Saturday, 15.08.2020, 16:42
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ PART 2
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ PART 2
MuchakovaDate: Monday, 20.02.2012, 16:36 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
След като публикувах достатъчно материали за това какви правоотношения се срещат по време на производството по несъстоятелност между страните,кои са компетентните органи и пр., мога да започна отделна тема, в която да обърна внимание на процедурата като цяло.

Нека първо да се спрем на фигурата на синдика.

Както търговските дружества по време на нормалното си функциониране имат управителен орган (управител, управителен съвет за Е/ООД, борд на директорите, съвет на директорите за АД), така и дружествата изпаднали в несъстоятелност имат своя управителен орган. Нарича се синдик.

Синдикът е най-важният от органите на управление. Въвеждането на тази правна фигура е наложително. Произтича от решенията на съда, с които последния ограничава или направо лишава длъжника от възможност да управлява дружеството и да се разпорежда с имуществото му.

На първо място трябва да се има предвид, че синдикът е под контрола на съда. Той е физическо лице (може и да са няколко , като тогава всички решения трябва да се взимат единодушно). Към него има и други изисквания. Той трябва да има висше икономическо или юридическо образование и не по-малко от 3 г стаж по специалността си. Името му трябва да бъде включено в утвърден списък, който се публикува в ДВ.
Освен тези, съществуват и други изисквания:
- да не е осъждан;
- да няма родство с длъжника или кредитор;
- да не е кредитор в производство по несъстоятелност или невъзстановен в правата си несъстоятелен;
- да не е освобождаван като синдик поради несправяне;
- да не е изключван от списъците , освен по собствено желание.

Част от личните задължения на синдика са да повишава професионалната си квалификация, за което прави ежегодни вноски и посещава курсове. Те са задължителни!

Как се назначава и освобождава синдик?

Синдикът се назначава от съдът по несъстоятелността и по предложение на първото събрание на кредиторите. Лицето трябва да даде писмено съгласие да изпълнява тази длъжност. Съдът следи служебно дали лицето отговаря на законовите изисквания. След обявяване на назначението, лицето се вписва в съответния съдебен регистър и се публикува в ДВ.

Синдикът се освобождава с приключване на несъстоятелността. Има и други основания за освобождаване:
- по негово писмено съгласие;
- поставяне под запрещение;
- по искане на кредиторите с 2/3 от размера на вземането;
- фактическа невъзможност за осъществяване на работата;
- смърт ;
- когато спре да отговаря на изискванията;

Правно положение на синдика

Според някой автори то е като на длъжностно лице. Тази теория се подкрепя от факта, че действията му са в обществен интерес.

Според друга теория, положението му е като на представител, който може да представлява различни субекти, според различните мнения:
- масата на несъстоятелността;
- кредиторите;
- несъстоятелния длъжник;
- както кредиторите, така и длъжника;

В крайна сметка той представлява предприятието и управлява текущите му дела. Всички държавни органи и организации са длъжни да оказват съдействие на синдика. От него се изисква да полага грижата на добър търговец.
Не може да преупълномощава друго лице с правомощията си;
Записва в прономерован, прошнурован и заверен от съда дневник действията си; Ако лицата са повече от едно, решенията им се описват в дневника, разногласията също. Представя на съда отчет за дейността си; Получава възнаграждение- текущо и окончателно.Възнаграждението се определя от събранието на кредиторите.

Ограничения и отговорности на синдика

- не може да сключва сделки със себе си;
- той или негови родственици не могат да придобиват права и вещи от масата на несъстоятелността
- длъжен е да пази тайна
- носи отговорност за неизпълнение или лошо изпълнение (глоба, която се определя от съда)

След като приключи дейността си, синдикът представя отчет пред съда за свършената работа. Срокът за представянето му се определя от съда.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Monday, 20.02.2012, 17:51 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ВРЕМЕНЕН СИНДИК

Назначава се от съда с решението за откриване на производство по несъстоятелност. Той е временен, защото синдикът следва да се ползва с доверието на кредиторите, но съдът с решението си назначава синдик, който не е избран от кредиторите. Те могат по желание да го сменят. Именно за това с откриването на производството , назначеният синдик е временен. Освобождаването му става с назначаването на лицето, избрано за синдик от първия съвет на кредиторите.

Временният синдик свиква съвета не по-късно от един месец след откриването на производството по несъстоятелност.

ПРАВОМОЩИЯ НА ВРЕМЕННИЯ СИНДИК

Временния синдик притежава същите правомощия, каквито ТЗ възлага на постоянния. Освен това е натоварен с някои допълнителни задължения:
- в 14 дневен срок от откриването на производството състав списък с кредиторите;
- заверено от него извлечение на търговските книги;
- писмен доклад за причините за неплатежоспособността.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Monday, 20.02.2012, 17:58 | Message # 3
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Събранието на кредиторите е вторият орган, който участва в производството.

Първото събрание на кредиторите се провежда на дата , определена в съдебното решение за откриване на производството. Ръководи се от съдията по несъстоятелността. Участват кредиторите , включени в списъка на временния синдик.Трябва да присъстват най-малко двама кредитори от списъка. (изключение: когато кредиторът е само един). Участието е лично или чрез надлежно упълномощаване. Ако кредитора е ЮЛ, упълномощаването е писмено, ако е ФЛ- писмено с нотариална заверка на подписа.

Участието на синдика на първото събрание е задължително. Решенията се вземат с обикновено мнозинство 50% +1.
Първото събрание на кредиторите изслушва доклада на временния синдик относно неплатежоспособността, състоянието на имуществото на длъжника, взетите мерки за опазването му и възможностите за оздравяване. След това пристъпва към избор на синдик. Може да предложи комитет на кредиторите.
За избора на синдик се посочват и класират по предпочитания няколко лица. Съдът назначава следващия по предпочитание, при невстъпване в длъжност на предходния.

Следващото събрание на кредиторите се организира по следния начин.
Свиква се най-късно в 7 дневен срок от постъпване на искането. Искането може да бъде подадено от :
- самия длъжник;
- синдика;
комитет на кредиторите;
- кредитори с размер на вземанията си най-малко 1/5 от приетите вземания.

Т.е. съдът вече трябва да е одобрил списъка с кредитори.
Свикването се извършва с покана. В съдържанието й трябва да се включи:
- име на фирма;
- ЕИК;
- седалище
- дневен ред;
- дата и час на събранието.

Поканата се обявява в ТР.
След обявяването всички кредитори се считат за поканени.

Събранието се провежда независимо от броя на присъстващите и се ръководи от съдията, който разглежда делото. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите. Всеки кредитор разполага с брой гласове, пропорционален на неговото вземане.

Правомощия на събранието на кредиторите:

- изслушва доклада на синдика;
- изслушва доклада на комитета на кредиторите;
- избира синдик;
- взема решение за освобождаването на синдика и назначаването на нов;
- определя размера на възнаграждението му;
- избира комитет на кредиторите и прави промени в състава му;
- предлага размер на издръжката на длъжника и семейството му;
- определя реда и начина за осребряване на имуществото;
- избира оценители, определя заплащането им;

Ако събранието на кредиторите на избере постоянен синдик, съдът назначава такъв и назначението му е окончателно. Съдебното решение не подлежи на обжалване.

За събранието се води протокол, който се подписва от съдията.

Когато събранието не може да вземе решение за нещо в кръга на своята компетентност, решението се взема от синдика. Взетите решения имат обвързващо действие спрямо всички кредитори, включително и за неприсъстващите. В 7 дневен срок от провеждането на събранието длъжникът или кредитор може да иска отмяна на решение, ако то е незконосъобразно или сериозно ощетява част от кредиторите. Съдът разглежда иска в присъствието на длъжника и кредиторите. Призоваването става чрез ДВ. Ако съдът намери иска за основателен, последният се произнася с определение.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Monday, 20.02.2012, 20:55 | Message # 4
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
КОМИТЕТ НА КРЕДИТОРИТЕ

Когато кредиторите са много на брой , за по-добро функциониране, събранието може да избере комитет в състав 3 до 9 души. Задължително трябва да включва представители и на обезпечените и на необезпечените кредитори. В комитета не се допускат лица, чийто вземания:
- произтичат от лихва по необезпечено вземане, дължима след откриване на производството;
- отпуснат на длъжника кредит от съдружник;
- безвъзмездна сделка.

Правомощия на органа

Комитетът на кредиторите е факултативен орган. Неговата функция е преди всичко да подпомага и контролира действията на синдика по управление на имуществото. Има право да проверява търговските книги и съдържанието на касата. Има и едно специално правомощие- да подава възражения пред съда по отчета на синдика при прекратяване на дейността му.
По своя инициатива или по искане на съда комитета може да дава становища относно продължаването на дейността на предприятието на длъжника, осребряването на имуществото и отговорността на синдика.
Членовете на комитета, респ семействата и роднините им, нямат право да придобиват каквито и да било вещи от или права от масата на несъстоятелността.

За извършената работа членовете на комитета имат правото на възнаграждение.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Monday, 20.02.2012, 22:11 | Message # 5
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
КРЕДИТОРИ

Кредиторите могат да се разделят условно на 2 вида- обезпечени и необезпечени. Обезпечените притежават привилегия, залог или ипотека, необезпечените - нямат.

За да участват в производството по несъстоятелността, всички кредитори трябва да предявят вземанията си.

Срокове и начини за предявяване

Вземанията се предявяват писмено пред съда по несъстоятелността. Срок- 1 месец от вписване на решението за откриване на производството в ТР. Кредиторите, които пропуснат този срок, не изгубват правото да предявят вземанията си, но за тях има определени негативни последици от забавянето. На първо място последните се лишават от възможността за оспорване на вече приети вземания и/или извършени разпределения, т.е. трябва да се задоволят с остатъка. На второ място разноските по приемане на закъснялото вземане са за тяхна сметка.

Вземанията се предявяват писмено пред съда. Сочат се основанието и размера им, съдебния адрес и се представят писмени доказателства.

Искането на кредитора е под формата на заявление. Има характер на искова молба и следователно разпоредбите на ГПК се прилагат субсидиарно. В петитума се посочва, че лицето иска да бъде признато за кредитор от съда по несъстоятелността. Така кредиторът си осигурява защита на вземането в 2 насоки. Едната е, че поради факта на откритото производство се прекъсват давностните срокове и втората, че започват а текат лихви, които се начисляват в случаите на покана или предявен иск.

... следва продължение


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 11:28 | Message # 6
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
И накрая в тази част ще разгледаме какви са посл;едиците от ппредявяване на вземанията.

След като срокът за предовно предявените вземания е изтекъл, синдикът съставя
1. списък на приетите,предявени вземания по реда на постъпването им, заедно с привилегиите и обезпеченията.
2. списък на вземанията на работниците и служителите;
3. списък на неприетите предявени вземания;
4. ГФО за предходната календарна година;
5.ГФО зап оследните месеци преди откриване на производството.
6. установените с публичен акт (влязъл в сила)публични вземания
тези материали трябва да са на разположение на кредиторите и на длъжника. Съхраняват се в канцеларията на съда.
Списъкът се изготвя в 7 дневен срок.

Допълнително предявяване на вземания.

Вземане, предявено след изтичане на едномесечния срок от вписване в ТР, но не по-късно от 2 месеца, се включват в списъка на предявени вземания.След изтичане на този срок, вземания, възникнали до датата на откриване на п-вото, не могат да се предявяват.

кредито р сприето след 1месечния срок вземане не може да оспори вече прието вземане или извършено разпределение. разноските по приемане на вземането муи са за негова сметка.

Синдикът изготвя отделен списък на вземанията, които не са платени и са възникнали след датата на откриване на производството.

Незабавно след съставянето им, синдикът обявява спсъците в ТР. Длъжник или кредитор може да ги обжалва в 7 дневен срок от обявяването. Вземанията, установени с влязло в сила съдебно решение, не могат да се обжалват.

Одобряване на списъка.

Случва се незабавно след представянето от синдика в закрито заседание. Актът на одобряването е с определение. Ако има постъпили възражения, съдът ги разглежда в открито заседание и по възможност само в едно. ако съда намери възраженията за основателни, одобрява списъка на синдика след внасяне на промяна. Актът е определение. Обявява се в 14 дневен срок от заседанието. Не подлежи на обжалване. Възможностите за защита в този случай са- установителен иск за несъществуващо вземане или установителен иск за установяване на съществуващо вземане (зависи от ситуацията). Може да се отправи в 7 дневен срок от датата на обнародване на определението.

Моментът на одобряването е и моментът от който вземанията се считат приети.

Правни последици:
- кредиторите с приети вземания имат право на глас на събранието на кредиторите;
- приетото вземане е предпоставка за гласуване по оздравителния план;
- събраните суми се разпределят между кредиторите с приети вземания.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 11:28 | Message # 7
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
следва продължение в Несъстоятелност част 3

Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ PART 2
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020