва сделки по знанятие;
3) това да са сделките , посочени в ТЗ,
4) да е вписан в търговския регистър като търговец

а) НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ИЛИ СВЪРХЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Основанията, за откриване на производство по несъстоятелност са изброени в ТЗ и са 2 на брой: неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост.
Първо ще се спрем на неплатежоспособността. Тя е на лице когато длъжника е спрял да плаща изцяло или когато длъжникът може да плаща вземанията само на определени кредитори

Съществуват някои изключения от това общо правило.
- търговци- публични предприятия. Те не изпадат в несъстоятелност. Те упражняват държавен монопол, примерно като Булгартабак ЕАД. В това чиско принадлежат и предприятията чието създаване е осъществено с особен закон.

- банки и застрахователи- за тях има различна процедура, уредена по друг начин и в друг закон;

- Някои особени групи длъжници, като на тях няма да отделя внимание. само ще ги маркирам като ги изброя. Такива са: подставени лица или т.нар сламен човек; неограничено отговорните съдружници в СД, КД, КДА; почина Едноличен търговец (ЕТ) който може да е (но може и да не е ) заличен в ТР

- заличен в ТР неограничено отговорен съдружник

- неплатежоспособни търговски дружества, които са в процедура по ликвидаця

(моля да не се бъркат понятията ликвидация и несъстоятелност. По натам ще публикувам тема и за ликвидацията)Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 16.02.2012, 19:05 | Message # 4
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Кой е компетентния орган по несъстоятелността? Чия е инициативата?

1. Компетентен съд

Винаги компетентния съд се определя според правлата на подсъдността. Това е окръжният съд по седалище на длъжника към момента на подаване на молбата . Компетентността в случая не зависи от размера на масата на несъстоятелността.

Освен да открие производството по несъстоятелност, съдът има и други правомощия
- решава спорове , като например за недействителни действия и сделки;
- разпорежда се за извършването на охранителни действия
- допуска обезпечения

2. Какво представлява масата на несъстоятелността?

Тя включва всички имуществени права на длъжникакъм датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и придобитите след това.
Ако длъжникът е ЕТ или СД< КД< КДА , тогава се включва в състава и цялото секвестируемо имущество на едноличния търговец- физическо лице, респективно на неограничено отговорния съдружник. Ако той/ тя се намират в брак, тогава в състава на масата влиза 1/2 от Съпружеската имуществена общност (сио).

СИО обхваща правото на собственост върху вещи, правата върху вещи, паричните влогове, придобити по време на брака. В този ред на мисли за да се предпази цялостта на масата на несъстоятелността, ТЗ обявява за недействителна всяка делба, направена в 6 месечен срок преди началната дата на неплатежоспособността.

Несеквестируемото имущество не влиза в състава на масата.

3. ИНИЦИАТИВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Тя може започне по инициатива на неколко групи лица.

1) Длъжника (или негов управителен орган), или неограничено отговорен съдружник. Според българското законодателство за длъжника това е едно субективно задължение. Неговото неизпълнение води до солидарна отговорност пред кредиторите за причинени вреди от забавата. Несъстоятелността трябва да се обяви от длъжника в срок от 30 календарни дни след изпадането в неплатежоспособност.

2) Кредитор по търговска сделка (т.е. само някой, който е страна по правоотношение, като по този начин се изключват низходящи, възходящи и съпруг).
3. Агенция за държавни вземания
4. Ликвидатор, ако дружеството е в процес на ликвидация.

Молбата на всеки от 4те групи лица е различна и с различни изисквания. На тях ще се спра по-долу.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОЛБАТА НА ДЛЪЖНИКА

Към молбата следва да се приложат редица документи. Тайива са:
- Препис от последния годишен счетоводен отчет, заедно с баланса.
- Баланс към датата на подаване на молбата за започване на производство по несъстоятелност;
- Опис и оценка на активите и пасивите на дружеството;
- Списък на кредиторите;
- За ЕТ или неограничено отговорния съдружник в СД/КД/КДА съществува едно допълнително изискване- опис на личното имущество

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОЛБАТА НА КРЕДИТОРА

Молбата на кредитора следва да се съобрази с общия исков ред по ГПК. Особено в случая е петитумът. Ислът НЕ Е ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ВЗЕМАНЕ , а за ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО!!!
Успоредно с това се правят следните приложения:
- Доказателство, че кредиторът е уведомил НАП;
Успоредно с това може да се направят „факултативни” или с други думи казано незадължителни приложения. Такива могат да бъдат:
- План за оздравяване на дружеството чрез отсрочване, разсрочване и опрощаване на задължения, реорганизация на предприятието и пр.

Важно е да се имат предвид давностните срокове по задълженията. Докато трае производството по несъстоятелност, давността спира да тече! Ако молбата за спиране на производството бъде отхвърлена с влязло в сила решение, давността не се счита за прекъсвана, но действието на спирането й се запазва!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 16.02.2012, 21:58 | Message # 5
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕТО
Решенията трябва да са съобразени с общия исков ред по ГПК. Съдът може да постанови три вида решения по молба за започване на производство по несъстоятелност.

1) Решение за отйриване на производството. Нарича се още обявително или декларативно. С него окръжният съд констатира неплатежоспособността (респ. Свръхзадлъжнялостта ). С решението се :
a. Обявява се неплатежоспособността , респ. Свръхзадлъжнялостта;
b. Открива се производството по несъстоятелност;
c. Назначава се временен синдик;
d. Допуска се обезпечение (вкл и чрез налагане на запори и др способи);
e. Определя се датата на първото събиране на кредиторите (, което трябва да се състои до един 1 месец от постановяването на решението)

Решението трябва да включва дата та и мястото на постановяването му. Съдът може да прекрати дейността на длъжника със същото решение или по-късно, но не и преди изтичането на срока за оздравителния план.
Решението има действие по отношение на всички. Подлежи на незабавно изпълнение, въпреки че това не прегражда обжалването му (което може да се направи в 7 дневен срок от постановяването или от датата на съобщението). Решението организира всички всички принудителни актове в едно общо принудително изпълнение. Има сила спрямо всички. Това обяснява необходимостта от вписване в ТР
Решението , както вече споменахме е обявително / декларативно. С него НЕ СЕ пораждат права. Само се констатира съществуването им. Това е по отношение на всички лица. По отношение на самата несъстоятелност решението на окръжния съд има КОНСТАТИВНО ЗНАЧЕНИЕ . ТО Я СЪЗДАВА.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 16.02.2012, 22:41 | Message # 6
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
2) Решение за отхвърляне на молбата. За такова решение има три възможни хипотези.

1) ХИПОТЕЗА ПЪРВА

Съдът установява, че затруднението на длъжника е временно и не застрашава интересите на кредиторите.

2) ХИПОТЕЗА ВТОРА

Съдът установява, че длъжникът притежава достатъчно имущество, с което да покрие задълженията си.

3) ХИПОТЕЗА ТРЕТА

Тя е комбинация от Хипотези 1 и 2, т.е. съдът следва да установи от една страна, че длъжникът има само временни затруднения и от друга страна, че имуществото му е достатъчно, за да покрие задълженията си.

Когато молбата за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена от съда, длъжникът има различни възможности за защита.

На първо място той има право на обезщетение заради причинените вреди, които са праяка и непосредствена последица от молбата за откриване на производството, подадена от кредитора.

Обезщетението може да е за умишлени действия или за груба небрежност.

Когато длъжникът претендира за неимуществени вреди, то същите се определят от съда по справедливост.

Когато молбата за откриване на производството е подадена от група кредитори, те носят солидарна отговорност за причинените вреди и щети.

Когато съдът установи, че длъжникът сам е допринесъл за настъпването на вредите, той намалява размерът на обезщетението.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 16.02.2012, 22:42 | Message # 7
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
3) Решение за прекратяване на производството

Такова решение се постановява единсвено, когато имуществото на длъжника, което влиза в масата на несъстоятелността, не е достатъчно , за да покрие първоначалните разноски по откриване на производството.

В този случай съдът определя сума, която следва да се предплати от заинтересиваните лица и посочва срок за нейното внасяне. Съдът се произнася с ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КОЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ , нито на принудително изпълнение. В определението на съда само се посочват последиците от неизпълнението.

Първата последица е, че съдът се произнася с РЕШЕНИЕ, с което:

- обявява длъжника за неплатежоспособен, респективно свръхзадлъжнял.

- определя началната дата на неплатежоспособността , респективно свръх задлъжнялостта

- допуска налагането на запори и други обезпечителни мерки ;

- прекратява дейността на длъжника;

- обявява длъжника в несъстоятелност

- СПИРА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

При това решение съдът НЕ ПОСТАНОВЯВА ЗАЛИЧАВАНЕ на търговеца от търговският регистър. В срок от една година производството може да бъде възобновено по молба на длъжника или на заинтересован(и) кредитор (и). За възобновяването се изисква достатъчно имущество или депозирането на необходимата сума пари, определена от съда.

Ако в този едногодишен срок не се направи искане за възобновяване на производството и срокът изтече, съдът следва да прекрати производството и да заличи търговеца от Търговския регистър.

Ако в едногодишния срок се установи наличието на имущество и/или се депозира сума, но те се окажат недостатъчни за покриване на съдебните разноски и други разходи по производството, то може да бъде възобновено, но в крайна сметка следва същият резултат.

За да може да се осъществи производство по несъстоятоятелност следва да могат да се покрият поне следния минимум разходи:
- държавна такса за откриването на производството;
- възнаграждение на синдика:
- работни заплати на персонала;
- оценител на масата на несъстоятелността;
- издръжка на длъжника и семейството му

ОБЖАЛВАНЕ

Всички решения и определения на окръжния съд по несъстоятелността са обжалваеми пред ВКС по реда на чл. 19 а от ГПК. Съдът образува дело в деня на подаване на жалбата, но най - късно на следващия ден. Акта на съда трябва да се постанови в 14 дневен срок от датата на заседанието.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 15:38 | Message # 8
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
А сега, както Ви обещах в началото, ще се спра по-подробно на производството по несъстоятелност, след като вече сме изяснили основните участници, тяхните права и субективни задължения, както и тяхните възможности за защшита, компетентните органи и пр.

Началният момент на производството по несъстоятелност настъпва с подаването на молбатадо компетентния съд. Според това кой я подава (кредитор или длъжник), съществуват различия в сроковете за разглеждането й.

Така например, когато молбата е подадена от самия длъжник, следва да бъде разгледана веднага в закрито заседание.

Когато молбата се подаде от кредитор, тя се разглежда в 14-дневен срок от подаването си при закрити врата. На заседанието следва да се явят молителя и длъжника. До приключване на първото заседание могат да се правят възражения и да се представят писмени доказателства.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

От началото на производството до постановяването на решение могат да изтекат три месеца. С цел да се опазят интересите на кредиторите, съдът може да наложи (по молба на кредитор или служебно сам)определени мерки като:

- назначаване на временен синдик (предварително),
- да приложи обезпечителни мерки като налагане на запори, възбрани и пр;
- да допусне предвидените в закона мерки за обезпечаването на имуществото на длъжника;
- да разпореди запечатването му, при опасност от разпиляване и пр.

Обитаемите жилища не подлежат на запечатване, както и помещения , нужни за продължителната дейност, както и бързо развалящите се вещи (стоки).

Ако кредитора подаде молба с искане за налагане на обезпечение, съдът я уважава, при условие, че към нея има приложени писмени доказателства, или ако кредитора предостави обезпечение в определения от съда размер. Наложените мерки ползват всички кредитори на несъстоятелността. По своя преценка съдът може да отмени предварителните обезпечителни мерки. Същите се смятат за отменени и когато молбата за откриване на производствотот бъде отхвърлена с влязло в сила решение.

Определението на съда за налагане обезпечителни мерки подлежи на незабавно изпълнение. Може да се обжалва в 7 дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението. Определенията за налагане на обезпечителни мерки се обжалват пред ВКС.

Решението за предвиждане на обезпечителни мерки има действие до датата на откриване на производството по несъстоятелност. Ако съдът намери за необходимо, може да продължи действието на мерките , като има възможност да прибави към тях и нови мерки.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 17:46 | Message # 9
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
РЕШЕНИЯ НА СЪДА

Решенията на съда трябва да бъдат съобразени с общите изисквания на ГПК(189) за съдебни решения, във връзка с чл. 612 ТЗ.

621 а ТЗ установява особени правила за производство по несъстоятелност и за съдържанието на решенията. Съдът може да постанови 3 вида решения:
А) Решение за откриване на производство по несъстоятелност (декларативно/обявително);
Б) Решение за отхвърляне на молбата
В) Решение за прекратяване на производството
(обърнато им е внимание в Messagr 5,6, и 7)

Разноски: Te са в message 7

Решенията на съда подлежат на вписване в Тъурговският регисър (ТР) и могат да се обжалват в 7 дневен срок. В ТР се вписват и всички останали решения по 622, ТЗ

Quote
ВПИСВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2006 Г.)

Чл. 622. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Решенията на съда по чл. 272а, ал. 1, чл. 630, 632, 641, чл. 705, ал. 2, чл. 707, чл. 709, ал. 1, чл. 710, чл. 713, ал. 2, чл. 735, 740, чл. 744, ал. 1 и чл. 755 се вписват в търговския регистър.ОБЖАЛВАНЕ

Решенията и определенията свързани със производството по несъстоятъелност, както и тези по чл. 613 а ТЗ , се обжалват по реда на ГПК пред ВКС

Съдът образува делото в деня на подаването на жалбата или най-късно на следващия работен ден. Постановяването на акта е в 14 дневен срок от датата на заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020