Saturday, 15.08.2020, 16:04
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » Несъстоятелност - част 3
Несъстоятелност - част 3
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 11:56 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
План за оздравяване на предприятието


Крайната цел на производството по несъстоятелност е кредиторите да бъдат удовлетворени, масата на несъстоятелността- попълнена. Това са основните причини за допускане на оздравителен план.

Планът може да бъде изготвен от :
- Длъжника;
- Кредитор с поне 1/3 от обезпечените или необезпечените вземания;
- Съдружник/акционер с поне 1/3 от капитала;
- Неограничено отговорен съдружник;
- 20% от общия брой работници и служители
Тук не влизат кредитори с вземания за законна или договорна лихва, която се дължи след датата по откриване на производството. Тези вземания се удовлетворяват след останалите.
В едномесечен срок след определението за одобряване на списъка, могат да се правят предложения за оздравителен план.
Планът следва да съдържа:
- Степента на удовлетворяване на вземанията на всеки клас кредитори;
- Да се дадат гаранции;
- Да се окажат управленските, финансовите и др действия, които следва да се предприемат за осъществяване на плана;
- Влиянието на плана върху персонала;
- Може да включва предложение за цяла или частична продажба на предприятие;
- Предложение за новиране, опрощаване, разсрочване и пр. на задължения.
Ако се предвижда вземането да се превърне в част от капитала, се допълва списъка на кредиторите , изявили желание да запишат дялове. Ако имуществото на дружеството не стигне, за да покрие паричните му задължения, превръщането на вземането в част от капитала става по номиналната стойност на дяловете (акциите). Ако имуществото стига, превръщането е по балансовата стойност. В тези случаи решението за оздравяване има силата на решение на ОС за увеличаване на капитала с непарична вноска. Разходите по изготвяне на плана са за сметка на онзи, който го е предложил. Ако предложението идва от синдика или длъжника, изготвянето е за сметка на масата на несъстоятелността.[c]


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 12:05 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Надзорен орган


След като плана е изготвен и приет, длъжника трябва да го реализира. Целта е да не се допусне възобновяване на производството. Изпълнението се следи от кредиторите. Може да се създаде и надзорен орган за срока на действие на плана или за по-малък период. Такъв орган може да се създаде и на по-късен етап.
Но може да включва едно или повече лица, т.е. да е едноличен или колективен. Когато е колективен съставът му варира между 3 и 7. Видът му зависи от вида на длъжника и обема на работа. В Колективния НО председателя свиква заседанията по свое желание или по искане на членовете или на длъжника. НО по всяко време може да иска сведения за изпълнението на плана, но най- малко трябва да ги получава веднъж на тримесечие. Когато настъпят важни обстоятелства, длъжника ги докладва пред НО. Органите на длъжника могат да взимат решения само след съгласие на НО за :
- Преобразуване на дружеството;
- -закриване, прехвърляне на предприятие;
- Сделки с имущества извън обичайната дейност;
- Промяна на дейността ;
- Организационни промени;
- Дългосрочни сътрудничества;
- Създаване и закриване на клонове
След съгласието на НО, тези обстоятелства се вписват в ТР.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 12:27 | Message # 3
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
1. Приемане:
След като планът е приет, съдът проверява дали са на лице законовите изисквания. Ако са на лице, плана се допуска до разглеждане в 7 дневен срок. До 45 дни от датата на определението се насрочва дата за събрание.
Ако плана не отговаря на законовите изисквания съдът го връща за отстраняване на пороците. Това не важи при отмяна на решението за утвърждаване на оздравителен план. Тогава производството се продължава. Определението на съда за недопускане на плана се обжалва в 7 дневен срок.
Когато планът е приет , съдът обявява датата на 1вото събрание в ТР, с което кредиторите се считат призовани. Синдика и длъжника се призовават отделно.
Всеки клас кредитори гласува отделно. Планът се приема отново поотделно от всеки клас с обикновено мнозинство (50%+1) от размера на вземанията вътре в класа. Гласуването може да е лично или с пълномощно. Когато в плана се предвижда пълно плащане на определен клас кредитори, се смята, че те са го приели без да се провежда гласуване.
Възраженията по плана се правят пред съда в седем дневен срок от гласуването. Може да възрази и кредитор с неприето вземане, за което е предявен установителен иск.
План, срещу който са гласували над 50% от приетите вземания, се счита за отхвърлен, без значение от класа.

2. Утвърждаване на плана.
Условия: 1. Да са спазени изискванията за приемане и 2. Да е приет с мнозинство, като всички кредитори са поставени пред равни условия, освен ако ощетените кредитори дадат писмено съгласие.

При спазването на тези условия съдът по несъстоятелността утвърждава плана. Ако последния не събере достатъчно гласове, съдът утвърждава план, приет от класовете кредитори, чиито интереси са увредени най-много. Утвърждаването става в закрито заседание. Ако срещу него бъде направено възражение, то се разглежда при закрити врати. Произнасянето е в 14 дневен срок. Утвърждаването или отказът става с решени. Подлежи на обжалване в 7 дневен срок от публикуването му в ДВ.

3. Действие на плана.
Ако длъжника не изпълнява задълженията си, производството по несъстоятелност се възобновява. Възобновяването може да бъде поискано от синдика или от кредитор с вземания поне 15% от общия размер. След възобновяване на производството, повече не може да се проведе оздравителен план.

4. Прекратяване на производството.
Успоредно с прекратяване на производството се възстановяват правата на длъжника.Назначава се надзорен орган. Той може да бъде предложен в оздравителния план или да бъде избран по-късно. Утвърждаването на плана не е идентично с неговото изпълнение . За това прекратеното производство може да се възобнови. Съдът може да реши следното:
- Да определи имущество, с което длъжника да се разпорежда само с предварително разрешение от НО;
- Да смени състава на НО.
Произнася с решение, което в 7 дневен срок от вписването в ТР може да се жали.Ако решението му бъде отменено не се предвижда оздравително производство.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 12:56 | Message # 4
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Осребряване и разпределяне на имуществото


Когато не е предложен или приет план за оздравяване или е ясно, че продължаването на дейността на длъжника ще увреди масата на несъстоятелността, се преминава към осребряване на имуществото. Съдът се произнася с решение, в което : 1. Обявява длъжника в несъстоятелност; 2. Прекратява правомощията на органите му; 3. Лишава го от правото на управление; 4. Постановява осребряване на имуществото.
Решението на съда подлежи на незабавно изпълнение. Вписва се в ТР. Обжалва се в 7 дневен срок.
Правни последици от решението.
- То засяга всички;
- Недвижимите имоти се считат за възбранени, движимите вещи- за запорирани.
- Възбраните се вписват в нотариалните регистри въз основа на вписаното в ТР решение.
- Осребрява се имуществото. Това е началото на последния етап от производството.
Валутата се обръща в левовата й равностойност по фиксинга на БНБ към датата на решението. Осребряването се извършва от синдика. Продажбите на имуществени права стават с разрешение на съда. За тях ТЗ има самостоятелна правна уредба. Реда и начина за осребряване на вещи и имуществени права се решава на съвета на кредиторите.
Процедурата според ТЗ:
Синдикът изготвя обявление за продажба, в което включва дата и място, ред и начин, краен срок за предложенията, оценка на имуществото и др. Поставя се на видно място- сградата на общината по седалището на длъжника. , обявява се в официален бюлетин на Министерство на икономиката. Мястото на извършване на продажбата е канцеларията на длъжника, чрез тайно наддаване.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 13:12 | Message # 5
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Разпределяне на осребреото имущество


Когато в масата на несъстоятелността се съберат достатъчно средства, се пристъпва към разпределянето има. Изготвя се сметка за разпределение. В сметката се включват задължения, възникнали след датата на решението за откриване на производството и не платени на падежа им
Ред на вземанията
1. Вземания, обезпечени със залог или ипотека. Покриват се от получените суми при реализация на обезпечението
2. Вземания, заради които се упражнява право на задържане- от стойността на задържания имот.
3. Разноски по несъстоятелността
4. Вземания по тпо
5. Издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица.
6. Публично правни вземания
7. Вземания, възникнали след датата на решението и неплатени на падежа;
8. Всички останали
Ако средствата се окажат недостатъчни , има различни последици за обезпечените и необезпечените кредитори.
За обезпечените кредитори:
Ако стойността на продадената вещ не покрива изцяло вземането, за остатъка кредиторът се включва заедно с кредиторите с необезпечени вземания. Ако средствата пак са недостатъчни , се разпределят по съразмерност.
Ако цената на вещта надвишава вземането, остатъка се включва в масата на несъстоятелността след като кредиторите бъдат удовлетворени.

Заделяне на суми по сметката за разпределение

Когато синдикът предвижда разпределението на сумите , той заделя и за тези, които са оспорени по съдебен ред. Ако е оспорено обезпечението (привилегията), вземането се включва като необезпечено. Ако вземането е под отлагателно условие, то се включва в сметката като оспорено. Ако условието не настъпи до окончателното разпределение, то се изключва.
Вземанията, поставени под прекратително условие се включват в сметката като безусловни. След като е изготвена, сметката се поставя за 2 седмици на видно място в сградата на съда, където срещу нея може да се направи писмено възражение. Обявява се в ТР от длъжника.След изтичане на 14 дневния срок, съдът я разглежда в закрито заседание. Одобрява се с определение.
На този етап може да се направи допълнителното включване на :
1. Кредитор, който е закъснял с предявяването на вземането си след извършване на разпределение
2. В масата на несъстоятелността се включват ново събрани суми от вземания на длъжника, от които кредиторите са се отказали.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Thursday, 15.03.2012, 14:24 | Message # 6
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


Синдикът представя отчет за дейността си в съда и свиква заключително събрание на кредиторите. Те изслушват доклада. Решава се съдбата на непродаваемите вещи. Уточнява се че
- Масата на несъстоятелността е изчерпана или
- Всички задължения са платени.
Тези 2 основания самостоятелни. Производството се прекратява със съдебно решение. Постановява се заличаване на търговеца в ТР. Подлежи на обжалване в 7 дневен срок.
Правни последици от решението :
- Длъжника се връща в същото правно положение като преди откриване на производството, т.е. срещу него могат да започнат индивидуални принудителни изпълнения
- Събранието на кредиторите се разпуска;
- Синдикът преустановява дейност;
- Общата възбрана се заличава служебно;
- Вземанията и неупражнените права в производството се погасяват;

следва продължение на тема "възобновяване на производството"


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » Несъстоятелност - част 3
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020